Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
I
Yamang hinahanap natin bakás ng Diyos,
dapat hanapin kalooban N’ya,
hanapin mga salita at pagbigkas ng Diyos,
hanapin mga salita at pagbigkas ng Diyos.
Dahil kung nasa’n bagong salita N’ya,
naroon din ang tinig, ang tinig ng Diyos;
kung nasaan bakás ng Diyos,
naro’n gawa N’ya, naro’n gawa N’ya.
Kung nasaan pahayag ng Diyos,
naro’n pagpapakita, pagpapakita ng Diyos,
at kung nasaan pagpapakita ng Diyos,
naroon ang katotohanan, daan, buhay.
II
Habang hanap bakás ng Diyos,
iniwasan salitang, “Diyos ang katotohanan, daan, buhay.”
Kaya katotohana’y tanggap ng tao,
di sila naniniwalang bakas ng Diyos ay nahanap
lalong ‘di kinikilala pagpapakita ng Diyos.
Anong kamalian! Anong kamalian!
Pagpapakita ng Diyos ‘di ayon sa paniwala ng tao
lalo na pagpapakita ng Diyos sa hiling ng tao.
Pag Diyos gumagawa,
S’yang pumipili, S’yang pumipili, may sarili S’yang plano.
Higit pa, may Sarili S’yang layon, at sariling paraan, sariling paraan.
Pag S’ya’y gumagawa, di Niya kailangang talakayin ito sa tao,
di-hanap payo ng tao, ni ‘pabatid sa lahat.
Ito’ng disposisyon ng Diyos,
dapat itong matanto ng lahat.
III
Kung nais n’yong saksihan, pagpapakita ng Diyos,
nais sundan, mga bakás ng Diyos,
lampasan muna sariling paniwala.
Di n’yo dapat hilingin na gawin N’ya ito o ‘yan,
ni ilagay S’ya sa iyong limitasyon
at limitahan S’ya ng ‘yong pagkaunawa.
Sa halip magtanong paano hahanapin bakas ng Diyos,
tanggapin ang pagpapakita ng Diyos,
at pa’no papasakop sa bagong gawain Niya;
‘yan dapat gawin ng tao, dapat gawin ng tao.
Yamang walang sinuman, ang katotohanan,
at walang may-angkin ng katotohanan,
tao’y dapat maghanap, tumanggap at sumunod.
Yamang walang sinuman ang katotohanan,
at walang may-angkin ng katotohanan,
tao’y dapat maghanap, tumanggap at sumunod.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand