01Nagpahayag na ng mga katotohanan at nabuksan na ang mga misteryo ng balumbon ng Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw

Ang balumbon na isinarang mabuti ng pitong tatak na hinulaan sa Pahayag ay isang malaking misteryo para sa lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, na ang Kordero lamang ang makapagbubukas. Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na ngayon bilang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos—nabuksan na ng Makapangyarihang Diyos ang pitong tatak at nabuksan ang balumbon, na ipinahahayag ang lahat ng mga katotohanang kailangan upang linisin at ganap na iligtas ang sangkatauhan upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Ang karamihan sa mga katotohanang ito ay matatagpuan sa isang aklat—Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisan ng isang alapaap; at ang bahaghari ay nasa kaniyang ulo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy; At may isang maliit na aklat na bukas sa kaniyang kamay: at itinungtong ang kaniyang kanang paa sa dagat, at ang kaniyang kaliwa ay sa lupa; At sumigaw ng malakas na tinig, na gaya ng leon na umaangal: at pagkasigaw niya, ay ang pitong kulog ay umugong. At pagkaugong ng pitong kulog, ay isusulat ko sana: at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat” (Pahayag 10:1–4).

“At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng pitong tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, Sinong karapatdapat magbukas ng aklat, at magtanggal ng mga tatak nito? At sinoman sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas ng aklat, o makatingin man. At ako’y umiyak na mainam, sapagka’t hindi nakasumpong ng sinomang marapat magbukas ng aklat, o makatingin man: At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, Huwag kang umiyak; narito, ang Leon sa angkan ni Juda, ang Ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito” (Pahayag 5:1–5).

02Paano makatitiyak na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang balumbon na nabuksan

Ipinahayag ni Cristo ng mga huling araw, Makapangyarihang Diyos, ang katotohanan at inilantad ang lahat ng mga misteryo ng 6,000-taong plano sa pamamahala ng Diyos. Ginagampanan Niya ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa tahanan ng Diyos sa saligan ng gawaing pagtubos ng Panginoong Jesus upang lutasin nang minsanan na lamang ang ugat ng ating pagiging makasalanan at ang ating mga tiwaling disposisyon, upang ganap tayong iligtas mula sa impluwensya ni Satanas at dalhin tayo sa kaharian. Sa pamamagitan ng pagsailalim sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, ang mga tiwaling disposisyon ng hinirang na bayan ng Diyos ay unti-unting nagbabago. Sila ay nagkakaroon ng tunay na paggalang at pagpapasakop sa Diyos, at maging anumang kahirapan o panunupil ang kanilang harapin, mananatili silang lubos na matatag sa pagsunod at pagiging saksi para sa Diyos. Ito ang natatamo ng mga salita ng Diyos sa mga tao. Malinaw na ang mga pagbigkas ng Makapanguarihang Diyos ay ang mga balumbon na hinulaan sa Pahayag.

a.Inilantad ng mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng mga misteryo ng plano ng pamamahla ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kanyang Sarili; kundi ang anumang bagay na Kanyang marinig, ang mga ito ang Kanyang sasalitain: at Kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16:12–13).

b.Ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang mga katotohanan upang hatulan at kastiguhin ang sangkatauhan, upang ganap na iligtas ang tao mula sa katiwalian at linisin sila nang minsanan at lubos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian

“At kung ang sinumang tao’y nakikinig sa Aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi Ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi Ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kanya’y hahatol sa huling araw” (Juan 12:47–48).

“At ang tinig na aking narinig na mula sa langit, ay muling nagsalita sa akin, at nagsabi, Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At ako’y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kaniyang sinabi sa akin, Kunin mo ito, at ito’y kanin mo; at papapaitin ang iyong tiyan, datapuwa’t sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel, at aking kinain; at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot: at nang aking makain, ay pumait ang aking tiyan” (Pahayag 10:8–10).

“At sinabi niya, Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel; sapagka’t ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa” (Daniel 12:9–10).

Ang Balumbon na Hinulaan sa Pahayag ay Nabuksan na