Menu

Pagtuon sa Ebanghelyo

Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw

Ngayon, ang mga sakuna ay naganap ng mas madalas. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Narito ang sagot....

Paano Malilinis ang Tao mula sa Katiwalian

Yamang tayong mga mananampalataya ay pinatawad ng kasalanan, bakit madalas pa rin tayong magkasala? Paano natin maititigil ang pagkakasala, madalisay, at makapasok sa kaharian ng langit? Narito ang mg...

Pagkilala sa Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo at Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon

Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na ang mga huwad na Cristo ay lilitaw sa mga huling araw upang linlangin ang mga tao, kaya paano natin kikilalanin ang mga huwad na Cristo at sasalubungin ang pagbabal...

Ang Balumbon na Hinulaan sa Pahayag ay Nabuksan na

Ang balumbon na ipinropesiya sa Pahayag ay nabuksan na. Paano natin makukumpirma ito? Saliksikin ang pahinang ito upang makita ang sagot....

Narinig Mo na ba ang Tinig ng Diyos?

Sa mga huling araw, magsasalita ang Panginoon ng mga salita upang hanapin ang Kanyang mga tupa sa Kanyang pagbabalik. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Ang page na ...

Paano Manalangin Na Pakikinggan ng Diyos

Alam mo ba kung bakit ang ating panalangin sa araw-araw ay hindi sinasagot ng Panginoon? Paano tayo dapat manalangin upang makinig ang Diyos? Saliksikin ang page na ito upang makuha ang mga sagot....

Paano Pumasok sa Kaharian ng Langit

Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ang pinakamalaking inaasam ng bawat mananampalataya sa Diyos. Kaya paano natin matutupad ang kahilingang ito? Saliksikin ang page na ito upang mahanap ang paraan....

Paano Magpapakita ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Ang mga propesiya sa Aklat ng Pahayag ay natutupad na. Palihim na dumating ang Panginoon. Nasalubong mo na ba Siya?...

Mga Kamaliang Kailangang Ituwid Upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, anong mga pagkakamali ang pinakamadali nating nagagawa? Ipapakita sa iyo ng pahinang ito ang tamang paraan upang masalubong ang Panginoon....

Paano Madala Bago Sumapit ang Kapighatian

Rapture Bago ang Kapighatian - Ang bawat tao na nagnanais sa pagpapakita ng Panginoon ay umaasa na marapture bago ang kapighatian. Kaya paano natin masasalubong ang Panginoon at matupad ang nais na it...