Ang “Batang Lobo” Ay Bumalik sa Bahay

Ni Xiaoxin

Ilang araw na ang nakalilipas, nagbasa ako ng isang kuwento sa isang libro tungkol sa isang batang lobo, na karaniwang ganito:

Mayroong isang mangangaso na ang bagong panganak na sanggol ay dinala ng isang lobo. Ang bata ay pinalaki ng lobo at unti-unting lumaki. Isang araw, natagpuan ng mangangaso ang anak ng lobo. Upang madala ang kanyang anak sa bahay, pinutol ng mangangaso ang ilan sa kanyang sariling laman upang ipakain sa lobong anak. Sa debosyon ng ama, sa wakas ay naiuwi na niya pabalik ng kanilang bahay ang kanyang anak na lobo . Matapos maturuan sa loob ng mahabang panahon, nabawi ng batang lobo ang kanyang katauhan at namuhay ng isang normal na buhay.

Ang Batang Lobo Ay Bumalik sa Bahay

Matapos basahin ang kuwentong ito, labis akong naantig. Nang nahanap ng mangangaso ang kanyang anak na nawawala, siya ay nalulungkot at nabalisa, na labis na nalulumbay sa kadalamhatian. Sa loob ng napakaraming taon na siya ay labis na naghahangad na isang araw ay mahahanap ang kanyang anak. Pagkaraan ng higit sa sampung taon, isang araw nakita niya ang kanyang anak na nakatira kasama ang mga lobo. Upang mailigtas niya ang anak mula sa mga lobo at upang mamuhay ng buhay ng isang normal na tao, hindi siya nag-atubiling hiwain ang kanyang sariling laman upang magabayan siya sa pagbalik sa kanilang bahay. Sa huli, nabawi ng batang lobo ang kanyang katauhan, at nakuha ng mangangaso ang kanyang anak. Ang pamilya ay namuhay nang maligaya magpakailanman! Ito ay nagpapaalala sa akin ng sitwasyon ng sangkatauhan ngayon: Hindi ba ang tao ay tulad ng “anak ng lobo”? Hindi ba ang tao ang malas na nabitag ni Satanas tulad ng batang iyon na dinala ng lobo? Matapos tayong mga tao na natukso, nalinlang, at napinsala ni Satanas, itinuring natin si Satanas bilang ating “ama,” at ang ating mga puso ay lumayo ng lumayo sa Diyos. Wala tayong ideya na ang Diyos ang pinagmulan ng ating buhay, ni hindi natin alam kung paano makilala ang pagitan ng mabuti at masama o alam ang anuman tungkol sa mga batas at kautusan ng Diyos. Tayo ay naging mahalay at tiwali, iniwan natin ang ating sarili upang magtago ng kahinaan. Napaka-ignoranteng tao na sumunod kay Satanas sa paggawa ng kasamaan, ngunit hindi niya alam iyon, at siya ay naging katulad ni Satanas. Ang Diyos ay nakaramdam ng awa at pagprotekta sa tao, kaya sinimulan Niya ang Kanyang gawain sa pagliligtas ng tao.

Sa simula, ginamit ng Diyos ang mga batas upang pamunuan ang bagong panganak na lahi ng tao, upang mamuhay ng isang normal na buhay sa mundo. Ngunit sa pagtatapos ng Kapanahunan ng Kautusan, ang mga tao ay naiwala ang kanilang pusong may takot sa Diyos at hindi nagawang sundin ang batas, na nahaharap sa panganib na maparusahan at hatulan ng kamatayan sa batas. Hindi kaya ng puso ng Diyos na makita ang sangkatauhan na nilikha Niya ng Kanyang sariling mga kamay na mamatay sa ilalim ng batas, kaya Siya mismo ay nagkatawang tao, tiniis ang kahihiyan na ipinako sa krus, at tinubos sila mula sa mga kamay ni Satanas, binigyan sila ng pagkakataon para mabuhay. Ngayon bagaman tayo ay tinubos at napatawad sa ating mga kasalanan ng Panginoong Jesus, ang ating makasatanas na kalikasan ay nananatili pa rin sa loob natin. Sinabi ng Diyos, “Kahit na ang tao ay natubos at napatawad sa kanyang mga kasalanan, ito ay maaaring ituring lamang bilang hindi pag-alala ng Diyos sa mga paglabag ng tao at hindi pagtrato sa tao alinsunod sa mga paglabag ng tao. Subali’t, kapag ang tao na namumuhay sa laman, at siya ay hindi pa napapalaya mula sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala, walang-katapusang paghahayag ang kanyang maka-satanas na disposisyon. Ito ang pamumuhay ng tao, isang walang-katapusang pag-ikot ng kasalanan at kapatawaran. Ang karamihan ng mga tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog para sa kasalanan ay magpakailanmang mabisa para sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto…” . Sa kapanahunan ng biyaya, ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos sa tao kaysa sa gawain ng pagbabago ng tiwaling disposisyon ng tao, kaya’t ang ating makasalanang kalikasan ay nananatili pa rin sa loob natin. Hinimok ng malalim na ugat na satanikong nasa loob natin, gumawa tayo ng mga kasalanan nang hindi sinasadya. Halimbawa: Tayo ay mapagmataas at may pagmamalaki, at lagi nating nais na magkaroon ng pangwakas na sabihin, at tanggihan ang alam nating katotohanan; tayo ay makasarili at may batayan, at nangunyapit tayo para sa katanyagan at kapalaran, intriga laban sa bawat isa, nililinlang ang iba, niloloko ang Diyos, at nagbabantay laban sa Diyos sa bawat oras; maaari pa rin nating hatulan at tutulan ang Diyos kapag nakatagpo ng mga bagay na magkakasalungat sa ating mga paniwala; maaari pa rin nating sundin ang mga masasamang uso ng mundo kahit na naniniwala sa Diyos; nasa panganib tayo sa pagtataksil sa Diyos kapag nahaharap sa mga pagsubok at pagpipino…. Kinokontrol at minamanipula ng ating tiwaling disposisyon ni Satanas, nabubuhay tayo sa walang anuman kundi ang imahe ni Satanas. Kung ang ating malasatanikong disposisyon ay hindi malulutas, maaari nating pigilan at ipagkanulo ang Diyos sa anumang oras at sa anumang lugar, at hindi makakapasok sa banal na kaharian ng Diyos. Samakatuwid, upang mailigtas tayo mula sa kampo ni Satanas patungo sa kaharian ng Diyos, kailangang gawin ng Diyos ang isang mas mataas at mas malalim na yugto ng gawain.

Sinabi sa Mga Hebreo 9:28 , “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya.” Sinabi sa 1 Pedro 4:17, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Sinabi sa Juan 12:48, “Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw.” Upang lubos na mailigtas ang tao na labis na napinsala. ni Satanas, sa mga huling araw, ang Diyos ay muling nagkatawang-tao bilang Makapangyarihang Diyos at nagsasalita Siya ng mga salita upang maisagawa ang gawain ng paghuhukom na nagsisimula sa bahay ng Diyos .. Ang yugtong ito ng gawain ay upang lubusang malutas ang ugat ng kasalanan ng tao at maialis sa tao ang kanyang satanikong kalikasan, upang siya ay tunay na sumunod sa Diyos, makilala ang Diyos, at sumamba sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa gawain ng paghuhukom na ginawa ni Kristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, maaari tayong tunay na mapalaya mula sa kasalanan at makatanggap ng buong kaligtasan ng Diyos.

