Mag-subscribe

Menu

Mga Propesiya sa Biblia

Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo
Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo: 5 mga Propesiya sa Bibliya Natupad na
ngunit-walang-nakakaalam
Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”
Pagparito ng Panginoon gaya ng Magnanakaw
Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw
Ang Kahulugan ng Talata sa Pahayag
Ang Kahulugan ng Talata sa Pahayag sa Biblia Tungkol sa Hindi Pagdadagdag ng mga Bagay

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?
Sa Muling Pagparito ni Jesus sa Mga Huling Araw, Paano Siya Babalik?
Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Pagninilay sa Mateo 24:29-30—Paano Magbabalik ang Panginoon?
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Salubungin ang Panginoong Jesus

paano-makilala-ang-tinig-ng-Diyos
Paano Makilala ang Tinig ng Diyos: 4 na Pangunahing Paraan
ano ang katotohanan masalubong ang Panginoon
Ang Pag-alam Kung Ano Katotohanan ang Tanging Daan Upang Masalubong ang Panginoon
Paano Marinig ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Panginoon
God-s-word
Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos masasalubong ang nagbalik na Panginoon

Nagkatawang-tao ang Diyos

ano-ang-Anak-ng-tao
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
bakit nagkatawang tao ang Diyos
Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?
gawain ng Diyos na nagkatawang-tao
Kaibahan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu
Nanalangin si Hesus sa Ama sa Langit
Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

nasaan-ang-kaharian-ng-Diyos
Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?
Ebanghelyo Ngayong Araw
Ano ang Batayan sa Pagpasok sa Kaharian sa Langit?
rapture-sa-makalangit-na-kaharian
Maaari Ba Tayong Tunay na “Mabago sa isang Kisap-mata” at Ma-rapture sa Makalangit na Kaharian?
mapapalaya-sarili-sa-kasalanan
Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

Paghuhukom sa mga Huling Araw

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?
Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)
Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?
Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Sinundan Ko ang Mga Yapak ng Cordero
Naunawaan Ko ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan at Natagpuan ang Daan Patungo sa Kaharian ng Langit
kahulugan ng kaligtasan,IMateo 7:21,Kaharian ng Diyos
Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?
Bakit Mahalaga ang Kaligtasan
Bakit Mahalaga ang Kaligtasan? Paano Makakamtan ang Walang-Hanggang Kaligtasan
Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal
Ang Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal Ba ay Tunay na Pagsisisi?

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas?
gawain-taong-ginagamit-ng-Diyos-at-pinuno-ng-relihiyon
Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon?
Kristiyanong pagbabasa ng Salita ng Diyos
Ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan
Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos
Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?