Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang 'Puting Ulap'" | Sipi 70

Sa loob ng libong mga taon, pinananabikan ng tao na masaksihan ang pagdating ng Tagapagligtas. Pinananabikan ng tao na makita si Jesus na Tagapagligtas na nasa puting ulap habang Siya ay bumababa, sa ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan" | Sipi 71

Ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit na sa pagtatapos, at ang tarangkahan ng kaharian ay nabuksan na para sa lahat niyaong naghahanap ng Kanyang pagpapakita. Minamahal na m...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan" | Sipi 586

Ang Aking awa ay nahahayag sa mga nagmamahal sa Akin at nagtatakwil ng kanilang mga sarili. At ang kaparusahang sumapit sa masama ay tiyak na patunay ng Aking matuwid na disposisyon at, higit pa, pato...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula: Kabanata 108" | Sipi 223

Sa mundo, ang mga lindol ang pasimula ng sakuna. Una, Aking ginagawa ang mundo, iyan ay ang lupa, na mabago. Iyan ay sinusundan ng mga salot at mga taggutom. Ito ang Aking plano, ang mga ito ay Aking ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Pagsasagawa (2)" | Sipi 210

Sumapit na ang mga huling araw at nagkakagulo ang mga bansa sa buong mundo. May kaguluhan sa pulitika, may mga taggutom, salot, baha, at tagtuyot na naglilitawan sa lahat ng dako. May malaking sakuna ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Mga Pakahulugan sa mga Hiwaga ng mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob: Kabanata 28" | Sipi 229

Ang mga bansa ay nasa malaking kaguluhan, dahil ang pamalo ng Diyos ay nagsimulang ganapin ang papel nito sa lupa. Ang gawain ng Diyos ay makikita sa kalagayan ng mundo. Kapag sinasabi ng Diyos “uungo...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan" | Sipi 249

Ang Aking awa ay nahahayag sa mga nagmamahal sa Akin at nagtatakwil ng kanilang mga sarili. At ang kaparusahang sumapit sa masama ay tiyak na patunay ng Aking matuwid na disposisyon at, higit pa, pato...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula: Kabanata 5" | Sipi 49

Nagbabago ang mga bundok at mga ilog, umaagos ang mga batis sa daanan ng mga ito, at hindi nagtatagal ang buhay ng tao gaya ng daigdig at himpapawid. Tanging ang Makapangyarihang Diyos ang walang-hang...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" | Sipi 57

Naghahatid ng buhay si Cristo ng mga huling araw, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ang landas kung saan makakamit ng tao ang buhay, at ito lam...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ikaw ba ay Totoong Mananampalataya sa Diyos?" | Sipi 325

Ang ilang tao ay ’di nagagalak sa katotohanan, lalo na sa paghatol. Sa halip, nagagalak sila sa kapangyarihan at kayamanan; ang mga taong ito ay pinaniniwalaang mga magpagmataas na tao. Hinahanap lama...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao" | Sipi 177

Mas kakaunti ang paglihis sa gawain ng mga nagdaan sa pagtatabas, pakikitungo, paghatol at pagkastigo, at ang pagpapahayag ng kanilang gawain ay mas lalong tumpak. Ang mga umaasa sa kanilang naturales...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Gawain at Pagpasok (3)" | Sipi 307

Malaki ang naipagkatiwala ng Diyos sa mga tao at napatungkulan din ang kanilang pagpasok sa di-mabilang na mga paraan. Nguni’t dahil ang kakayahan ng mga tao ay lubhang mahina, marami sa mga salit...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Isa Ka bang Tunay na Mananampalataya sa Diyos?" | Sipi 324

Dapat na ninyong naiintindihan sa ngayon ang totoong kahulugan ng paniniwala sa Diyos. Ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos na Aking nauna nang nabanggit ay may kaugnayan sa inyong positibong pag...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Dapat Mong Hangarin ang Daan ng Pagiging-Magkaayon kay Cristo" | Sipi 306

Nakapagpahayag Ako ng napakaraming salita, at nakapagpahayag din ng Aking kalooban at disposisyon, ngunit magkagayunman, ang mga tao ay wala pa ring kakayahang makilala Ako at paniwalaan Ako. O, maaar...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tungkol sa Biblia (3)" | Sipi 272

Ngayon, naniniwala ang mga tao na ang Biblia ay Diyos, at na ang Diyos ay Biblia. Kaya, naniniwala rin sila na lahat ng salita sa Biblia ay ang mga tanging salita na binigkas ng Diyos, at na lahat...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tungkol sa Biblia (3)" | Sipi 271

Hindi lahat ng nasa Biblia ay isang talaan ng mga salitang personal na sinabi ng Diyos. Isinasaad lang ng Biblia ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, kung saan ang isang bahagi ay isang ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Dapat Mong Isantabi ang mga Pagpapala ng Katayuan at Unawain ang Kalooban ng Diyos na Maghatid ng Kaligtasan sa Tao" | Sipi 326

Sa kanilang pananampalataya, hinahangad ng mga tao na hikayatin ang Diyos na bigyan sila ng angkop na hantungan at lahat ng biyayang kailangan nila, na gawing alipin nila ang Diyos, na gawin Siyan...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Yaong mga Hindi Kaayon ni Cristo ay Tiyak na mga Kalaban ng Diyos" | Sipi 305

Palagi ninyong nais makita si Cristo, ngunit pinapayuhan ko kayo na huwag dakilain ang inyong sarili; maaaring makita ng lahat si Cristo, ngunit sinasabi ko na walang sinuman ang akmang makita si ...