Menu

Daily Devotion sa Tagalog at Paliwanag

Ang Sandali ng Pagbabalik ng Panginoon: Pag-asa at Pagninilay sa Pahayag 22:12

Tagalog devotion for today Narito, Ako'y madaling pumaparito; at ang Aking ganting-pala ay nasa Akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawa't isa ayon sa kaniyang gawa. Pahayag 22:12 ...

Matibay na Pundasyon: Isang Pagpapahayag ng Pananampalataya sa Awit 62:6

Tagalog devotion for today Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan: Siya'y aking matayog na moog; hindi ako makikilos. Awit 62:6 Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa...

Walang hanggang Kaginhawaan: Ang Pangako sa Pahayag 21:4

Tagalog devotion for today At papahirin Niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hir...

Pangungulila ng Kaluluwa: Ang Malalim na Hiyaw ng Awit 42:1

Tagalog devotion for today Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, Oh Diyos. Awit 42:1 Ito ay...

Tagalog devotion for today: Pakikinig sa Salita ng Diyos upang Maging mga Tao ng Diyos, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon

Tagalog devotion for today Sinabi ni Jesus, “Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos: dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagka't kayo'y hindi sa Diyos” Juan 8:47 Ang mga...

Tagalog devotion for today - Hayaan ang mga Pangako ng Diyos ng Masaganang Panustos na Matugunan ang Lahat ng Ating Pangangailangan

Tagalog devotion for today At pupunan ng Aking Diyos ang bawa't kailangan ninyo ayon sa Kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Filipos 4:19 Ito ay isang pangakong...

Tagalog devotion for today - Nababanaag ang Liwanag ng Pananampalataya, Paglalakbay patungo sa Kaluguran ng Diyos

Tagalog devotion for today At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa Kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang ta...

Tagalog devotion for today - Muling Pagpukaw ng Iyong Pagnanais sa Pagtitipon

Tagalog devotion for today Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang ara...