Menu

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?

Quick Navigation
Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit?
Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna?
Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga Sakuna?

Sa pagtatapos ng 2019, ang coronavirus-infected pneumonia ay lumaganap sa Wuhan, Tsina. Ngayon, ang coronavirus ay kumakalat sa maraming mga bansa at rehiyon sa buong mundo. Inihayag ng World Health Organization na ito ay isang pampublikong emergency na pangkalusugan ng pandaigdigang interes. Ang walang katulad na bushfire sa Australia ay nagdulot din ng malawakang pagkabalisa. Bilang karagdagan, noong 2020 ang Silangan ng Africa ay dumanas ng pinaka-matinding pagsalakay ng mga balang sa disyerto sa loob ng 25 taon. Bilang resulta, isang matinding krisis sa pagkain ang nangyayari ngayon sa maraming mga bayan sa Africa. Ang pinakamatinding pag-ulan sa loob ng 100 taon ay tumama sa timog-silangan sa Brazil at sinira ang hindi mabilang na mga bahay. Ngayon sa buong mundo, ang mga salot, sunog, salot na mga balang, baha at iba pang sakuna ay lubhang lumalala. Bukod dito, ang apat na buwang dugo ay lumitaw na. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang hula tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay natutupad na, na kung saan ay iprinopesiya ng Panginoong Jesus tungkol sa mga palatandaan ng Kanyang pagbabalik: “Magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian; At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba’t ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot; at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit(Lucas 21:10-11).

Senyales ng Paghuhukom

Maraming mga kapatid ang labis na nababahala at nalito: Ngayon na ang mga sakuna ay lumalaki at natutupad na ang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon, bakit hindi pa tayo na-rapture sa hangin? Ang Panginoon ay matapat at tutuparin Niya ang Kanyang pangako na dalhin tayo sa mga huling araw. Kaya't bakit hindi pa tayo na-rapture ngayon sa hangin, tulad ng ipinangako Niya sa atin? Mayroon bang mali sa ating pagka-unawa sa rapture? Tungkol sa problemang ito, magbahagian tayo ng sama-sama ngayon.

Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit?

Inaasahan nating ma-rapture sa himpapawid bago ang mga sakuna at salubungin ang Panginoon kapag Siya ay dumating, ayon sa 1 Tesalonica 4:17, “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man.” Sa totoo lang, ang talatang ito na pinanghahawakan natin ay mga salita ni Pablo, hindi ang mga salita ng Panginoong Jesus. Bagaman ang mga salita ni Pablo ay naitala sa Bibliya, siya ay isang apostol lamang. Ang ilan sa kanyang mga salita ay walang pagliliwanag ng Banal na Espiritu, ngunit ang ilan ay ang kanyang mga paniwala at imahinasyon, na kung saan ay hindi naaayon sa katotohanan. Samakatuwid, upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, dapat nating gamitin ang mga salita ng Panginoong Jesus bilang pamantayan, at ito lamang ang naaayon sa kalooban ng Diyos.

Talaga bang ang rapture ay nangangahulugan na itataas sa langit? Tinuruan tayo ng Panginoon sa panalangin ng Panginoon: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa(Mateo 6:9-10). Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon na sa mga huling araw ay itatatag ng Diyos ang Kanyang kaharian sa lupa at ang Kanyang kalooban ay isasagawa sa lupa. Sa Pahayag 21: 2-3 iprinopesiya ito: “At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, … At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila.” Sa Pahayag 11:15 ito rin ay iprinopesiya: “Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo: at siya’y maghahari magpakailan kailan man.” Binabanggit ng mga propesiya na ito “na nananaog mula sa langit buhat sa Dios,” “Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cristo,” at lahat ng mga ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay mamumuhay kasama ng mga tao sa lupa sa mga huling araw at itatatag Niya ang Kanyang kaharian sa lupa. Ngunit marami ang naniniwala na kapag bumalik ang Panginoon ay itataas sila sa hangin upang salubungin ang Panginoon. Hindi ba ito ang kanilang paniniwala at imahinasyon? Plano ng Diyos na itatag ang Kanyang kaharian sa lupa, ngunit palagi silang nagnanais na maitaas sa hangin. Hindi ba ito lumalabas na salungat sa Diyos?

