Menu

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Madalas na nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Jesus. Ipinakikita sa iyo ng artikulong ito ang katuparan ng 5 propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, na makatutulong sa ating matiyak na nagbalik na nga talaga ang Panginoong Jesus. Sa artikulong ito, mahahanap mo ang paraan para maging matatalinong birhen at salubungin ang muling pagbabalik ng Panginoon.

Quick Navigation
1. Ang Paglitaw ng Lahat ng Uri ng mga Sakuna
2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel
3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo
4. Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig ng mga Mananampalataya ay Lalamig
5. Ang Pagpapakita ng mga Huwad na Cristo at mga Huwad na Propeta

Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo (I): Ang Paglitaw ng Lahat ng Uri ng mga Sakuna

Palatandaan-ng-Pagbabalik-ni-CristoIsa sa mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay ang paglitaw ng mga sakuna sa buong mundo. Tulad ng sinasabi sa Mateo 24:6–8: “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka’t kinakailangang ito’y mangyari datapuwa’t hindi pa ang wakas. Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.

Sa mga nakalipas na taon, mas lumalala nang lumala ang mga sakuna sa buong mundo—mga lindol, wildfires, taggutom, at mga salot na madalas nangyayari at laganap; nasa estado ng patuloy na kaguluhan at kapighatian ang mundo, dahil sa mga giyera, karahasan at pag-angat ng mga pag-atake ng terorista. Halimbawa, ang coronavirus-infected pneumonia, na naganap sa Wuhan, China sa huling yugto ng 2019, ay kumalat sa maraming bansa sa buong mundo, na nagdulot ng malubhang sitwasyon. Nasaksihan ng Estados Unidos ang paglaganap ng nakamamatay na flu, na nagdulot pagkamatay ng marami. Ang bushfire sa Australia ay tumagal ng ilang buwan mula Setyembre 2019, na nagdulot ng makabuluhang pinsala at pagkawala. Ang East Africa ay dumanas ng pinakamasamang pagsalakay ng mga balang sa disyerto sa loob ng 25 taon, na humantong sa krisis sa pagkain sa maraming bansa sa Africa. Noong Nobyembre 2019, ang pinakamalubhang pagbaha sa loob ng 50 taon ay tumama sa Venice, Italya, na may 80% ng lungsod na binaha. Sa simula ng 2020, ang isang blizzard na bihirang nakita sa loob ng isang siglo ay tumama sa Newfoundland, Canada. Ang malakas na pag-ulan ay nagpabaha sa Indonesia. Nagkaroon din ng lindol sa Kuril Islands, sa Elazig, Turkey, sa Caribbean malapit sa Cuba, at sa iba pang mga lugar. Tiyak na ang dumadalas na mga sakuna ay nagsisilbing paalala sa sangkatauhan sa mga huling araw mula sa Diyos, at mula sa mga ito makikita natin na ang biblikal na propesiyang ito ay matagal nang natutupad, at ang Panginoon ay muling dumating.

Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo (II): Ang Pagpapanumbalik ng Israel

Sinasabi sa Mateo kabanata 24, bersikulo 32 hanggang 33: “Sa puno ng igos nga ay pagaralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw: Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya’y malapit na, nasa mga pintuan nga.” Gaya ng alam nating lahat, ang pagsupling ng mga dahon ng puno ng igos ay binanggit patungkol sa pagpapanumbalik ng Israel. Naibalik ang Israel noong Mayo 14, 1948. Ang mga banal na kasulatang ito ay sinasabi sa atin na kapag nakita nating nanumbalik ang Israel, nasa pintuan na ang Anak ng tao. Mga ilang dekada na ang nakalipas mula nang manumbalik ang Israel. Kaya’t ang Panginoon ba ay matagal nang nakabalik? Malinaw na ang palatandaang ito ng pagbabalik ni Cristo ay naglitawan.

Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo (III): Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo

Sinasabi sa Mateo kabanata 24, bersikulo 14: “At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas.” “At ipangangaral ang evangeliong ito ... sa buong sanglibutan” ay nangangahulugan na kapag narinig na ng buong sanglibutan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus, darating si Cristo. (Hindi ito nangangahulugan na bawat tao ay narinig ang ebanghelyo o kapag bawat tao ay nananamplataya kay Cristo.) Nang ipako sa krus ang Panginoong Jesus at nakumpleto ang Kanyang gawain ng pagtubos, nag-umpisang gabayan ng Banal na Espiritu ang mga alagad at apostol upang magpatotoo sa Panginoong Jesus. Mula noon, unti-unting kumalat ang ebanghelyo ng Panginoon sa iba’t ibang pinagmulan, gaya ng radyo, ang Internet, mga aklat, mga patalastas ng ebanghelyo o ebanghelismo ng mga mananamplataya. Naging matatag ang Kristiyanismo sa buong mundo, at maraming mga bansa ang ginawa pang pambansang relihiyon ang Kristiyanismo. Matagal na ring kumalat ang mga Kristiyano sa buong mundo, at marami pa ang tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa Tsina, na pinamumunuan ng isang partidong pampulitika ng ateyista. Matagal nang kumalat ang ebanghelyo ng pagtubos ng Panginoong Jesus sa dulo ng mundo. Mga kapatid, pag-isipan ninyo ito sandali: Anong bansa, anong rehiyon sa mundo ang hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus?

Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo (IV): Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig ng mga Mananampalataya ay Lalamig

Sinasabi sa Mateo kabanata 24, talata 12: “At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.” Lalo nang dumadami ang katampalasanan sa mundo ng relihiyon, at wala na ang paggawa ng Banal na Espiritu o presensiya ng Diyos doon. Kahit na ang iba ay tila may maalab na pananampalataya, naglalakad pa rin sila sa makamundong landas. Ang pag-iimbot ng kayamanan ay laganap sa mga mananampalataya, ang ilan ay nagbebenta ng iba’t ibang mga paninda sa kanilang mga iglesia, ang ilan ay nagnenegosyo at ang ilan ay nagpapatakbo ng mga pagawaan at inaabala ang kanilang mga sarili sa pagkita ng pera. Hindi nila iniisip na gumawa para sa Panginoon at namumuhay silang sangkot sa mga makamundong gusot. Kapag nangangaral ang mga pastor at mga nakatatanda, nagtutuon lamang sila sa pagpapaliwanag ng kaalaman sa Biblia at mga teolohikal na teorya sa halip na ipangaral ang mga salita ng Panginoon. Hindi sila nagpapatotoo sa Panginoon o dinadakila ang Panginoon, at hindi nila ginagabayan ang mga mananampalataya na maghanap upang maintindihan ang kalooban ng Panginoon. Kaya naman, sa huli ay ginagabayan nila ang kanilang mga taga-pakinig sa loob ng kaalaman sa Biblia, at ang kanilang grupo ay lalong nagiging malayo sa Diyos. Ang ilan sa mga pastor at nakatatanda ay nakikipagtunggalian sa isa’t isa at sumasali sa pagtatalo dahil sa inggit, sa kalabisan ay bumubuo pa sila ng mga grupo, naghihiwalay sa iba’t ibang pangkat at mga gang, nagnanakaw ng mga alay, at wala nang pusong may takot sa Diyos. Hindi natin maiwasang maisip ang katapusan ng Kapanahunan ng Kautusan dahil sa mga bagay na ito, noong ang mga templo na puno ng biyaya ni Jehova noon ay tila napabayaan, nagbibigay ng hindi magagandang alay ang mga pari, at naging palengke ang templo. May kaibahan ba sa pagitan ng mga iglesia sa panahong ito at ang templo sa katapusan ng Kapanahunan ng Kautusan? Mula rito ay makikita natin na ang palatandaan sa pagbabalik ni Cristo ay naglilitawan, at na ang Panginoon ay nagbalik na.

Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo (V): Ang Pagpapakita ng mga Huwad na Cristo at mga Huwad na Propeta

Sinasabi sa Marcos kabanata 13, talata 6, na nang tanungin ng mga alagad ang Panginoong Jesus kung ano ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo sa mga huling araw, sinabi ng Panginoong Jesus, “Maraming paririto sa aking pangalan, na magsisipagsabi, Ako ang Cristo; at maliligaw ang marami.” At nakatala sa Mateo kabanata 24, talata 24, “Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

