Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

1. Ang Sermon sa Bundok Ang mga Pinagpala (Mat 5:3-12) Asin at ang Ilaw (Mat 5:13-16) Kautusan (Mat 5:17-20) Galit (Mat 5:21-26) Pangangalunya (Mat 5:27-30) Diborsiyo (Mat 5:31-32) Mga Pangako … Iba pa Ang Sermon sa Bundok Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus Ang mga Utos

Magpatawad ng Makapitumpung Pito Ang Pag-ibig ng Panginoon

Magpatawad ng Makapitumpung Pito at Ang Pag-ibig ng Panginoon

1. Magpatawad ng Makapitumpung Pito Mateo 18:21–22 Nang magkagayo’y lumapit si Pedro at sinabi sa Kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya’y aking patatawarin? hanggang … Iba pa Magpatawad ng Makapitumpung Pito at Ang Pag-ibig ng Panginoon

Si Jesus ay Nagsasagawa ng mga Himala

Ang Panginoong Jesus ay Nagsasagawa ng mga Himala

1) Pinakain ng Panginoong Jesus ang Limang Libo Jn 6:8–13 Sinabi sa Kaniya ng isa sa Kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, May isang batang lalake … Iba pa Ang Panginoong Jesus ay Nagsasagawa ng mga Himala

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Mateo 18:12–14 Ano ang akala ninyo? kung ang isang tao ay may isang daang tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyam na pu’t … Iba pa Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath

Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath

1. Mateo 12:1 Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang Kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga … Iba pa Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath

Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Ang mga Salita ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Jn 20:26–29 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang Kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, … Iba pa Ang mga Salita ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Si Jesus ay Kumakain ng Tinapay at Ipinaliliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay

Ang Panginoong Jesus ay Kumakain ng Tinapay at Ipinaliliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay

Lu 24:30–32 At nangyari, nang Siya’y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay Kaniyang dinampot ang tinapay at binasbasan; at ito’y pinagputolputol, at ibinigay sa kanila. At nangabuksan … Iba pa Ang Panginoong Jesus ay Kumakain ng Tinapay at Ipinaliliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay

Ang Paghatol ng mga Fariseo kay Jesus

Ang Pagsaway ng Panginoong Jesus sa mga Fariseo

1. Ang Paghatol ng mga Fariseo sa Panginoong Jesus Mc 3:21–22 At nang mabalitaan yaon ng Kaniyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang Siya’y hulihin: sapagka’t kanilang sinabi, Sira ang … Iba pa Ang Pagsaway ng Panginoong Jesus sa mga Fariseo