Madaling Bibliya

Sundan Kami

Panimula

Tagalog Christian Worship Song | “Natunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso”
Naririnig ko ang Iyong mabait na tawag,
bumabalik ako sa Iyong harapan.
Sa Iyong mga salita naliliwanagan,
nakikita ko ang aking katiwalian.
I
Madalas akong malamig sa Iyo, sinaktan at pinalungkot Ka,
matigas ang puso, nagrebelde, iniwan Kang mag-isa.
Bakit ang Iyong pagmamahal sa tao ay nasuklian ng sakit?
Napopoot ako sa aking matigas na puso
at malalim na kasamaan.
Marumi, hindi karapat-dapat na makita Ka,
ng Iyong pagmamahal.
Ako’y isang mapanghimagsik na tao,
paano ko malalaman ang Iyong puso,
makita ang Iyong pagmamahal?
Ang Iyong pag-ibig ay totoong tunay,
malaki ang utang na loob ko sa ‘Yo.
Palaging kasama Kita kapag ako’y kinakastigo.
Sumasakit ang Iyong puso sa pag-ibig kapag ako’y pinipino.
Kapag ako’y nalulungkot, Ikaw ay naroroon.
Pagkukulang ko’y binibigay Mo.
Hinaharap ko ang Iyong pag-ibig, nais ng puso kong mabasag.
Ang pag-ibig Mo’y natunaw ang matigas kong puso,
at ngayon ako’y nagkaroon na ng pagbabago ng puso.
II
Para kanino Ka nagiging tao at labis na napahiya?
Tinitiis Mo ang pagtanggi ng tao,
nguni’t hindi Ka kailanman nagreklamo
sa kapanglawan ng buhay sa tao.
Ikaw ay nanggaling sa langit
nguni’t walang lugar na mapahingahan ng Iyong ulo.
Hindi mo kailanman kinagagalak
ang mga makamundong kasiyahan.
Tahimik Mong ipinahahayag ang katotohanan,
upang iligtas ang tao at makamit ang kanilang mga puso.
Palaging kasama Kita kapag ako’y kinakastigo.
Sumasakit ang Iyong puso sa pag-ibig kapag ako’y pinipino.
Kapag ako’y nalulungkot, Ikaw ay naroroon.
Pagkukulang ko’y binibigay Mo.
Hinaharap ko ang Iyong pag-ibig, nais ng puso kong mabasag.
Ang pag-ibig Mo’y natunaw ang matigas kong puso,
at ngayon ako’y nagkaroon na ng pagbabago ng puso.
III
Paano ako makapaghihintay, patuloy na nag-aantala?
Iingatan ko ang Iyong kalooban, suklian ang Iyong pag-ibig.
Tatanggapin ko ang pagpipino, titiisin ang sakit
at maging patotoo upang masiyahan Ka.
Ginising Mo ang puso ko upang magmahal
at mabuhay para sa ‘Yo.
Hahanapin ko ang katotohanan, mamuhay ayon sa Iyong salita.
Nais kong mahalin Ka at sundin Ka,
at magpatotoo para sa Iyo magpakailanman.
Palaging kasama Kita kapag ako’y kinakastigo.
Sumasakit ang Iyong puso sa pag-ibig kapag ako’y pinipino.
Kapag ako’y nalulungkot, Ikaw ay naroroon.
Pagkukulang ko’y binibigay Mo.
Hinaharap ko ang Iyong pag-ibig, nais ng puso kong mabasag.
Ang pag-ibig Mo’y natunaw ang matigas kong puso,
at ngayon ako’y nagkaroon na ng pagbabago ng puso,
at ngayon ako’y nagkaroon na ng pagbabago ng puso.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

I-expand