Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" | Sipi 57

Naghahatid ng buhay si Cristo ng mga huling araw, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ang landas kung saan makakamit ng tao ang buhay, at ito lam...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ikaw ba ay Totoong Mananampalataya sa Diyos?" | Sipi 325

Ang ilang tao ay ’di nagagalak sa katotohanan, lalo na sa paghatol. Sa halip, nagagalak sila sa kapangyarihan at kayamanan; ang mga taong ito ay pinaniniwalaang mga magpagmataas na tao. Hinahanap lama...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao" | Sipi 177

Mas kakaunti ang paglihis sa gawain ng mga nagdaan sa pagtatabas, pakikitungo, paghatol at pagkastigo, at ang pagpapahayag ng kanilang gawain ay mas lalong tumpak. Ang mga umaasa sa kanilang naturales...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Gawain at Pagpasok (3)" | Sipi 307

Malaki ang naipagkatiwala ng Diyos sa mga tao at napatungkulan din ang kanilang pagpasok sa di-mabilang na mga paraan. Nguni’t dahil ang kakayahan ng mga tao ay lubhang mahina, marami sa mga salit...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Isa Ka bang Tunay na Mananampalataya sa Diyos?" | Sipi 324

Dapat na ninyong naiintindihan sa ngayon ang totoong kahulugan ng paniniwala sa Diyos. Ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos na Aking nauna nang nabanggit ay may kaugnayan sa inyong positibong pag...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Dapat Mong Hangarin ang Daan ng Pagiging-Magkaayon kay Cristo" | Sipi 306

Nakapagpahayag Ako ng napakaraming salita, at nakapagpahayag din ng Aking kalooban at disposisyon, ngunit magkagayunman, ang mga tao ay wala pa ring kakayahang makilala Ako at paniwalaan Ako. O, maaar...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tungkol sa Biblia (3)" | Sipi 272

Ngayon, naniniwala ang mga tao na ang Biblia ay Diyos, at na ang Diyos ay Biblia. Kaya, naniniwala rin sila na lahat ng salita sa Biblia ay ang mga tanging salita na binigkas ng Diyos, at na lahat...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tungkol sa Biblia (3)" | Sipi 271

Hindi lahat ng nasa Biblia ay isang talaan ng mga salitang personal na sinabi ng Diyos. Isinasaad lang ng Biblia ang naunang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, kung saan ang isang bahagi ay isang ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Dapat Mong Isantabi ang mga Pagpapala ng Katayuan at Unawain ang Kalooban ng Diyos na Maghatid ng Kaligtasan sa Tao" | Sipi 326

Sa kanilang pananampalataya, hinahangad ng mga tao na hikayatin ang Diyos na bigyan sila ng angkop na hantungan at lahat ng biyayang kailangan nila, na gawing alipin nila ang Diyos, na gawin Siyan...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Yaong mga Hindi Kaayon ni Cristo ay Tiyak na mga Kalaban ng Diyos" | Sipi 305

Palagi ninyong nais makita si Cristo, ngunit pinapayuhan ko kayo na huwag dakilain ang inyong sarili; maaaring makita ng lahat si Cristo, ngunit sinasabi ko na walang sinuman ang akmang makita si ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tungkol sa Biblia (2)" | Sipi 270

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy ng “tipan”? Ang “tipan” sa Lumang Tipan ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang patayin Niy...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao" | Sipi 176

Lahat ng gawain ng Banal na Espiritu ay isinasagawa upang makinabang ang mga tao. Tungkol lahat iyon sa paghubog sa mga tao; walang gawain na hindi kapaki-pakinabang sa mga tao. Malalim man o mababaw ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Dakilang Bagay sa mga Tao" | Sipi 133

Ang gawain ng Diyos ay yaong hindi mo maunawaan. Kung hindi mo matarok kung ang iyong desisyon ay tama ni malaman kung ang gawain ng Diyos ay magtatagumpay, bakit hindi mo subukin ang iyong kapalaran ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Bakit Ayaw Mong Maging Hambingan?" | Sipi 327

Sa inyong paghahangad, napakarami ninyong indibiduwal na mga pagkaunawa, pag-asam, at hinaharap. Ang kasalukuyang gawain ay para pakitunguhan ang inyong hangaring magkaroon ng katayuan at ang inyo...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Yaong mga Hindi Kaayon ni Cristo ay Tiyak na mga Kalaban ng Diyos" | Sipi 304

Ang lahat ng tao ay nais na makita ang tunay na mukha ni Jesus at nagnanais na makasama Siya. Naniniwala ako na wala sa mga kapatid na lalaki o kapatid na babae ang magsasabi na hindi niya gustong...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Tungkol sa Biblia (1)" | Sipi 269

Ang Biblia ay isang makasaysayang aklat, at kung nakain at nainom mo ang Lumang Tipan sa Kapanahunan ng Biyaya—kung naisagawa mo kung ano ang kinailangan sa panahon ng Lumang Tipan noong Kapanahun...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao" | Sipi 175

Ang mga karanasan ng iba’t-ibang uri ng tao ay kumakatawan sa mga bagay sa kanilang kalooban. Lahat ng walang espirituwal na karanasan ay hindi maaaring magsalita tungkol sa kaalaman ng katotohanan, o...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Dakilang Bagay sa mga Tao" | Sipi 132

Sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos upang gumawa ng gawain hindi sa espirituwal na katawan kundi sa isang napakakaraniwang katawan. Hindi lamang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang-tao ng...