Sa katunayan, matutuklasan natin ito mula sa katotohanan ng gawain ng Diyos. Tulad noong unang nilikha ng Diyos ang tao, binuo Niya ang tao sa alabok ng lupa, at pinamunuan sina Adan at Eba na sambahin Siya at pamahalaan ang lahat ng mga bagay sa lupa. Sa kapanahunan ni Noe, hindi itinaas ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya sa himpapawid upang maiwasan ang baha, ngunit sa halip ay inutusan si Noe na gumawa ng arka sa lupa. Dito rin sa lupa ang pamilya ni Noe ay namuhay at dumami pagkatapos ng baha. Sa huling yugto ng Kapanahunan ng Kautusan, noong ang mga tao ay nasa panganib na ipapatay dahil sa paglabag sa mga kautusan, hindi sila dinala sa hangin upang hayaan silang makuha ang handog sa kasalanan. Sa halip, ang Diyos ay naging laman, at ipinako sa krus para sa mga tao upang tubusin sila mula sa kanilang mga kasalanan. Mula sa katotohanan ng gawain ng Diyos, makikita natin na palaging ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain sa lupa upang mailigtas ang mga tao at pamunuan sila na mabuhay at sumamba sa Diyos, at hindi Niya kinuha ang sinuman para itaas sa hangin. Kaya, ang ating inaasahan na ma-rapture sa hangin ay hindi naaayon sa katotohanan ng gawain ng Diyos.

Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna?

Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng na-rapture bago ang mga sakuna, talakayin muna natin kung ano nga ba ang rapture. Sinabi ng salita ng Diyos: “Ang ‘madagit paitaas’ ay hindi ang madala mula sa isang mababang lugar patungo sa isang mataas na lugar gaya ng iniisip ng mga tao. Malaking pagkakamali iyan. Ang madagit paitaas ay tumutukoy sa Aking pagtatalaga at pagpili noon pa man. Nakatutok ito sa lahat ng Aking naitalaga at napili noon pa man. Yaong mga nagkamit ng katayuan ng pagiging mga panganay na anak, ang katayuan ng Aking mga anak, o Aking bayan, ay ang lahat ng tao na nadagit. Lubha itong hindi tugma sa mga paniwala ng mga tao. Yaong mga may bahagi sa Aking bahay sa hinaharap ay pawang mga tao na nadala sa Aking harapan. Totoo talaga ito, hindi nagbabago kailanman, at hindi maaaring pabulaanan ng kahit sino. Ito ang Aking ganting-atake laban kay Satanas. Sinumang Aking itinalaga noon pa man ay madadagit sa harap Ko.” Ngayon, nauunawaan natin na ang rapture ay hindi nangangahulugang itataas sa himpapawid upang salubungin ang Panginoon tulad ng iniisip natin, ngunit nangangahulugan na kapag dumating ang Diyos sa lupa upang gumawa at maririnig ng mga tao ang Kanyang tinig, makikilala nila Siya, tatanggapin at susundin ang Kanyang bagong gawain, at lalapit sa Kanya. Ito ang totoong kahulugan ng rapture. Katulad ito nang dumating ang Panginoong Jesus upang gawin ang gawain ng pagtubos sa pagtatapos ng Kapanahunan ng Kautusan. Yaong mga nakarinig ng mga salita ng Panginoon at nakilala ang Kanyang tinig ay lubusang naniniwala na Siya ang Mesiyas at si Cristo, at sa gayon tinanggap ang pagliligtas ng Panginoon. Nangangahulugan ito na sila ay na-rapture sa harap ng Diyos. Si Pedro, Mateo, Lucas, at lahat ng iba pang tumanggap sa pagliligtas ng Panginoon ay ang mga yaong na-rapture sa harap ng Panginoon.

