Menu

Susunod

Christian Music Video | "Laging Parang Bago ang mga Tanawin sa Kaharian"

5,669 2020-05-16

Christian Music Video | "Laging Parang Bago ang mga Tanawin sa Kaharian"

Sumisikat ang liwanag ng umaga mula sa Silangan,
nagbalik na ang Tagapagligtas sa piling natin.
May bagong kislap ng buhay ang lahat ng bagay,
nagsimula na ang buhay ng kaharian.
Dumating na ang liwayway, kumakalat ang liwanag sa ating harapan,
tinutupad ang mga milenya ng pag-asa.
Hindi ko na kasama ang mapapait na araw,
wala na ako sa nakakatakot na mga araw na iyon.
Habang pinalulusog ng mga salita ng Diyos ang mga puso natin,
nagtatamo ng tustos ang mga buhay natin.
Pakiramdam nati'y pinagpala tayo at masaya.
Nagbabalik na sa Diyos ang mabuting kapalaran ng ating salinlahi.
Ito ay dakilang pag-ibig ng Diyos.
Sinong hindi magnanais na makapasok
sa buhay sa Kapanahunan ng Kaharian?
Sinong hindi maghahangad noon?
Sinong hindi maghahangad noon?
Nalupig na tayo sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos,
at nailigtas na tayo ng Diyos.
Tunay nating pinasasalamatan at pinupuri Siya.
Pinupuri natin Siya at nagpapasalamat tayo.

Namumukadkad ang mga bulaklak, nagkakalat ng bango, umaawit ang mga ibon,
ipinangangaral ng bayan ng Diyos ang Anak ng tao.
Nagpapatotoo tayo sa Kanyang pagdating,
at isinasatinig ng bawat isa sa atin ang ating damdamin.
Taimtim tayong nananalangin at malakas na umaawit.
Bumabagsak tayo sa gilid ng luklukan ng Diyos at pinupuri Siya nang nakaluhod.
Sama-sama tayong magdiwang,
mga kapatid sa magkabilang panig ng mga dagat.
Habang pinalulusog ng mga salita ng Diyos ang mga puso natin,
nagtatamo ng tustos ang mga buhay natin.
Pakiramdam nati'y pinagpala tayo at masaya.
Nagbabalik na sa Diyos ang mabuting kapalaran ng ating salinlahi.
Ito ay dakilang pag-ibig ng Diyos.
Sinong hindi magnanais na makapasok sa buhay sa Kapanahunan ng Kaharian?
Sinong hindi maghahangad noon?
Sinong hindi maghahangad noon?
Nalupig na tayo sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos,
at nailigtas na tayo ng Diyos.
Tunay nating pinasasalamatan at pinupuri Siya. Pinupuri natin Siya….

Nagpapakita sa katawang-tao ang Makapangyarihang Diyos,
ang Cristo ng mga huling araw, upang gawin ang Kanyang gawain.
Nagpapahayag Siya ng katotohanan upang hatulan ang tao,
nililinis at pineperpekto ng mga salita Niya ang mga tao.
Sinong hindi magnanais na makapasok
sa buhay sa Kapanahunan ng Kaharian?
Sinong hindi maghahangad noon?
Sinong hindi maghahangad noon?
Nalupig na tayo sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos,
at nailigtas na tayo ng Diyos.
Tunay nating pinasasalamatan at pinupuri Siya.
Pinupuri natin Siya at nagpapasalamat tayo.
Pinupuri natin Siya at nagpapasalamat tayo.
Sumusulong nang buo nating lakas,
nakikibaka tayo gamit ang ating buong lakas.
Gawin nang matapat ang tungkulin natin upang palugurin ang kalooban ng Diyos.
Nang may espiritu ni Pedro, nang may paninindigang hindi sumusuko,
namumuhay tayo ng totoong buhay ng mga tao,
nagsusumikap tayo na gawin ang kalooban ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon