Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Song | “Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan”

Panimula

Tagalog Christian Song | “Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan”

I
Mula nang nilikha Niya ang tao sa simula,
naghangad ang Diyos ng ‘sang grupo,
‘sang grupo ng mga mananagumpay,
‘sang grupo na lalakad kasama Niya at kayang umintindi,
umunawa, makaalam ng Kanyang disposisyon.
‘Di alintana kung gaano pa Siya katagal maghintay,
‘di alintana kung gaano kahirap ang daang haharapin,
gaano man kalayo ang mga hinahangad Niyang layunin,
‘di nagbago o sumuko ang Diyos sa mga inaasahan Niya sa tao.
Itong hiling ng Diyos ay ‘di nagbago kailanman.
Itong hiling ng Diyos ay nananatiling pareho.
Itong hiling ng Diyos ay ‘di nagbago kailanman.
Itong hiling ng Diyos,
itong hiling ng Diyos ay ‘di kukupas kailanman.
II
Mula nang nilikha Niya ang tao sa simula,
naghangad ang Diyos ng ‘sang grupo,
‘sang grupo ng mga mananagumpay,
‘sang grupo na lalakad kasama Niya at kayang umintindi,
umunawa, makaalam ng Kanyang disposisyon.
‘Di alintana kung gaano pa Siya katagal maghintay,
‘di alintana kung gaano kahirap ang daang haharapin,
gaano man kalayo ang mga hinahangad Niyang layunin,
‘di nagbago o sumuko ang Diyos sa mga inaasahan Niya sa tao.
Itong hiling ng Diyos ay ‘di nagbago kailanman.
Itong hiling ng Diyos ay nananatiling pareho.
Itong hiling ng Diyos ay ‘di nagbago kailanman.
Itong hiling ng Diyos,
itong hiling ng Diyos ay ‘di kukupas kailanman.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Manood ng Higit Pang Mga Awit ng Papuri :

Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

I-expand