Kaya, ano ang rapture bago ang mga sakuna? Ang Diyos ay gumagawa ng bagong gawain bago dumating ang mga malalaking sakuna. Kung nakikilala natin ang tinig ng Diyos, tinatanggap ang Kanyang gawain sa mga huling araw, at sinusunod ang mga yapak ng Kordero sa panahong ito, tayo mismo ang na-rapture bago ang mga sakuna. Sa gayon, may oportunidad tayong maging mga mananagumpay ng Diyos. Gayunpaman, ang mga nananatili sa kanilang sariling mga kuru-kuro at imahinasyon at tinanggihan na tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay tulad ng mga Pariseo noon, hindi lamang mabibigo na ma-rapture bago ang mga sakuna, ngunit ibubunyag din ng bagong gawain ng Diyos at magiging mga bagay na kinamumuhian at tinanggihan ng Diyos. Magagawa lamang nilang umiyak at magngangalit ng kanilang mga ngipin sa mga sakuna.

Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga Sakuna?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12-13). Sa Pahayag kabanata 2 hanggang 3, maraming beses na ipinropesiya: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.” At ang Pahayag 3:20 ay nagsasabi din: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.” Mula sa mga salita ng Panginoong Jesus, nauunawaan natin na darating ang Panginoon sa mga huling araw upang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Sa madaling salita, ang Diyos ay magbibigkas ng mga salita sa mga Iglesia, at kakatok sa pintuan ng ating puso gamit ang Kanyang mga salita. Ang pagiging mga matalinong dalaga ay ang tanging daan para sa atin upang salubungin at tanggapin ang Panginoon at ma-rapture sa harap ng Panginoon bago ang mga sakuna: Dapat nating mapagpakumbabang hanapin at suriin ito sa tuwing naririnig natin ang ilang mga tao na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik na at nagsasalita ng mga salita, at dapat bigyang pansin ang pag-unawa kung ang mga salitang iyon ay ang tinig ng Diyos at kung ito ay may awtoridad at makapangyarihan. Sa madaling salita, kung ang isang tao ay maaaring ma-rapture sa harapan ng Diyos ay nakasalalay kung makikilala nila ang tinig ng Diyos, kung kaya nilang mapagpakumbabang hanapin ang mga salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia, at makasunod sa mga yapak ng Diyos. Ito ang susi upang ma-rapture sa harapan ng luklukan ng Diyos, tulad nina Pedro, Juan, at lahat ng ibang mga tao na tumanggap ng pagliligtas ng Panginoon sa wakas ay nakilala ang tinig ng Panginoon mula sa Kanyang mga salita at gawain at sinundan ang mga yapak ng Kordero dahil mayroon silang isang puso na mapagpakumbabang naghahanap at nakatuon sa pakikinig sa mga pangangaral ng Panginoong Jesus.

Ngayon, ito na ang kahulihan ng kapanahunan ng mga huling araw. Lumalaganap ang mga sakuna sa lahat ng dako—mga salot, mga sunog, mga pagbaha, atbp. Ito ay babala na hanapin ang pagpapakita ng Panginoon, na direktang nauugnay sa kung maaari tayong ma-rapture. Kaya, tayo ngayon ay dapat maging mga matalinong dalaga, hanapin kung aling Iglesia ang nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon at na ang Banal na Espiritu ay nagbibigkas ng mga salita sa mga Iglesia. Kapag naririnig natin ang balita sa pagbabalik ng Panginoon, hindi natin dapat tukuyin ayon sa ating mga kuru-kuro at imahinasyon, ngunit dapat nating bigyang pansin kung iyon ang pagpapahayag ng katotohanan o tinig ng Diyos. Ito ang tanging paraan upang maiwasan na mapalampas ang pagkakataon ng ma-rapture.

Mag-iwan ng Tugon