Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Sipi 6)