Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw
01

Ang Huling Trumpeta ay Tumunog Na at ang Panginoong Jesus ay Dumating na ng Lihim

Sa mga huling araw, ang mga sakuna ay umuusbong saanman. Mga lindol, mga salot, mga taggutom, mga pagbaha, mga tagtuyot, mga insektong salot, atbp. ay nangyayari ng madalas at nagiging mas higit pang seryoso. Ang iba’t ibang mga bansa sa buong mundo ay may kaguluhan. Ang mga pangitain ay lumitaw din sa mga bituin. Malinaw na, ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay nangatupad na, ang trumpeta ay tumunog na, at ang Panginoong Jesus ay dumating na ng lihim.

Mga Propesiya Tungkol sa mga Sakuna sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian

“At samantalang siya’y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila…. At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka’t kinakailangang ito’y mangyari datapuwa’t hindi pa ang wakas. Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. … Sapagka’t kung magkagayo’y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo’y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man” (Mateo 24:3–21).

At ako’y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ni Jehova” (Joel 2:30–31).

At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, Halika. At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla: at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan; at ang Hades ay sumusunod sa kaniya. At sila’y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa” (Pahayag 6:7–8).

Mga Propesiya Tungkol sa Kung Paano Babalik ang Panginoong Jesus sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian

Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:27).

Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip” (Mateo 24:44).

Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, at nagiingat ng kaniyang mga damit, na baka siya’y lumakad na hubad, at makita nila ang kaniyang kahihiyan” (Pahayag 16:15).

Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20).

Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa” (Pahayag 1:7).

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Ibinigay Ko ang Aking kaluwalhatian sa Israel at pagkatapos ay inalis iyon, at pagkatapos ay dinala ang mga Israelita patungo sa Silangan, at ang buong sangkatauhan patungo sa Silangan. Nadala Ko silang lahat sa liwanag upang sila ay muling makaisa nito, at makasama nito, at hindi na muling mangailangan pang maghanap para dito. Pahihintulutan Ko ang lahat ng naghahanap na makitang muli ang liwanag at makita ang kaluwalhatian na mayroon Ako noon sa Israel …

Basahin ang iba pa

Artikulong pang Sanggunian

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian? Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?
Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo: 5 Propesiya sa Bibliya Natupad na Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo: 5 Propesiya sa Bibliya Natupad na
Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw
Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus
Narito na ang Mga Huling Araw: Paano Natutupad ang Mga Propesiya sa Ikalawang Pagparito ni Jesus? Narito na ang Mga Huling Araw: Paano Natutupad ang Mga Propesiya sa Ikalawang Pagparito ni Jesus?
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon? Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
02

Paano Dapat Salubungin ng mga Matalinong Dalaga ang Panginoon Upang Madala Bago ang mga Sakuna

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Sinabi ng Bibliya, “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” (Pahayag 3:20). Malinaw, sa mga huling araw, ang Panginoon ay magsasalita upang kumatok sa ating mga pintuan. Naririnig ng mga matalinong dalaga ang tinig ng Diyos at nasasalubong ang pagdating ng Panginoon, sumusunod sa mga yapak ng Kordero, at madala sa harap ng luklukan ng Diyos at dadalo sa piging ng kasal ng Kordero.

Ang mga Matalinong Dalaga ay Naririnig ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian

Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. … Datapuwa’t ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. … Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo’y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinagigi ang kanilang mga ilawan. … At samantalang sila’y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalake; at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan: at inilapat ang pintuan” (Mateo 25:1–10).

Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20).

Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:29).

Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27).

Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan: Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan” (Mateo 7:7–8).

Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3).

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Dahil dito, yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos—sapagka’t kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap ng mga yapak ng Diyos, nabalewala na ninyo ang mga salitang “Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.” At kaya, ang maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, hindi sila naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo pang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. …

Basahin ang iba pa

Paano Makilala ang Tinig ng Diyos

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian

Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13).

Narito, ang Leon sa angkan ni Juda, ang Ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito” (Pahayag 5:5).

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ay magkakaroon ng diwa ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magkakaroon ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging katawang-tao, ilalahad Niya ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay nagiging katawang-tao, ipapahayag Niya kung ano Siya, at nagagawa Niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. …

Basahin ang iba pa

Artikulong pang Sanggunian

Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos
Paano Kikilatisin ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon Paano Kikilatisin ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon
3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo 3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo
Contact Us

Ngayon, ang mga salot, mga taggutom, mga sunog, mga insektong salot , atbp. ay nagaganap ng madalas sa palibot ng mundo. Malinaw, ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay pangunahing natupad na. Sa napakahalagang panahong ito, paano natin sasalubungin ang Panginoon upang madala bago ang mga sakuna at matamo ang Kanyang proteksyon? Malaya kaming kontakin upang talakayin ito at magkasamang mahanap ang paraan.