mga Pagsubok
ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa
Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso
Kawikaan 18-12
Mateo 10-22
1 Tesalonica 516-18
Kung May Pananampalataya ka, Gagawin Kang Perpekto ng Diyos
1 Juan 4-7
Mga Larawan sa Biblia - Juan 4-24
Umasa sa Diyos at Tayo ay Magkakaroon ng Daan na SusundinUmasa sa Diyos at Tayo ay Magkakaroon ng Daan na Susundin
Si Jesus ay isinilang sa isang sabsaban
Panginoong Jesus
Nagmumula sa Diyos ang Kapayapaan
Huwag Matakot, Dahil Kasama Natin ang Diyos
Pinagpapala ng Diyos ang mga Nagmamahal sa Kanya
Panalangin sa Diyos
Parabula ng Sampung Dalaga
Jesus
Mateo 16:26