Ang Kampana ng mga Huling Araw

Mga Biblikal na Propesiya

“Sapagka’t kung magkagayo’y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo’y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas: datapuwa’t dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon.” (Mateo 24:21-22).

“At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. Sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nangagaasawa, at sila’y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nagsisibili, sila’y nangagbibili, sila’y nangagtatanim, sila’y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa’t nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat: Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag” (Lucas 17:26-30).

Apat na Magkakasunod na mga Dugong Buwan

Mula Abril 2014 hanggang Setyembre 2015, apat na magkakasunod na dugong buwan, isang kaganapan na bihirang makita, ay lumitaw sa kalangitan. Ang pagpapakita ng mga dugong buwan na ito ay tumutupad sa dalawang propesiya. Isa sa mga propesiyang ito ay makikita sa Payahag 6:12: “At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol; at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo.” Sa Aklat ng Joel, 2:29-31, hinulaan nito ang mga sumusunod: “At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu. At ako’y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ni Jehova.” Ang pagpapakita nitong apat na magkakasunod na mga dugong buwan ay tanda na malapit nang dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ni Jehova. Ayon sa mga propesiya sa aklat ng propetang si Joel at ng Aklat ng Pahayag, bago ang pagdating ng malaking sakuna, magsasalita ang Espiritu ng Diyos. Didiligan ng Kanyang mga salita ang Kanyang mga lingkod na lalake at babae. Sa madaling salita, bago ang malaking sakuna, gagawa ang Diyos ng grupo ng mga mananagumpay. Kung gayon, paano matutupad ang mga sumusunod na propesiya: “At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu”?

“At akin namang pinigil ang ulan sa inyo, nang tatlong buwan na lamang at pagaani na; at aking pinaulan sa isang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan: isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo. Sa gayo’y dalawa o tatlong bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig, at hindi nangapawi ang uhaw: gayon ma’y hindi kayo nanganumbalik sa akin” (Amos 4:7-8).

Contact Us

Ang dedikadong mga kinatawan namin ay narito 24/7 upang lutasin ang kalituhan at problema ninyo sa pananampalataya at buhay.

avatar
  Subscribe  
Notify of