Menu

Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Quick Navigation
Ano ang Matatalinong Birhen? Ano ang mga Mangmang na Birhen?
Paanong Listo ang mga Matatalinong Birhen
Bakit Aalisin ng Diyos ang mga Mangmang na Birhen?
Ang Susi upang Maging mga Matalinong Birhen ay ang Paghahanap sa mga Pagbigkas ng Diyos sa mga Huling Araw

Ano ang Matatalinong Birhen? Ano ang mga Mangmang na Birhen?

Sa isang pagpupulong ng mga kasamahan sa trabaho, gaya ng dati ay sinabi ni Jia Nan, “Mga kapatid, ngayon ang huling panahon ng mga huling araw kapag dumating ang Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoong Jesus, ‘Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip(Mateo 24:44). Sinasabi Niya sa atin na ihanda ang ating mga sarili. Ang kailangan nating gawin ay basahin ang Biblia ng madalas, gumawa ng mas maraming gawain para sa Panginoon, magdasal ng madalas, at madalas na mangumpisal at magsisi sa Panginoon. Ang pinakamahalagang bagay ay magmatyag at maghanda, gaya ng paghahanda ng sapat na langis ng mga matatalinong birhen. Sa ganitong paraan lang natin masasalubong ang Kanyang pagbabalik. Upang maiwasang mawala ang pagkakataon na matipon, hindi sapat na nasa oras ang pagtitipon natin, kundi kailangan din nating magsalit-salit sa pananalangin.” Matapos sabihin ito ni Jia Nan, mabilis na sinabi ni Kapatid na Zhang, “Gawain ba ng matatalinong birhen na maghanda at maghintay sa sarili nating paraan, na kung saan ay hindi nagagawang masalubong natin ang Panginoon?” Nagpatuloy si Kapatid na Dong sa pagsasabi, “Kung ang ginagawa talaga natin ay paghahanda ng langis, bakit hindi pa natin nasalubong ang pagbabalik ng Panginoon?”

Parabula ng Sampung Dalaga

Sa mga oras na ito, tumayo si Kapatid na Liu at sinabi, “Tungkol sa kung ano talaga ang mga totoong mangmang na birhen, mayroon akong ibang pananaw. Tungkol sa pagsalubong ng mga matatalinong birhen sa kasintahang lalaki, sa tingin ko, ang ating pagmamatyag, pagdarasal at pagpupuyat araw-araw ay paimbabaw lamang, at maaaring hindi maabot ang kalooban ng Diyos. Ang mga tunay na matatalinong birhen ay iyong kayang marinig ang tinig ng Diyos.” Nagulat ang lahat sa kanyang mga salitang “marinig ang tinig ng Diyos.” Ngumiti si Kapatid na Liu at sinabi, “Oo, ganun na nga. Ilang araw na ang nakalilipas, napag-usapan namin ng anak ko ang tungkol sa paksang ito. Binasa niya sa akin ang ilang sipi ng mga salitang nahanap niya sa isang website ng ebanghelyo. Babasahin ko ang mga salitang iyon para sa inyo: ‘Lahat niyaong nakakasunod sa kasalukuyang mga pagbigkas ng Banal na Espiritu ay mga pinagpala. Hindi alintana kung paano sila dati, o kung paano dating gumawa ang Banal na Espiritu sa loob nila—yaong mga nagkamit na sa pinakahuling gawain ng Diyos ay ang mga pinakapinagpala, at yaong mga hindi nakakasunod sa pinakahuling gawain sa kasalukuyan ay inaalis. Nais ng Diyos yaong nakakatanggap sa bagong liwanag, at nais Niya yaong mga tumatanggap at nakakaalam sa Kanyang pinakahuling gawain. Bakit sinabi na dapat kang maging isang dalagang malinis? Nagagawa ng isang dalagang malinis na hangarin ang gawain ng Banal na Espiritu at nauunawaan ang mga bagong bagay, at higit sa rito, nagagawang isantabi ang dating mga pagkaintindi, at sinusunod ang gawain ng Diyos sa kasalukuyan(“Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Kanyang mga Yapak”). ‘Silang nabibilang kay Satanas ay hindi nakakaintindi ng mga salita ng Diyos, at silang nabibilang sa Diyos ay maririnig ang tinig ng Diyos. Lahat silang nakakatanto at nakakaunawa ng mga salita na Aking binibigkas ay silang mga maliligtas, at magpapatotoo sa Diyos; lahat silang hindi nakakaunawa ng mga salitang Aking binibigkas ay hindi makakapagpatotoo sa Diyos, at sila ang siyang mga aalisin(“Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos”). ‘Hindi kayo nagpipitagan sa harap ng katotohanan, lalong hindi ninyo hinahangad ang katotohanan. Ang ginagawa lamang ninyo ay nagsusuri nang walang pakundangan at walang-pakialam na naghihintay lamang. Ano ang mapapala ninyo sa pagsusuri at paghihintay nang ganito? Maaari kayang makuha ninyo ang personal na patnubay ng Diyos? Kung hindi mo matatalos ang mga pagbigkas ng Diyos, paano ka magiging karapat-dapat na saksihan ang pagpapakita ng Diyos? Kung saan man nagpapakita ang Diyos, naroon ang pagpapahayag ng katotohanan, at naroroon ang tinig ng Diyos. Tanging iyong mga makakatanggap sa katotohanan ang makaririnig sa tinig ng Diyos, at tanging ang mga ganitong tao ang karapat-dapat na makasaksi sa pagpapakita ng Diyos(“Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan”).”

