Mag-subscribe

Menu

Sa Wakas Naunawaan Ko Na Kung Anong Uri ng Mga Tao ang Maaaring Pumasok sa Kaharian ng Langit (II)

Nang sumunod na nag-online ako para sa pakikipagbahagian, tinanong ko ang aking kapatid, “Totoo na nagsasagawa tayo ng maraming mga maling hangarin habang gumagawa tayo, nagtatrabaho, at masigasig na naglalaan, na madalas tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos, at hindi natin ginagawa ang kalooban ng Ama. Sinabi ng Panginoong Jesus, ‘Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Aking Ama na nasa langit,’ kaya sa pamamagitan ng pangangatuwiran na iyon, hindi pa rin tayo karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tanong na ito ay nakalilito pa rin sa akin, dahil ang madalas na sinasabi ng ating pastor ay pinatawad na ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, na hindi na tayo makasalanan, na tinawag tayong matuwid dahil naniniwala tayo, at kapag ang Panginoon ay dumating, tayo ay diretso na mai-aangat sa langit . Bakit niya sinabi yun? Gusto kong marinig ang iyong pagbabahagi dito.”

Sinabi ng aking kapatid, “Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus upang tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, at kapag nananalangin tayo sa Panginoon, aminin ang ating mga kasalanan sa Panginoon, at magsisi, ang ating mga kasalanan ay pinatawad, ngunit ang pagpapatawad ba ng ating mga kasalanan ay nangangahulugang maaari na tayong makapasok sa kaharian ng Diyos? Basahin natin ang talatang ito, ‘Para sa iyo, ang dating ikaw, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, at ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos, ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan, at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, kasakiman at kasamaan, ngunit ninanais mo pa ring bumaba na kasama ni Jesus—napakasuwerte mo naman! Nalagpasan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos: Natubos ka lang, ngunit hindi pa nabago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangan ay ang Diyos Mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo; kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos, dahil nalagpasan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos’” (“Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan”).

Binahagi niya, “Mula sa mga salita ng Diyos, nalaman natin na ang katotohanan na pinatawad ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan at hindi na tayo makasalanan ay tumutukoy lamang sa hindi tayo nahatulan sa ilalim ng batas. Kapag tinatanggap natin ang biyaya ng pagliligtas ng Panginoong Jesus, karapat-dapat na tayong lumapit sa harap ng Panginoon, manalangin sa Kanya, magkumpisal ng ating mga kasalanan, magsisi, at magtamasa ng mga biyaya ng grasya ng Diyos. Ngunit hindi maikakaila na ang ating mga satanikong kalikasan ay malalim na nakaugat sa loob natin, at ang mga tiwaling disposisyon tulad ng pagmamataas, pagkamakasarili, at panlilinlang ay umiiral pa rin sa loob natin. Kung hindi natin malulutas ang mga satanikong kalikasan na ito at mga tiwaling disposisyon na tumututol sa Diyos, maaari pa rin tayong kusang-loob na magkasala at labanan ang Diyos, na nangangahulugang hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay tulad ng sinasabi ng Bibliya, ‘Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan’ (Roma 6:23). ‘Sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi Ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man’ (Juan 8:34–35). ‘Kayo’y mangagpakabanal; sapagka’t Ako’y banal’ (1 Pedro 1:16). Puno tayo ng karumihan, maaari pa rin tayong magkasala, at hanggang sa malinis tayo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, na napagpasyahan ng banal na diwa at matuwid na disposisyon ng Diyos. Samakatuwid, kailangan nating higit na sumailalim sa hakbang ng kaligtasan ng Diyos, makatakas sa ating makasalanang mga kalikasan, at ganap na malinis bago tayo kuwalipikado na makita ang mukha ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng mga talatang ito sa Bibliya, ‘Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon’ (1 Pedro 1:5). ‘Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios’ (1 Pedro 4:17). Ang kaligtasang biyaya na ito ay gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw na nagsisimula sa bahay ng Diyos. Kapag tinatanggap natin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, makamit ang pagbabago sa ating mga tiwaling disposisyon, hindi na nagdurusa sa pagkaalipin at mga hadlang ng kasalanan, at maging mga taong tunay na masunurin sa Diyos, tanging sa gayon na tayo ay kwalipikadong makapasok sa kaharian ng langit.”

