Mag-subscribe

Menu

Pag-aaral ng Bibliya

ano-ang-Anak-ng-tao
Ano ang Ibig Sabihin ng Anak ng Tao sa Biblia?
Tunay na Pagsisisi
Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Magsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”
ako-ang-daan-katotohanan-buhay
Ano ang Kahulugan ng “Ako ang Daan, at ang Katotohanan, at ang Buhay”?
Bagong Pangalan si Jesus
Magkakaroon Ba ng Bagong Pangalan si Jesus sa Kanyang Pagbabalik?

Panalangin

10 Mga Kanta ng Panalangin sa Umaga upang Mapalapit Ka sa Diyos
6 Tagalog Prayer Songs na May Lyrics Upang Makatulong sa Pagpapatibay ng Iyong Relasyon sa Diyos
Sermon sa Tagalog Tungkol sa Panalangin: 4 na Elementong Kailangan Upang Dinggin ng Diyos ang Iyong Panalangin
Ano ang tunay na panalangin?
Nasaksihan Ko ang Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos Nang ang Aking Anak ay nasa Kritikal na Pagkakasakit at Malubhang Nanganganib
Pag-aaral Tungkol sa Panalangin: 3 Mga Prinsipyo ng Pagkamit ng Mabisang Panalangin

Paglago ng Espiritwal

Paano Mapalapit sa Diyos
Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa
relasyon sa Diyos,Manalangin sa Diyos
Paano Bumuo nang Normal na Relasyon sa Diyos
paano-may-takot-sa-Diyos-kristiyano
Paano Magkakaroon ng Isang Pusong May Takot sa Diyos ang mga Kristiyano?
kahalagahan ng pagdalo sa mga pagpupulong
Tagalog Devotional Message: Napakahalaga para sa mga Kristiyano na Regular na Dumalo sa mga Pulong

Mga Bersikulo ayon sa Paksa

33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus
Mga Talata ng Bibliya tungkol sa Relasyon sa Diyos
Rapture Bible Verse Tagalog: Paano Ma-rapture Bago ang Sakuna at Magpiging Kasama ng Panginoon
Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse
Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Mananagumpay
Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagsisisi: Ang Ugnayan sa Pagitan ng Pagsisisi at Pagpasok sa Makalangit na Kaharian

Pagkilala kay Jesus

Jesus
Ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Mismo, kaya Bakit Niya Tinawag Ang Diyos sa Langit na Ama?
Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit
Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit
Alam Mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos?
Nanalangin si Panginoong Hesus sa Ama
Bakit Kaya Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos sa Langit na Kanyang Ama nang Siya ay Nagdasal?

Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya

hindi-dumarating-sa-mga-ulap
Bakit Hindi Pa Natin Nakikita ang Panginoong Jesus na Dumarating sa mga Ulap?
Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na...
paano natin dapat mahiwatigan ang tinig ng Diyos
Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao, na ipinapahayag Niya ang lahat ng katotohanan na dumadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, kaya paano natin dapat mahiwatigan ang tinig ng Diyos at paano natin dapat patibayan na ang Makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Jesus?
Sagot: Napakahalaga ng tanong na ito. Para matanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at makita ang pagpapakita ng Diyos, kailangan nating malaman kung paano matutukoy ang tinig ng Diyos....
paano-makamit-proteksyon-ng-Diyos-sa-sakunang
Ngayon, ang mga sakuna ay nangyayari na may kalubhaang pagtaas at kadalasan. Ipinapahiwatig ng mga palatandaang ito na magsisimula na ang malalaking sakuna sa mga huling araw na hinulaan sa Biblia. Paano natin makakamit ang proteksyon ng Diyos at makaligtas sa gitna ng mga sakunang ito?
Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin...
panalangin sa Diyos
Madalas sabihin sa atin ng mga pastor na bagaman sunod-sunod ang pagbagsak ng mga sakuna, hindi tayo dapat matakot, sapagkat sinasabi sa atin ng Biblia: “Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpung libo sa iyong kanan; nguni't hindi lalapit sa iyo” (Awit 91:7). Kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, at patuloy na manalangin, magbasa ng Biblia, at magtipon, hindi sasapit sa atin ang sakuna. Ngunit may ilang mga pastor ng relihiyon at mga Kristiyano na namatay sa mga sakunang ito. Lahat sila ay nagbasa ng Biblia, nanalangin, at naglingkod sa Panginoon, kaya bakit hindi sila prinotektahan ng Diyos?
Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit....