Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

"Napakagandang Tinig" - Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao (Clip 5/5)

Panimula

Binabasa ng ilang tao ang mga salita ng Diyos at nakikita na may ilang malulupit na bagay na hatol ng sangkatauhan, at pagtuligsa at sumpa. Iniisip nila na kung hinahatulan at isinusumpa ng Diyos ang mga tao, hindi ba sila huhusgahan at parurusahan? Paano masasabi na ang ganitong klaseng paghatol ay para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Sabi ng Diyos: “Ang sinusumpa ng Diyos ay ang pagkamasuwayin ng tao, at ang Kanyang hinahatulan ay ang mga kasalanan ng tao.” “Ang mga matinding paghahayag na ito ng salita ay lahat para sa layuning pamunuan ka sa tamang landas” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ano ang wastong paraan ng pag-unawa sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

I-expand