Matapos basahin ang mga salitang ito, nagpatuloy sa pagsasalita si Kapatid na Liu, “Sa pamamagitan ng mga salitang ito, alam ko na ang matatalinong birhen ay dumating upang hanapin ang tinig ng Banal na Espiritu nang may naghahangad at naghahanap na puso, at sila ang mga taong nagbibigay pansin at nakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya niyang iwan ang kanilang mga paniniwala upang may kababaang-loob na hanapin ang tinig ng Diyos kapag dumating sa kanila ang bagong gawain ng Diyos, at kaya nilang tanggapin ang katotohanan at magpasakop sa Kanyang bagong gawain kapag nakilala nila ang tinig ng Diyos. Samantalang ang mga mangmang na birhen ay matigas ang ulo na kumakapit sa kanilang pagkaunawa at mga imahinasyon at hindi sila nagtutuon ng pansin at nakikinig sa tinig ng Diyos. Hindi nila magawang makilala ang tinig ng Diyos kahit pa marinig nila iyon. Dahil hindi sila naniniwala kay Kristo o tanggapin Siya, at tumatangging tanggapin ang gawain ng Diyos at Kanyang pagpapakita, sa huli ay mawawala sa kanila ang pagliligtas ng Diyos. Gayunman, ang ginagawa natin ngayon, paghihintay, pagdarasal at pagpupuyat, ay hindi mga pagkilos ng matatalinong birhen kundi ating mga pagkaunawa at imahinasyon!”

Paanong Listo ang mga Matatalinong Birhen

Sa mga sandaling ito ay sinabi din ni Kapatid na Yan, “Naku, tama si Kapatid na Liu. Matapos marinig ang pagbabahagi niya, naalala ko ang dalawang bersikulo ng mga banal na kasulatan, ‘Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin(Juan 10:27). ‘Sapagka’t ang Cordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila’y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay: at papahirin ng Dios ang bawa’t luha ng kanilang mga mata(Pahayag 7:17). Kung nais nating salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, ang pangunahing punto ay dapat magtuon ng pansin at makinig sa tinig ng Diyos. Tanging ang mga nakaririnig lamang sa tinig ng Diyos ang matatalinong birhen! Gaya ni Pedro, nang makita niyang kayang payapain ng Panginoong Jesus ang hangin at mga alon sa isang salita, pakainin ang limang libong tao gamit ang limang tinapay at dalawang isda, buhayin ang patay, at iba pa. Sa pamamagitan ng salita at gawa ng Panginoon, nakumpirma ni Pedro na mayroong kakanyahan ng Diyos ang Panginoong Jesus, at Siya ang Kristo. O iba pang halimbawa, ang Samaritanong babae. Noong kausap niya ang Panginoong Jesus, at sinabi ng Panginoon ang kanyang natatagong sikreto, noon niya napagtanto na tanging ang Diyos lamang mismo ang magagawang ihantad ang mga natatagong bagay na ito, at na ang mga salitang ito ay hindi maaaring sabihin kailanman ng tao, kaya nakumpirma niyang ang Panginoong Jesus ang parating na Mesiyas, ang Kristo. Parehong nakilala ni Pedro at ng Samaritanong babae na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, kaya nagtamo sila ng kaligtasan ng Diyos. Matalino talaga sila.” Tumango ang lahat at sinabing totoo nga iyon.

Bakit Aalisin ng Diyos ang mga Mangmang na Birhen?