Matapos kong marinig ang pagbabahagi ng aking kapatid, ang aking puso ay nakadama ng mas higit na liwanag. Mayroon tayong katubusan ng Panginoong Jesus, hindi tayo makasalanan, at maaaring magtrabaho at magdusa nang labis para sa Panginoon, ngunit hindi pa tayo nalinis, at hindi natin mapananatili ang mga turo ng Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan at manggagawa ay maaari pa ring makipagpunyagi para sa katayuan at madalas na nagkakasala at gumagalit sa Panginoon, na nangangahulugang hindi sila karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa nakaraan, naisip ko na ang ating mga kasalanan ay natubos na, at sapat na iyon upang makapasok sa kaharian ng langit, ngunit ngayon naiintindihan ko na ito ay batay sa aking sariling mga paniniwala at imahinasyon. Tinubos tayo ng Panginoong Jesus at hindi na tayo nakikita na mga makasalanan, ngunit ang mga tiwaling disposisyon na nagdudulot sa atin ng kasalanan ay umiiral pa rin. Dapat tayong sumailalim sa gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw at ganap na lutasin ang sanhi ng ating pagkakasala at pagsisisi upang makapasok sa kaharian ng langit at makakuha ng buhay na walang hanggan. Kaya’y tinanong ko agad ang aking kapatid, “Paano ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga huling araw?”

Binasa ng kapatid ang sipi ng mga salita ng Diyos, “Sa mga huling araw, si Cristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat mabuhay nang normal ang tao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang; inilalantad, pinakikitunguhan, at tinatabas nang pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto na magpasakop sa Diyos, at bukod pa riyan ay makamtam ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay-daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayundin para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos.

Pinakibahagi niya, “Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay nagpapaliwanag nang malinaw kung paano ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ginagamit ng Diyos ang Kanyang mga salita upang gawin ang gawain ng paghatol, ipinahayag ng Diyos ang buong katotohanan na maaaring makalinis at magligtas sa sangkatauhan, pati na rin ang pagpapahayag ng Kanyang matuwid na disposisyon, na hindi tumatanggap ng pagkakasala, at sinabi sa atin ang totoong katotohanan kung paano tayo napinsala ni Satanas , ang ugat ng ating paghihimagsik at paglaban sa Diyos, at kung anong uri ng tao ang ililigtas Niya at kung sino ang parurusahan at aalisin Niya. Kasabay nito, itinuturo Niya ang landas kung saan makakamit natin ang kaligtasan at maging malinis. Tanging kapag tinatanggap lamang natin ang mga salita ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay malinaw na makikita natin ang tunay na katotohanan ng ating katiwalian mula kay Satanas. Halimbawa, sa ilalim ng kontrol ng ating mapagmataas na mga ugali, kapag nakikita natin ang isang tao na ang mga opinyon ay hindi tumutugma sa ating sarili, maaari nating atakihin at palayasin sila. Kadalasan ay nagyayabang tayo, tinataguyod ang maging mas angat sa iba, at pagkakaroon ng katayuan sa puso ng iba kapag gumagawa tayo ng gawain sa simbahan. Palagi nating isinasaalang-alang ang ating sariling mga interes sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao, at nililinlang natin at ginagamit ang iba upang makamit ang ating pansariling mga layunin. Gumagawa tayo, nagtatrabaho, nagdurusa, at gumugugol upang ipagpalit ang mga bagay na ito para sa mga pagpapala sa kaharian ng langit, sa isang pagtatangka upang makipagnegosasyon sa Diyos. Ginagawa natin ang maraming ganoong mga bagay. Kung totoong nakikita natin na ang pinamumuhay natin ay isang pagkakatulad lamang ni Satanas, ang tunay na pagsisisi ay nabubuo sa loob natin, at nais nating tanggapin ang higit pa sa paghatol at pagkastigo ng Diyos at ipursige ang katotohanan. Unti-unti, sa pamamagitan ng mga gawa na ito, makakatakas tayo sa mga hadlang at pagkaalipin ng ating tiwaling disposisyon at maging malinis. Pagkatapos lamang niyon tayo ay magiging karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos.”

