Mag-subscribe

Menu

Pagbalik sa Diyos

i-welcomed-the-return-of-Lord
Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon
paghatol-malaking-puting-trono
Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono
Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin
Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin (II)
nakasama-ang-Panginoon
Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (II)

Mga Espirituwal na Laban

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas
Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong
Ang Mga Kasinungalingan sa Internet ay Muntikan ng Magdulot sa Akin Upang Mapalampas ang Pagbabalik ni Jesucristo
Nang Ako ay Dapat Mamili sa Pagitan ng Pamilya, Pag-aaral, at Pananampalataya
Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (II)
Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (I)

Mga Patotoo sa Biyaya ng Diyos

manghang Gawa ng Diyos
Nasaksihan Ko ang Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos Nang ang Aking Anak ay nasa Kritikal na Pagkakasakit at Malubhang Nanganganib
Manalangin para sa sakit
Paano Ko Napagtagumpayan ang Kasamaan ng Karamdaman Matapos Pahirapan ng Nakamamatay na Uremia
Panalangin sa Diyos
Panalangin sa Diyos—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa
isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae
Patotoo ng Pananampalataya: Ang Patotoo ng isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae na Nabuhay Muli

Kahulugan ng Buhay

Nahanap Ko ang Paraan Upang Maging Malaya sa Sakit ng Espirituwal na Kahungkagan
Pagninilay ng Kristiyano: Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?
Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya
Ang Pagkamulat Ko Bilang Kristiyano: Ang Katanyagan at Pakinabang Ay Hindi ang Susi sa Kaligayahan
Ano ang Tunay na Kahulugan ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari
Isang Bagong Panimula sa Buhay: Pagpapaalam sa Pakikipagpalit ng Buhay Para sa Pera

Pag-aasawa at Pamilya

overcame-the-temptation
Paano Niya Napagtagumpayan ang Tuksong Mangalunya (Unang Bahagi)
Paano Turuan ang Aking mga Anak
Ang mga Salita ng Diyos ang Pumatnubay sa Akin Upang Malaman Ko Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak
tanungin ko ang asawa ko tungkol dito
Paano Dapat Tumugon ang Kristiyano sa Krisis sa Kanilang Buhay May-asawa?
read God-s word
Natagpuan Niya ang Tunay na Kaligayahan Matapos ang isang Nasirang Pagsasama

Pinagtatrabahuhan

panalangin-sa-Diyos-ang-pagsusulit
Panalangin para sa mga Pagsusulit: Tinulungan Ako ng Diyos upang Maiwaksi ang Pagkabalisa Bago ang Pagsusulit
Panalangin para sa Trabaho
Sa Paghahanap ng Trabaho, Nakita ko ang Kamangha-manghang Gawain ng Diyos
employee-quarrel
Paano Magsanay na Umangkop sa Kalooban ng Diyos sa Harap ng Paggawa ng Kita
paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya sa diyos
Paano Mapapalakas ang Pananampalataya sa Diyos sa Abalang Trabaho