Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

"Kumakatok sa Pintuan" (Clip 3/5) | Nagising ang mga Kristiyano nang Marinig Magsalita ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Panimula


“Kumakatok sa Pintuan” (Clip 3/5) | Nagising ang mga Kristiyano nang Marinig Magsalita ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik
Sinabi ng Panginoong Jesus, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Sa loob ng maraming taon, patuloy na pinatotohanan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagbalik na ang Panginoong Jesus, at sinabi ang mga salita upang gawin ang gawain ng paghatol ng mga huling araw. Ganunpaman, ang mga pastor at elder ng mga grupo ng relihiyon, habang nagpapanggap sa pagprotekta sa kawan, ay ginawa ang lahat para pigilan ang mga mananampalataya sa pag-iimbestiga sa tunay na daan at marinig ang tinig ng Diyos. Anong gagawin ng mga Kristiyano sa pagharap sa problemang ito?

I-expand