Matapos kong marinig ang pagbabahagi ng aking kapatid, sa wakas ay naintindihan ko na hindi natin matatakasan ang pagkaalipin sa kasalanan dahil hindi pa tayo napasa-ilalim ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Wala tayong pag-unawa sa katotohanan ng ating katiwalian ni Satanas, o ng matuwid na disposisyon ng Diyos na hindi tumatanggap ng pagkakasala, kaya’t maaari pa rin tayong kusang-loob na magkasala. Walang halaga ng paggawa, trabaho, pagbabasa ng Bibliya, o pagdarasal ang maaaring lumutas ng problemang iyon, nangangailangan ito ng pagtanggap ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ng mga tiwaling kalikasan ng sangkatauhan, tunay na pag-unawa sa katotohanan ng ating katiwalian ni Satanas, at tunay na pag-unawa sa ating sariling kalikasan at kakanyahan, nagagawa nating kamuhian at ipagkanulo si Satanas at tunay na bumaling at sumunod sa Diyos. Kapag ginawa natin iyan, totoong makatatakas tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at malilinis. Naramdaman kong sa wakas ay may landas na ako upang makapasok sa kaharian ng langit!

Kaharian ng Langit

Pagkatapos nito, pinadalhan ako ng aking kapatid ng app ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Matapos ang pulong, hindi ako makahintay na bisitahin ang opisyal na website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nung nagawa ko, nagulat ako. Hindi ko naisip na nagpahayag na ang Diyos ng napakaraming mga bagong salita, mga salita na nagpapahayag ng misteryo ng gawain ng Diyos, mga salita na naglalantad ng satanikong kalikasan at kakanyahan ng mga tiwaling sangkatauhan, mga salita na nagpapahayag ng disposisyon ng Diyos at ang lahat ng mayroon at ano ang Diyos, mga salita na nagpapahayag ng mga aspeto ng katotohanan kung saan dapat gawin ng sangkatauhan ang pagpasok…. Habang binabasa ko ang mga salita ng Diyos, talagang naantig ang puso ko. Napanood ko rin ang mga pelikulang pang-ebanghelyo at mga video sa pagganap ng sayaw na ginawa ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at nabasa ko ang lahat ng mga uri ng mga patotoo. Nadama kong ako ay tunay na nasa piging ng kasal ng Kordero, at na ang aking espirituwal na gana ay nasiyahan na hindi kailanman tulad sa dati.

Sa tila isang kisap ng mata, naniwala ako sa Makapangyarihang Diyos sa loob na ng kalahating taon, at isinasagawa kung anong mga tungkulin ang magagawa ko sa simbahan. Sa aking karanasan, nakakuha ako ng kaunting kaalaman sa gawain ng Diyos. Sa mga paghahayag ng mga salita ng paghatol ng Diyos, naiintindihan ko ang aking mga maling pagpursige at pananaw, pati na rin ang aking tiwaling satanikong disposisyon ng pagmamataas at pagiging makasarili, at nalaman na ang pagiging isang matapat na tao ay ang paraan upang mabuhay tulad ng isang tunay na pagkakahawig ng tao. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagka-negatibo at panghihina, ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay at sumusuporta sa akin, at pinapayagan akong madama ang awa at tunay na pag-ibig ng Diyos. Kapag nagrebelde ako o nilalabanan ko ang Diyos, ang malubhang mga salita ng Diyos ay dumadating sa akin, at nakikita ko ang katotohanan ng aking sariling katiwalian. Talagang nadama ko na ang gawain ng Diyos ng paghatol at paglilinis ng sangkatauhan sa mga huling araw ay ang tanging paraan para sa mga tao na ganap na makatakas sa pagkaalipin sa kasalanan, at ang tanging landas na kung saan makakapasok sa kaharian ng langit. Ang lahat ng papuri ay sa Iyo Makapangyarihang Diyos!

Wakas.

Unang Bahagi:

Nauugnay na mga Artikulo:

Nauugnay na mga Video:

Mag-iwan ng Tugon