Mag-subscribe

Menu

Pag-aasawa at Pamilya

Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Ikalawang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Sa mga sumunod na araw, hindi man nahulog si Jingru sa tukso ni Satanas at alam niyang hindi na sila maaaring magsama ni Wang Wei, patuloy na naglaro sa kanyang isipan ...

Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)

Ni Xiyue, Lalawigan ng Henan Isang gabi, naglilinis ng kanyang bahay si Jingru. “Kring, kring.” Nagsimulang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at isang kakaiba ngunit pamilyar na boses ang kan...

Ang mga Salita ng Diyos ang Pumatnubay sa Akin Upang Malaman Ko Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak

Ni Xiaoxue, Malaysia Quick Navigation Magdasal at Ipagkatiwala ang Aking mga Anak sa Diyos Inilagay ang Aking Sarili na Kapantay ng Aking mga Anak at Makipag-usap sa Kanila Pinagp...

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran, Singapore Quick Navigation Isang Magandang Pangarap Sunud-sunod na Pagtatalo ng Mag-asawa Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos at Pagkatuklas sa Ugat ng Pagdurusa ...

Paggising Matapos Ang Nasirang Pakikipagrelasyon

Isang umaga noong umpisa ng tag-init, isang mabining halimuyak ang kumalat sa hangin at pumasok sa bawat sulok ang sinag ng araw. Suot ang isang bulaklaking malambot na bestida, masayang umupo si Qiny...

Ang Kalituhan ay Nagliwanag upang Ihayag ang Isang Ngiti: Pag-alaala sa Kuwento ng Aking Pag-aasawa (II)

Ni Song Zhen, Tsina Quick Navigation Pagkakita sa isang Katibayan ng Pagsilang sa Maleta ng Aking Asawa Taglay ang Poot na Sagad sa Aking mga Buto Pinaginhawa ng mga Salita ng Diyos a...

Ang Kalituhan ay Nagliwanag upang Ihayag ang Isang Ngiti: Pag-alaala sa Kuwento ng Aking Pag-aasawa (I)

Ni Song Zhen, China Pansin ng Patnugot: Ang bawat babae ay umaasa na magkaroon ng isang napakaganda, masayang pag-aasawa kung saan nagmamahalan ang mag-asawa sa habambuhay, ngunit hindi ito palagin...

Ang Mga Salita ng Diyos ang Gumabay sa Kanya na Makalabas sa Pasakit ng Pagtataksil ng Kanyang Asawa

Mabilis na tumatakbo ang panahon. Lumaki si Hong’er mula sa isang simpleng bata sa isang kaaya-ayang dalaga, at nagising ang kanyang umuusbong na interes sa pag-ibig. Hindi siya interesado sa yaman o ...

Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo Payong Hindi Pinakinggan, Agwat na Lumuluwang Sa Pangunguna ng Salita ng Diyos, Natagpuan ko ang Ugat ng Problema Ang Salita ng Diyos ang Nag...

Ang mga Salita ng Diyos ay Lumutas ng Kanyang Kakatwang Mga Pananaw sa Pag-aasawa

Pansin ng Patnugot: Paano natin dapat pakitunguhan ang isang kalahati na inihanda ng Diyos para sa atin? Ito ay isang katanungan na nais maunawaan ng bawat may-asawa na Kristiyano. Sa buhay, sa iba't ...

Paano Dapat Tumugon ang Kristiyano sa Krisis sa Kanilang Buhay May-asawa?

Ni Shuxing, Pransiya Isang Kahanga-hanga, Masayang Buhay na May-asawa Hanggang sa aking maaalala, magtatalo sa lahat ng oras ang aking mga magulang at makikita kong madalas ang aking inang umiiyak. ...

Paano ako Nakawala sa Sakit ng Nawalang Pag-ibig

Ni Xiaoxue, Germany Maganda ang pag-ibig, ngunit masakit kapag nawala iyon. Naniniwala akong marami nang tao ang nakaranas nito. Minsan na rin akong nasaktan ng pag-ibig, ngunit ang kaiba sa akin ay ...

Paano Natin Lalayuan ang Anino ng kataksilan sa Pagsasama ng Mag-asawa?

Kumusta mga kapatid sa Espirituwal na Tanong at Sagot, Dalawampung taon na akong kasal. Ang akala ko ay tapat kaming mag-asawa sa isa’t isa. Ngunit hindi inaasahan, nagtaksil ang aking asawa. Napak...

Paano Dapat Pumili Tayong mga Kristiyano ng Mapapangasawa

Mga kapatid sa Espiritwal na Tanong at Sagot: Nasa tamang gulang na ako upang humanap ng makakatuwang sa buhay. Nababahala ang aking mga magulang sa pananaw ko sa pagpapakasal, at madalas itong ita...

Natagpuan Niya ang Tunay na Kaligayahan Matapos ang isang Nasirang Pagsasama

Ni Zhu Li Sa kabila nang panghihimok ng kanyang mga magulang at mga kaibigan, determinadong pinakasalan ni Xinping ang kanyang nobyo, Matapos ang kasal, masaya ang buhay nila. Maganda ang pakikitun...

Paano Makakasundo ng Walang Modo, at Mayabang na Kabataang Tulad Ko ang Lola Ko?

Ni An Qi Ako si An Qi. Bago ang gulang na anim, nakatira ako sa bahay ng aking lola. Noong panahong iyon, ang aking lola ang nadama kong tao na pinakamalapit ako. Bawat araw tuwing pumapasok ako sa...