Menu

Mga Propesiya sa Biblia

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
Mga Propesiya Tungkol sa Kung Paano Babalik ang Panginoong Jesus sa mga Huling Araw
Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Pangin
Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na
Paliwanag sa Aklat ng Pahayag
Paliwanag sa Aklat ng Pahayag: Ano ang Kahulugan ng Mga Salita Tungkol sa Hindi Pagdaragdag ng mga Bagay?

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?
Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?
Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?
Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?

Salubungin ang Panginoong Jesus

mga araw ni noe
Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna
Mahalagang Sermon
Mahalagang Sermon: 3 Mahahalagang Punto para sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon sa mga Huling Araw
ang babaeng samaritana,si Jesus at ang babaeng samaritana,Pagbasa Ngayong Araw
Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana

Nagkatawang-tao ang Diyos

Ano ang Pagkakatawang-tao
Ano ang Pagkakatawang-tao? Paano Natin Makikilala ang Katawan ng Nagkatawang-taong Diyos?
Makapangyarihang Diyos,nagbalik na Panginoong Jesus
Ang Makapangyarihang Diyos ang Nagbalik na Panginoong Jesus
Panginoong Jesus
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
Nanalangin si Hesus sa Ama sa Langit
Bakit Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Ama?

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Senyales ng Paghuhukom
Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?
Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?
Tagalog Rapture
Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?
kaharian ng Diyos
Ang Kaharian ng Diyos Ba ay Nasa Langit o Nasa Lupa? Nahanap Ko ang Sagot

Paghuhukom sa mga Huling Araw

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?
Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)
Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)
Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?
Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Mensahe Tungkol sa Pagsisisi: Ano ang Tunay na Pagsisisi?
Mensahe Tungkol sa Pagsisisi: Ano ang Tunay na Pagsisisi?
Sermon Tungkol sa Kaligtasan
Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan
Pagtubos ng Panginoong Jesus
Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?
naganap na,kahulugan ng naganap na
Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

Ang kahalagahan ng pagbubuhos ng Diyos ng lahat ng uri ng kalamidad
Dapat Paghandaan ng mga Mananampalataya sa Diyos ang Kanilang Hantungan nang May Sapat na Mabubuting Gawa
gawain-taong-ginagamit-ng-Diyos-at-pinuno-ng-relihiyon
Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon
Ano ang isang bulaang pinuno o bulaang pastol at paano sila makikilala