Menu

Susunod

Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Ang Paghatol ba ng Diyos ay para sa Paglilinis at Pagliligtas, o para sa Pagkokondena at Paglipol?

4,755 2022-02-13

Habang lumalaganap ang mga sakuna sa buong mundo, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay buong pananabik na naghihintay sa pagparito ng Panginoong Jesus na sakay ng isang ulap at dalhin sila sa alapaap para makatagpo Siya at makatakas sa mga sakuna. Gayunman, hindi pa rin nila nakikitang pumaparito ang Panginoong Jesus na sakay ng isang ulap, at sa halip, palaging nagpapatotoo ang Kidlat ng Silanganan na bumalik na Siya bilang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos, nagpapahayag ng mga katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw upang linisin at lubos na iligtas ang tao. Kamangha-mangha ito para sa maraming tao. Iniisip nila, "Dapat ay dalhin muna ng Panginoon ang mga mananampalataya sa alapaap. Mahalagang iligtas muna tayo mula sa mga sakuna. Bakit nagpapahayag ang Diyos ng mga katotohanan para magawa ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Lahat tayo'y napatawad na sa ating mga kasalanan at itinuring nang matuwid ng Diyos, kaya bakit kailangan pa ng paghatol ng Diyos?" Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na sa mga huling araw, ang pupuntiryahin ng paghatol ng Diyos ay ang mga hindi mananampalataya, na ang paghatol ay pagkondena at pagkawasak, at tayo na napatawad na sa mga kasalanan ay hindi na kailangang mahatulan. Kung gayon, ang paghatol ba ng Diyos sa sangkatauhan ay para sa paglilinis at pagliligtas, o para ba ito sa pagkondena at paglipol? Gagabayan kayo ng episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya na hanapin ang katotohanan at alamin ang pagpapakita at gawain ng Diyos.

Mag-iwan ng Tugon