Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil"

Panimula



Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil
I
Layon ng paghatol ng Diyos himukin pagsunod ng tao;
layon ng pagkastigo ng Diyos hayaan pagbabago ng tao.
Bagama’t gawain ng Diyos ay sa pamamahala N’ya,
lahat ay mabuti para sa tao.
Nais ng Diyos na sumunod kahit ang mga di-Israelita,
upang gawin silang tunay na mga tao,
kaya inaabot ng Diyos lupaing labas ng Israel.
Pamamahala ito ng Diyos.
Gawain N’ya sa lupaing Gentil.
II
Gawa ng Diyos dapat paglago’y batid n’yo,
malayo’t malawak kayo’y kakalat.
Tatamaan kayo ng Diyos, tatamaan kayo ng Diyos,
gaya nang ginawa ni Jehovah sa Israel,
para ebanghelyo’y kumalat sa mundo,
gawain ng Diyos sa mga lupang Gentil.
Sa bata’t matanda ngalan ng Diyos lalawak,
sa bibig ng lahat ngalan ng Diyos pupurihin.
III
Sa huling kapanahunan,
mga bansang Gentil dadakilain ngalan ng Diyos.
Mga kilos ng Diyos tanaw ng mga Gentil,
tatawagin S’yang Makapangyarihan,
mga salita Niya’y magkakatotoo.
Sa tao’y ipapabatid ng Diyos
na S’ya’y di lang Diyos ng Israel,
S’ya’y Diyos din ng lahat ng Gentil,
at nang sinumpa N’ya.
Ipapakita N’ya sa tao na Siya’y Diyos ng sangnilikha.
Ito’y pinakalubos na gawain ng Diyos,
ang layon ng gawain N’ya sa huling mga araw,
at tanging gagawin N’ya sa huling mga araw.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand