Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw

Mga Salita ng Diyos (Mga Seleksyon)

Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos

Ang gawain ng pamamahala sa sangkatauhan ay nahahati sa tatlong yugto, na nangangahulugang ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan ay nahahati sa tatlong yugto. Hindi kabilang sa tatlong yugtong i...

Basahin ang iba pa

Ang Paraan para Makilala ang Diyos

Nilayon ng Diyos na Sirain ang Mundo Gamit ang isang Baha at Sinabihan si Noe na Gumawa ng Isang Arka
Genesis 6:9–14 Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng tatlong lalake: si Sem, si Cham, at ...
Ang pagpapala ng Diyos kay Abraham
Ang mga Pagpapala ng Diyos
Genesis 17:4–6 Tungkol sa Akin, narito, ang Aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pa...
Umabot ang Babala ng Diyos na si Jehovah sa mga Taga-Ninive
Umabot ang Babala ng Diyos na si Jehova sa mga Taga-Ninive
Jonas 1:1–2 Ang salita nga ni Jehova ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon; sapagka’t ang kanila...
Tapat na Pagsisisi
Nakikita ng Diyos ang Tapat na Pagsisisi sa Kaibuturan ng mga Puso ng mga Taga-Ninive
Ang Malinaw na Pagkakaiba ng Reaksyon ng Ninive at Sodoma sa Babala ng Diyos na si Jehova Ano ang ibig sabihin ng mapabagsak? Sa pangkaraniwang termino, ang ibig sabihin nito ay ang di na pag-iral....