Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I” (Sipi 8)