Tulad ng sinabi ng Diyos, “Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon, na nagawang tiwali ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay bumalik na sa katawang-tao upang pangunahan ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol, at ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na lupain. Ang lahat ng nagpapasailalim sa Kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malalaking pagpapala. Sila’y tunay na mamumuhay sa liwanag, at makakamtan ang katotohanan, ang daan, at ang buhay”. “Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban, at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawaing ginawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao; sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin sa pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang doon sa pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Sa katotohanan, ang yugtong ito ay yaong panlulupig pati na rin ang pangalawang yugto ng pagliligtas. Ang tao ay nakamit ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita; sa pamamagitan ng paggamit ng salita upang pinuhin, hatulan at ibunyag, ang lahat ng karumihan, mga pagkaunawa, mga motibo, at mga indibidwal na pag-asam sa kalooban ng puso ng tao ay ganap na naibubunyag”.

Si Cristo ng sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpahayag ng lahat ng mga katotohanan upang payagan ang mga tao na makamit ang kaligtasan. Ang mga katotohanang ito ay nagsiwalat ng ating satanikong kalikasan ng paglaban sa Diyos at ang totoong kalagayan ng ating katiwalian, at mailantad at masuri ang ugat ng ating kasalanan. Sa pamamagitan ng dakilang paghatol ng Diyos, nalaman natin na napuno tayo ng tiwaling disposisyon ni Satanas: pagiging mapagmataas at nagmamalaki, makasarili at hindi kanais nais, masama at sakim, at iba pa. Kasabay nito, mula sa mga salita ng paghuhukom at pagpaparusa ng Diyos, nalalaman din natin ang banal na sangkap ng Diyos, ang Kanyang makatuwiran, dakila, at matuwid na disposisyon, at nagkakaroon tayo ng tunay na takot sa Diyos. Napagtanto din natin na tayo ay lubos na natiwali ni Satanas. Nagsisimula tayong mapoot sa ating tiwaling likas at satanikong disposisyon, unti-unting lumayo mula sa pagkakagapos ng kasalanan. Ang ating tiwalingdisposisyon ay mnagsisimulang magbago, at mabubuhay tayo sa pagkakahawig ng isang tunay na tao. Matapos lamang na maranasan ang paghatol ng mga salita ng Diyos matutukoy natin na ang Diyos ay ipinako sa krus upang tubusin ang sangkatauhan, na pinatawad ang kasalanan ng sangkatauhan, ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating sangkatauhan. At sa mga huling araw, ang Diyos ay muling nagkatawang-tao, at ipinahayag ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol upang lubusang iligtas tayo mula sa pananakop ni Satanas. Ito ang higit na pag-ibig ng Diyos! Ang mga sumasailalim sa paghatol ng Diyos at nalinis ay sa huli, dadalhin sa kahanga-hangang destinasyon na inihanda para sa atin ng sangkatauhan ng Diyos!

Sa oras na ito, naisip ko ang ama ng anak na lobo. Upang hayaan ang kanyang anak na makatakas mula sa mga lobo, at mabuhay ng isang tunay na tao, hindi siya nag-atubiling hiwain ang kanyang sariling laman upang gabayan ang kanyang anak na lalaki na makauwi sa bahay. Sa katulad na paraan, nagbabayad ang Diyos ng isang malaking presyo upang gumawa at mailigtas tayo sa isang praktikal na paraan, upang lubos tayong makaligtas sa pinsala ni Ssatanas, sa kapanahunan ng kautusan, pinatnubayan ng Diyos ang sangkatauhan upang mamuhay nang normal sa mundo, na ipinaalam sa kanila kung ano ang kasalanan. Sa Panahon ng biyaya, ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus upang mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Sa Panahon ng Kaharian, ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng mga salita upang gawin ang gawain ng paghuhukom, na nagpapahintulot sa atin na ganap na matanggal ang mga gapos ng kasalanan, makatanggap ng paglilinis at kaligtasan ng Diyos, at madala sa kaharian ng Diyos. Ang bawat yugto sa tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan ay ginagawa batay sa ating mga pangangailangan bilang tiwaling sangkatauhan. Ito ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Salamat sa Diyos!

 

Inirekomendang pagbabasa:

Contact Us

Ang dedikadong mga kinatawan namin ay narito 24/7 upang lutasin ang kalituhan at problema ninyo sa pananampalataya at buhay.

avatar
  Subscribe  
Notify of