Sinabi ni Kapatid na Dong, “Oo, naririnig ng tupa ng Diyos ang Kanyang tinig. Lahat ng nakakikilala sa tinig ng Diyos ay ang matatalinong birhen, kung hindi, sila ang mga mangmang. Isipin ninyo iyong panahon na dumating ang Panginoong Jesus upang gawin ang Kanyang gawain: Walang naghahangad at naghahanap na puso ang mga Fariseo, at hindi nila siniyasat ang katotohanang binigkas ni Kristo upang makilala kung iyon ba ang tinig ng Diyos, ngunit sa halip, sa pamamagitan ng kanilang mga imahinasyon, iniisp nila na ang Mesiyas ay darating bilang isang Hari, na dapat ay ipinanganak sa palasyo na may matayog na estado. Kaya nang kanilang nakita na ipinanganak ang Panginoong Jesus sa isang karaniwang pamilya at may pangkaraniwang hitsura, kanilang ipinalagay na ang gawain ng Panginoong Jesus ay hindi gawain ng Diyos; nakita nila na ang Panginoon ay gumawa ng mga palatandaan at mga himala, halimbawa, binuhay ng salita ng Panginoon ang patay, pinapagaling ang bulag; ngunit hindi nila makilala ang tinig ng Diyos, hindi lang nila trinato ang Panginoong Jesus bilang ordinaryong tao, ngunit tinukoy din ang mga pagbigkas ng Diyos bilang mga salita ng tao, at hinusgahan at nilapastangan pa Siya; sa huli, ipinako ng mga Fariseo sa krus ang Panginoon, at naging sila ang mga taong naniniwala sa Diyos ngunit lumalaban sa Kanya, kaya nahulog sila sa ilalim ng matinding poot at pagpaparusa ng Diyos. Ipinapakita nito ng malinaw sa atin na ang mga hindi nagtutuon ng pansin sa pakikinig sa tinig ng Diyos ay ang mga mangmang na birhen at aalisin ng Diyos.”

Ang Susi upang Maging mga Matalinong Birhen ay ang Paghahanap sa mga Pagbigkas ng Diyos sa mga Huling Araw

Mabilis na sinabi ni Kapatid na Zhang, “Matapos marinig ang iyong mga salita, ngayon ko lamang napagtanto na ang pagtutuon ng pansin sa pakikinig sa tinig ng Diyos ay napaka-importante, lalo na sa mahalagang bahaging ito ng pagsalubong natin sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw. Minsang sinabi ng Panginoong Jesus, ‘Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12-13). ‘Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya(Mateo 25:6). ‘Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia(Pahayag 2:7). Mula sa mga banal na kasulatan na ito ay makikita natin na kapag nagbalik ang Panginoong Jesus, magsasalita Siyang muli. Kaya direktang malalaman natin kung masasalubong natin ang pagbabalik ng Panginoon sa kung magagawa nating makilala ang tinig ng Diyos. Ngayon ay kailangang magmadali upang mahanap ang tinig ng Banal na Espiritu, pagkatapos niyon ay makikita natin ang pagpapakita ng Diyos. Ngunit saan natin iyon mahahanap?”

Sinabi ni Kapatid na Zhang, “Naku, Ang mga salitang binasa ni Kapatid na Liu ang hindi pa natin narinig kailanman. Nagtataglay iyon ng mga misteryo na hindi maaaring sambitin ng mga normal na tao, tila galing ang mga iyon sa Banal na Espiritu.”

Nakangiting sinabi ni Jia Nan, “Tama iyan, galing nga sa Banal na Espiritu ang mga salitang ito at hindi mula sa sangkatauhan. Naniniwala ako noon na hangga’t naghihintay tayo, nagdarasal at nagpupuyat, tayo ang matatalinong birhen. Ngunit sa pamamagitan ng pagbabahagi ngayong araw, napagtanto ko na mga paniniwala at imahinasyo ko iyon, gaya ng pagkilos ng mga mangmang na birhen, at na hindi ko magagawang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon kung kakapit ako doon! Salamat sa Panginoon sa Kanyang paggabay. Pinaalam sa’kin ng mga salitang binasa ni Kapatid na Liu para sa atin kung ano ang matatalinong birhen. Pangunahing punto na nagagawang marinig ng matatalinong birhen ang tinig ng Diyos, at mayroong naghahanap at naghahangad na puso. Tulad iyon ng sinabi ng Panginoon, ‘Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan(Lucas 11:10). Sa tingin ko ay hindi na natin kailangang hanapin pa sa ibang lugar ang mga salita ng Banal na Espiritu. Hindi ba’t kasasabi lang ni Kapatid na Liu na nahanap ng kanyang anak ang mga salitang ito sa isang website ng ebanghelyo? Maaari tayong humingi ng tulong sa kanyang anak upang siyasatin ito sa Internet.”

Sinabi ni Kapatid na Liu, “Salamat sa Panginoon! Maaari kayong pumunta sa bahay ko ngayong gabi.”

Mag-iwan ng Tugon