Mag-subscribe

Menu

Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin (II)

Pagkatapos sinimulang basahin ng sister ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Kahit na ang tao ay natubos at napatawad sa kanyang mga kasalanan, ito ay itinuturing lamang bilang hindi pag-alala ng Diyos sa mga paglabag ng tao at hindi pagtrato sa tao alinsunod sa mga paglabag ng tao. Subali’t, kapag ang tao ay namumuhay sa laman at siya ay hindi pa napapalaya mula sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala, walang-katapusang ibinubunyag ang tiwaling maka-satanas na disposisyon. Ito ang pamumuhay ng tao, isang walang-katapusang pag-ikot ng kasalanan at kapatawaran. Ang karamihan ng mga tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog sa kasalanan ay magpakailanmang mabisa para sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto, sapagka’t ang tao ay mayroon pa ring tiwaling disposisyon.’ ‘Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling sangkap na nasa loob niya, at makakaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa ganitong paraan maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa araw na ito ay upang ang tao ay magawang malinis at mabago; sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay.

Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin

Pagkatapos basahin ang mga salitang ito, nagpatuloy ang sister sa pagbabahagi niya: “Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita nating sinasabi ng Panginoong JesusNaganap na’ ibig sabihin ang gawain ng pagtubos ng Diyos ay tapos na; hindi ito nangangahulugang tapos na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Nakasulat ito sa Biblia, ‘Sapagka’t ako ang si Jehova ninyong Dios: magpakabanal nga kayo at kayo’y maging mga banal; sapagka’t ako’y banal’ (Levitico 11:44). ‘Ang pagpapakabanal na kung wala ito’y sinoman ay di makakakita sa Panginoon’ (Hebreo 12:14). Banal ang Diyos, kaya hindi karapat-dapat makita ng taong marumi at masama ang mukha ng Diyos, o karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa paniniwala sa Diyos, tayo ay pinatawad lang sa ating mga kasalanan; sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoong Jesus, pangungumpisal at pagsisisi, matatamasa natin ang pagpapala mula sa Diyos, at hindi Niya na tayo titingnan bilang mga makasalanan. Pero ang ating satanikong disposisyon ay hindi pinatawad ng Diyos, at umiiral pa rin ang ating pagiging likas na makasalanan. Patuloy tayong nabubuhay nang paulit-ulit sa pagkakasala sa araw at nangungumpisal sa gabi, hindi magawang iwan ang kasalanan. Halimbawa, para maprotektahan ang sarili nating mga interes, nagsisinungaling pa rin tayo at nililinlang ang Diyos; kapag nakita natin ang iba na gumagawa ng mga bagay sa isang paraan na hindi umaayon sa ating sariling mga kaisipan, madalas tayong nawawalan ng pagtitimpi at kinagagalitan sila; minsan hindi natin mapaglabanan ang mga tukso ng masasamang kalakaran ng mundo, kaya naman sumusunod tayo sa kanila at nagkakasala; kapag ang gawain ng Diyos ay hindi umaayon sa ating mga pananaw, nagagawa pa rin nating hatulan at batikusin ang Diyos, at kalabanin ang Kanyang gawain ayon sa ating mga pananaw at imahinasyon. Samakatuwid, kailangan natin ang Diyos para gawin ang gawain ng paghatol para linisin at baguhin ang ating mga tiwaling disposisyon. Tanging kapag nalinis lang ang ating mga tiwalang disposisyon at maging mga taong tunay na kagalang-galang, sumunod at mahalin ang Diyos saka pa lang ganap na matatapos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ginawa sa pundasyon ng gawain ng pagtubos sa Kapanahunan ng Biyaya. Dahil sa pagtubos ng Panginoong Jesus, naging karapat-dapat tayong lumapit sa harap ng Diyos para tanggapin ang Kanyang kaligtasan, pero kung sa paniniwala sa Diyos ay hindi natin naranasan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, kung ganon tiyak na hindi tayo makakarating sa pagliligtas.”

