Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles)

Panimula

Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles)
Ngayon, mahal ng Diyos sinumang makagagawa ng kalooban Niya,
sinumang kayang magmalasakit sa Kanyang mga pasanin,
at sinumang kayang magbigay ng lahat-lahat sa Kanya
nang taos-puso at tapat.
Lagi silang liliwanagan ng Diyos, ‘di hahayaang malayo sa Kanya.
Lagi silang liliwanagan ng Diyos, ‘di hahayaang malayo sa Kanya.
“Sa mga yaong gumugugol para sa Akin at tapat na ginagawa ‘tong dakilang bagay,
tiyak na pagpapalain Ko kayong lubos,” mga salitang malimit sabihin ng Diyos.
Alam mo ba kung ano’ng tinutukoy ng salitang “pagpalain”?
Kaugnay ng gawain ng Banal na Espiritu, ang kasalukuyang gawain ng Banal na Espiritu,
pinapahiwatig ang mga pasaning bigay ng Diyos sa’yo,
pinapahiwatig ang mga pasaning bigay ng Diyos sa’yo.
Lahat ng kayang magdala ng pasanin para sa iglesia,
silang tapat na alay ang sarili sa Diyos,
kanilang pasanin at tapat na puso’y biyaya ng Diyos,
Kanyang pahayag sa kanila’y biyaya rin,
Kanyang pahayag sa kanila’y biyaya rin.
Lahat ng kayang magdala ng pasanin para sa iglesia,
silang tapat na alay ang sarili sa Diyos,
kanilang pasanin at tapat na puso’y biyaya ng Diyos,
Kanyang pahayag sa kanila’y biyaya rin,
Kanyang pahayag sa kanila’y biyaya rin.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand