01Ang babala ng kabiguan ni Tomas sa pananampalataya para sa mga sasalubong sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw

Nakatala sa Biblia na hindi nagkaroon si Tomas ng pananampalataya hanggang sa makita niya ang Panginoon, at siya’y pinagsabihan ng Panginoong Jesus: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka’t ako’y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya” (Juan 20:29). Ano ang babala sa mga salitang ito mula sa Panginoong Jesus para sa mga sasalubong sa Panginoonsa mga huling araw? Maraming tao ang nangungunyapit sa propesiya na ang Panginoon ay darating sa ibabaw ng ulap, samantalang nagwawalang-bahala sa mga propesiya ng pagdating ng Panginoong nang palihim. Ayaw nilang maniwala sa anumang patotoo na ang Panginoon ay nagbalik na sa katawang-tao, at ipinipilit na maniniwala lamang sila na nagbalik na ang Siya kapag nakita nila Siyang dumarating sa ibabaw ng ulap. Hindi ba nito pinapadali para sa kanilang ulitin ang pagkakamali ni Tomas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Nguni’t sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayo’y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin” (Juan 20:25–27).

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka’t ako’y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya” (Juan 20:29).

“Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa” (Pahayag 1:7).

02Ang tamang landas sa pagsalubong sa Panginoon

Pagdating sa usapin ng pagsalubong sa Panginoon, kailangan nating matutuhan ang aral sa kabiguan ni Tomas. Hindi pwedeng basta lang natin hintayin na makita Siyang nakasakay sa ulap bago tayo manampalataya. Kung gayon, paano natin sasalubungin ang Panginoon? Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya” (Mateo 25:6). Hinuhulaan ng Aklat ng Apocalipsis, “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20). Makikita natin dito na ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos—ito ang tanging paraan upang salubungin Siya. Kapag may naririnig tayo na nagpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon, kailangan nating magsaliksik at magsuri, at sa sandaling makilala natin ang tinig ng Diyos, kailangan nating tanggapin at magpasakop. Hindi ba iyon ang pagsalubong sa Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Sapagka’t ako’y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya” (Juan 20:29).

“Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip” (Mateo 24:44).

“Narito, Ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nag-aabang, at nakasuot ang kanyang mga damit, kung hindi ay baka siya’y lumakad na hubad, at makikita nila ang kanyang kahihiyan” (Pahayag 16:15).

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:12–13).

“Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20).

“Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya” (Mateo 25:6).

“At samantalang sila’y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki; at ang mga naghanda ay nagsipasok na kasama Niya sa piging ng kasalan: at inilapat ang pintuan” (Mateo 25:10).

“Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at sila’y Aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa Akin” (Juan 10:27).

“Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:7).

Paano Madala Bago Sumapit ang Kapighatian