Bigla kong nakita ang liwanag sa pagbabahagi ng kapatid. Noong una, ang akala ko kaming mga naniwala sa Panginoon ay biniyayaan ng kaligtasan at kapag dumating ang Panginoon diretso kaming dadalhin sa makalangit na kaharian. Pero ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kapatid, nalaman ko na mali ang aking pananaw. Ang pananampalataya natin sa Panginoon ay nagdadala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, pero nananatili pa rin ang pagiging likas nating makasalanan, kaya kailangan nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Kapag nadalisay at nabago lamang ang tiwaling disposisyon natin tayo maaaring dalhin ng Diyos sa kaharian ng langit. Sa pagbabalik-tanaw, nag-aral ako sa monasteryo sa loob ng sampung taon at pagkatapos pumunta sa isang relihoyosong hanay para sa mataas na pag-aaral, pero hindi ko pa rin mapigilang hindi magkasala, at kahit ikumpisal ko ang aking mga kasalanan at magsisi sa Diyos, sa susunod uulitin ko na naman ang parehong mga kasalanan. Ipinakita ng katayuan ko na talagang hindi ako isang taong nalinis at tunay na hindi ako karapat-dapat na itaas sa kaharian ng langit. Naintindihan ko rin na dahil ‘yon sa aking tiwaling disposisyon na nabuhay ako sa paulit-ulit na paggawa ng mga kasalanan at ikukumpisal ito. Salamat sa Diyos! Ang pagbabahagi ng kapatid ay napakabuti kaya nalutas nito ang aking kalituhan.

Sa wakas nakahanap ako ng paraan para maalis ang aking tiwaling disposisyon.

Pagkatapos, sabik kong tinanong ang kapatid: “Kung ganon, pa’no tayo nililinis ng Diyos? Pa’no maiwaksi ang tiwali kong disposisyon?

Pinagsumikapan kong pigilan ang aking sarili para hindi magkasala at nanalangin din sa Diyos, hinihiling sa Kanya na tulungan ako. Gayon pa man, napakaraming taon na ang lumipas, pero hindi ako nagbago.” Nang marinig ito, ngumiti siya at matiyagang nagbahagi: “Kapatid, tungkol sa tanong na ‘to, nilinaw ito ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Basahin natin ang mga sipi.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, ‘Sa mga huling araw, Si Cristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t-ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Lalung-lalo na, yaong mga salitang naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinalita patungkol sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang pwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita; inilalantad Niya, pinakikitunguhan, at pinupungusan ito nang pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhinan ng mga ordinaryong salita kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong uri ng mga pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto na magpasakop sa Diyos, at higit pa ay makamtam ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging-mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay-daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayundin ay matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagka’t ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos.

Makikita natin sa mga salita ng Diyos na sa mga huling araw, hahatulan at lilinisin ng Diyos ang ating tiwaling disposisyon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Sa kabila, ginagamit ng Diyos ang mga salita Niya para ilantad at alamin ang ating kalikasan, diwa at ang katotohanan kung pa’no tayo pinasama ni Satanas para lubos nating malaman, sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, na puno tayo ng satanikong disposisyon-kayabangan at sobrang pagpapahalaga sa sarili, hindi matuwid at tuso, makasarili at mababa ang moral. Dapat din nating malaman na ang mamuhay batay sa ating mga tiwaling disposisyon, wala tayong pusong may paggalang sa Diyos, hinahatulan at nilalabanan natin Siya ayon sa ating mga paniniwala at imahinasyon, at ganap tayong naging mga tao ni Satanas na naghihimagsik laban sa Diyos at sumasalungat sa Kanya. Sa kabilang banda, ginagamit ng Diyos ang mga salita Niya para malinaw na masabi sa atin ang Kanyang kalooban, mga kahilingan at pamantayan, pati na rin ang mga wastong paraan ng pagsasagawa, samakatuwid nagbibigay sa atin ng isang landas na susundan. Halimbawa, sinasabi sa atin ng Diyos na gusto Niya ang mga taong tapat at kinamumuhian ang mga mapanlinlang, na tanging mga taong tapat lang ang makakapasok sa makalangit na kaharian, at sinasabi rin sa atin kung pa’no iwaksi ang ating mapanlinlang na mga disposisyon at maging mga tapat na tao. Samantala, naghahanda rin ang Diyos ng mga praktikal na mga sitwasyon para subukan, pinuhin, putulan at makipag-ugnayan sa atin. Pinasama tayo ni Satanas sa loob ng libo-libong taon, at ang kasamaan, ang satanikong disposisyon ay nakaugat na sa atin at hindi matatanggal nang sabay-sabay, kaya kailangan nating tanggapin ang pangmatagalang paghatol, pagkastigo, mga pagsubok at pagdadalisay ng mga salita ng Diyos, pati na rin ang pagtutuwid at pagdisiplina mula sa kakaharaping reyalidad. Tanging sa paraan lang na ‘to natin malinaw na makikita ang ating totoong likas na kasamaan, para ganap na makilala at kamuhian ang ating sarili, pagsisihan ang ating mga ginawang pagkakasala, magkaron ng lubos na kaalaman sa kabanalan ng Diyos, makatwiran at mabuting diwa, at sa huli makabuo ng isang pusong may paggalang sa Diyos at maging handa para isagawa ang katotohanan para masiyahan Siya.”

