Mag-subscribe

Menu

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Awit

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Awit

Awit 34:1

Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon: ang pagpuri sa kaniya ay laging sasa aking bibig.

Mga Gawa 16:25

Datapuwa't nang maghahatinggabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Dios, at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo.

Jeremias 17:14

Iyong pagalingin ako, Oh Panginoon, at gagaling ako; iyong iligtas ako, at maliligtas ako: sapagka't ikaw ang aking kapurihan.

Awit 119:171

Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan.

Inirerekomenda para sa iyo: Awit ng Papuri | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" | Tagalog Praise and Worship God

Awit 117:2

Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon.

Awit 51:15

Oh Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi; at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan.

Awit 113:9

Kaniyang pinapagiingat ng bahay ang baog na babae, at maging masayang ina ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon.

Lucas 18:43

At pagdaka'y tinanggap niya ang kaniyang paningin, at sumunod sa kaniya, na niluluwalhati ang Dios: at pagkakita nito ng buong bayan, ay nangagpuri sa Dios.

Awit 69:30

Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Dios, at dadakilain ko siya ng pasalamat.

Joel 2:26

At kayo'y magsisikaing sagana, at mangabubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Dios, na gumawa ng kababalaghan sa inyo; at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailan man.

1 Paralipomeno 16:35

At sabihin ninyo, Iligtas mo kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, At pisanin mo kami, at iligtas mo kami sa mga bansa, Upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan, At magtagumpay sa iyong kapurihan.

Deuteronomio 10:21

Siya ang iyong kapurihan, at siya ang iyong Dios, na iginawa ka niya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay, na nakita ng iyong mga mata.

1 Paralipomeno 29:13

Kaya't ngayon, aming Dios, kami ay nagpasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan.

2 Samuel 22:4

Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway.

Mga Gawa 3:9

At nakita ng buong bayang siya'y lumalakad, at nagpupuri sa Dios.

Awit 150:2

Purihin ninyo siya dahil sa kaniyang mga makapangyarihang gawa: purihin ninyo siya ayon sa kaniyang marilag na kadakilaan.

Awit 71:14

Nguni't ako'y maghihintay na palagi, at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit.

1 Paralipomeno 23:30

At upang tumayo tuwing umaga na pasalamat at pumuri sa Panginoon, at gayon din naman sa hapon.

Awit 116:13

Aking kukunin ang saro ng kaligtasan, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon