Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I” (Sipi 7)