Sa pagkikinig sa pagbabahagi ng kapatid, may bigla akong naisip at malugod kong sinabi sa kanya: “Pasalamatan ang Diyos. Nitong nakaraan, para mapigilan ang sarili ko na huwag magkasala, pinag-aralan ko nang husto ang Biblia at sinunod ang mga patakaran ng monasteryo, pero madalas pa rin akong magkasala. Sa pamamagitan ng iyong pagbabahagi tungkol sa mga salita ng Diyos, nalaman ko na tanging ang katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang makakalutas sa aking makasalanang gawi.” Masayang sinabi ni Brother Liu: “Salamat sa Diyos! Sa wakas ngayon nahanap na rin natin ang daan para maiwaksi ang kasalanan.” Nang marinig ito, nakangiting itinango ng sister ang ulo niya. Pagkatapos, nagpakita siya sa amin ng isang bidyo ng pagpapatunay na tinawag na Lumilitaw ang Tunay na Liwanag. Ang bida sa bidyo na ‘to ay katulad ko dati, nabubuhay sa gitna ng pagkakasala at lubhang miserable, pero sa huli sa pagdanas ng paghatol at pagtutuwid ng mga salita ng Diyos nalaman niya ang kanyang tiwaling disposisyon. Matapos ‘yon, nang ilantad niya ang kanyang kasamaan, umasa siya sa Diyos para talikuran ang kanyang laman at kumilos ayon sa mga salita ng Diyos. Unti-unti, hindi siya napilit ng kanyang tiwaling disposisyon at namuhay sandali sa pagiging isang tunay na tao. Matapos panoorin ang bidyo na ‘to, mas malinaw kong nakita na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay talagang awtoritado at makapangyarihan, at naniwala ako na hangga’t tinanggap ko at naranasan ang paghatol at pagtutuwid ng mga salita ng Diyos, makakakuha ako ng kaalaman sa aking tiwaling disposisyon at unti-unting makakamit ang pagdadalisay at pagbabago. Salamat sa Diyos! May mas malinaw akong daan para alisin ang aking mga kasalanan.

Naunawaan ko ang katotohanan at pinalaya ang aking espiritu.

Sa mga sumunod na pagtitipon, ibinahagi sa akin ng kapatid ang maraming katotohanang may kinalaman sa likod ng kwento at diwa ng tatlong-yugto ng gawain ng Diyos, ang kahulugan ng mga pangalan ng Diyos, mga misteryo ng pagkakatawang-tao ng Diyos, at iba pang aspeto ng katotohanan. Matapos marinig ang lahat ng ‘yon, nagkaron ako ng ilang bagong kaalaman sa Diyos, naramdamang napalapit ako sa Diyos, at nakadama ng espiritwal na kabusugan. Nakumpirma ko sa aking puso na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, tanging Diyos lang ang magpapahayag ng katotohanan at magbubunyag ng mga misteryo sa Biblia. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinayagan niya akong marinig ang tinig ng Diyos at magpista kasama ang kordero.

Magmula non, sa tuwing magkakaron ako ng oras sa bahay, binabasa ko ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at pinapanood ang mga pelikula ng ebanghelyo at mga bidyo ng kanta na ginawa ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Habang pinapanood ko ang mga ito, mas lalo ko itong nagugustuhang panoorin at mas pinalalaya ang aking espiritu. Bukod pa ron, sumali ako sa buhay iglesia sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sa mga pagtitipon, kami ng mga kapatiran ibinabahagi namin sa bawat isa ang nalalaman namin sa mga salita ng Diyos at mga naranasan ng sumailalim sa paghatol ng mga salita ng Diyos. Hindi nagtagal, nagkaron ako ng ilang kaalaman sa gawain ng Diyos pati na sa aking tiwaling kalikasan, at hindi na rin ako madaling magalit sa mga tao hindi katulad dati. Kapag hindi kanais-nais ang sinabi ng asawa ko sa akin, mananalangin ako sa Diyos at hahanapin ang kalooban Niya. Dahil sa patnubay ng mga salita ng Diyos, naisasantabi ko ang sarili ko at hindi siya pinakikitunguhan nang hindi maganda. Ngayon mas maganda ang ugnayan namin kaysa dati. Salamat sa Diyos! Ilang buwan pa lang akong naniwala sa Makapangyarihang Diyos, talagang nakita kong totoo ang Kanyang mga salita at talagang nabago ang tiwaling disposisyon ko. Magmula ngayon, handa akong makaranas ng mas higit na paghatol at pagtutuwid ng mga salita ng Diyos para maalis ko agad ang aking tiwaling disposisyon, mamuhay sa pagiging isang tunay na tao, at matamo ang pagliligtas ng Panginoon.

Wakas.

Mag-iwan ng Tugon