Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw

Mga Salita ng Diyos (Mga Seleksyon)

Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan

Ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng kahit na sinuman, ni hindi rin ito isang bagay na madaling matamo ng sinuman. Ito ay sapagkat maaari lamang magmula sa Diyos ang buhay, n...

Basahin ang iba pa

Ang Paraan para Makilala ang Diyos

Anak ng tao ay Panginoon ng sabbath
Ang Anak ng tao ay Panginoon ng sabbath (I)
1. Mateo 12:1 Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang Kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. ...
Ang pagpapala ng Diyos kay Abraham
Ang mga Pagpapala ng Diyos
Genesis 17:4–6 Tungkol sa Akin, narito, ang Aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pa...
Tapat na Pagsisisi
Nakikita ng Diyos ang Tapat na Pagsisisi sa Kaibuturan ng mga Puso ng mga Taga-Ninive
Ang Malinaw na Pagkakaiba ng Reaksyon ng Ninive at Sodoma sa Babala ng Diyos na si Jehova Ano ang ibig sabihin ng mapabagsak? Sa pangkaraniwang termino, ang ibig sabihin nito ay ang di na pag-iral....
Ang Paghatol ng mga Fariseo kay Jesus
Ang Pagsaway ni Jesus sa mga Fariseo
10. Ang Paghatol ng mga Fariseo kay Jesus Marcos 3:21–22 At nang mabalitaan yaon ng Kaniyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang Siya’y hulihin: sapagka’t kanilang sinabi, sira ang Kaniyang bait...