Prinopesiya ng Panginoong Jesus na kapag nagbalik Siya sa mga huling araw, lilitaw ang mga huwad na Cristo at huwad na mga propeta. Sa mga nakalipas na taon, sunud-sunod na naglitawan ang mga huwad na Cristo at huwad na mga propeta sa mga bansang gaya ng China, South Korea, at Japan. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Cristo, at hindi lamang nila basta sinusubukang magpanggap gamit ang pangalan ni Jesus, ngunit sinusubukan din nilang gayahin ang mga senyales ng Panginoong Jesus at mga himala, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, atbp. Mula sa pagpapakita ng napakaraming huwad na Cristo, makikita natin na ang propesiyang ito tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay naganap na, dahil kapag naglitawan na ang mga huwad na Cristo, dumating na ang tunay na Cristo. Sa panahong ito, lalo tayong dapat na magkusa at hanapin ang pagpapakita at gawa ng Diyos. Marahil, maaaring sabihin ng ilang mga kapatid: “Ngayon, napakaraming mga huwad na Cristo at huwad na mga propeta ang lumitaw. Kung magkukusa tayong hanapin at imbestigahan sila, anong gagawin natin kapag nalinlang tayo?” Ngunit kung hindi tayo maghahanap at magsasaliksik sa pagpapakita at gawain ng Diyos dahil takot tayo na malinlang, hindi natin malalaman na nagbalik na ang Panginoon, at hindi ba’t dahil doon ay higit na maaari tayong maiwan? Hindi ba tayo titigil sa pagkain dahil takot tayong mabilaukan, at mawalan ng marami upang makapag-ipon ng kaunti? Mula rito, makikita natin na kalokohan ang pag-angkin ng saloobin ng walang-naririnig, walang-nakikita at walang-nahahawakan sa lahat ng nangangaral sa pagdating ng Panginoon dahil sa takot na malinlang. Kung nais nating salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, kung ganoon ay mahalaga na magawang malaman ang kaibahan sa pagitan ng mga huwad na Cristo at ng tunay na Cristo. Tanging sa ganitong paraan lamang natin masasalubong ang Panginoon at hindi malilinlang. Kung ganoon, ano ang mga katangian ng isang huwad na Cristo? Sinabi ng Panginoong Jesus, “Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan.” Mula sa mga salita ng Panginoon, makikita natin na ang pangunahing katangian ng mga huwad na Cristo ay: Makagagawa lamang sila ng mga simpleng tanda at mga kababalaghan at mangangaral ng mga kamalian na tila totoo ngunit mali talaga upang linlangin ang mga tao. Lubos na hindi nila magagawang magpahayag ng anumang katotohanan upang lutasin ang problema ng sangkatauhan ng pagkakasala at pangungumpisal, at hindi nila masasagip ang sangkatauhan mula sa kanilang pagiging tiwali. Ito ay dahil ang diwa ng mga huwad na Cristo ay sa mga lubhang masasamang espiritu, at wala silang tinataglay na katotohanan. Tanging si Cristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tanging si Cristo lamang ang makapagpapahayag ng katotohanan, magpapakita sa atin ang daan at magbibigay sa atin ng buhay. Lahat ng mga hindi makapagpapahayag ng katotohanan upang tustusan tayo at magagawa lamang magpakita ng mga simpleng tanda at kababalaghan ay mga huwad na Cristo—ito ang pangunahing prinsipyo kung paano makikilala ang mga huwad na Cristo mula sa totoong Cristo. Gamit ang mga salita ng Panginoon bilang ating basehan, hindi natin kailangang mag-alala na malinlang tayo. Kung paano partikular na malalaman ang kaibahan sa pagitan ng mga huwad na Cristo at ng tunay na Cristo, panoorin ang napakagandang bahagi ng pelikulang ito, Paano Malalaman ang Kaibahan sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo.

Mula sa mga katotohanan sa taas, makikita natin na ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo ay naglilitawan na—nagbalik na ang Panginoon. Gayunman, maraming mga tao ang tiyak na magtatanong: “Kung nagbalik na ang Panginoon, bakit hindi pa natin Siya sinasalubong?” Naisip mo na ba na maaaring may mali sa paraan ng pagsasagawa natin ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? Pagdating sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, maraming mga tao ang ginagawang numero unong prayoridad ang dumepensa laban sa mga huwad na Cristo. Kumakapit sila sa kanilang mga konsepto at pag-iisip at naniniwala na ang lahat nang nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon ay huwad, at hindi niya binibigyang pansin kung paano maging matalinong dalaga at marinig ang tinig ng Diyos. Paano natin masasalubong ang Panginoon sa pagsasagawa sa ganitong paraan? Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin(Juan 10:27). “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakakasumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan(Lucas 11:9). “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit. … Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka’t makikita nila ang Dios(Mateo 5:3, 8). Tapat ang Panginoon, at hangga’t mayroon tayong pusong-naghahanap, aktibong sinasaliksik ang pagpapakita ng Panginoon at gawain sa mga huling araw, masigasig na nakikinig sa tinig ng Panginoon, at tinitingnan kung ang paraan bang ito ay may kahit anong pagpapahayag ng katotohanan at kung makapagtutustos ba ito sa atin ng buhay o hindi, kung ganoon ay tiyak na gagabayan tayo ng Panginoon upang makilala ang Kanyang ikalawang pagdating!

Tala ng Patnugot:

Sa pamamagitan ng pagbabasa sa artikulong ito, nauunawaan na natin ngayon na ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo ay naglilitawan na. Kung gayon ay paano ba natin dapat salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus? Nirerekomenda namin ang gospel page na Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw, upang maaari nating ipagpatuloy ang paghahanap at tingnan ang aspetong ito ng katotohanan. Kung mayroon ka pang paliwanag, kaliwanagan o nahihirapan sa artikulong ito, mag-iwan ka ng comment, o kausapin kami online sa pamamagitan ng aming live chat sa webpage.

Mag-iwan ng Tugon