Menu

Pagtatatuwa

Layon ng Sundan ang mga Yapak ni Jesus (na simula ngayon ay tutukuying “website na ito”) na ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo at hindi nilayong gawing anumang uri ng pangkalakal. Maaari ninyong bisitahin at i-browse ang website na ito. Lahat ng artikulo sa website na ito ay mga tunay na karanasan at patotoo ng mga awtor, at kanilang mga pananaw. Ang mga paglalarawan ay walang kaugnayan sa mga artikulo at mga reperensya lamang. Lahat ng nilalaman sa website na ito ay magagamit nang libre maliban kung iba ang nakasaad. Ngunit mangyaring gamitin ang nilalaman ayon sa orihinal na layon nito: Huwag pakialaman, pasamain, gumawa ng anumang iba pang nanggaling dito, o gamitin itong pangkalakal. Hindi ninyo maaaring gamitin ang nilalaman ng website na ito para siraan ito o salungatin ang layunin nito, ang patotohanan at ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Kapag ginamit ninyo ang anumang nilalaman ng website na ito, kailangan ninyong isaad na nagmula ito sa Sundan ang mga Yapak ni Jesus at ibigay ang link sa website na ito. Ang mga larawan o tekstong iba ang pinagmulan ayon sa nakasaad sa website na ito ay may karapatang-sipi ng orihinal na mga website. Kung nais ninyong gamitin o kopyahin ang mga ito, pumunta lamang sa orihinal na mga website para humingi ng pahintulot. Kung sa palagay ninyo ay nilalabag ng anumang nilalaman ng website na ito ang inyong mga karapatang legal, padalhan kami kaagad ng email para maitama namin ito. Salamat sa inyong suporta!