Mag-subscribe

Menu

Paghuhukom sa mga Huling Araw

Ang Paghatol Ba sa Dakilang Puting Trono ay Para Lamang sa Di-Mananampalataya?

Ni Tiantian Sabi ng Pahayag 20:11–12, “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang ka...

Bakit Sinasabi na ang Paghuhukom ng Diyos ay Kaligtasan sa Halip na Kaparusahan?

Tanong: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol para lubos na madalisay at mailigtas ang tao, pero matapos basahin ang mga salitang ipinahayag ng Maka...

Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (II)

Mula Kay Witri, Indonesia Kaya tinanong ko ang kapatid na ito, “Ang pagbabahagi mo ay may katuturan talaga. Hindi talaga dapat natin intindihin sa literal na kahulugan ng propesiya, ngunit ang hind...

Paano Tayo Hahatulan ng Diyos sa Araw ng Paghuhukom? Sa Wakas Nahanap ko na ang Kasagutan (I)

Mula Kay Witri, Indonesia Tala ng Editor: Nang ang propesiya ng malaking puting luklukan ng paghuhukom sa Aklat ng Pahayag ay lumabas, marami sa mga kapatid natin ang may haka-haka na ang Panginoon...

Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?

Tanong: Nabasa namin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at nakita na may ilang mga bagay na napakabagsik. Ito ang paghatol ng sangkatauhan, at pagkondena at sumpa. Sa palagay ko, kung hinahatula...

Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Tanong: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Palagay ko ang ating pananalig sa Panginoong J...

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ku...

Ano ang mga Konsikuwensiya at Kahihinatnan ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas kun...

Ano ang Kahalagahan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw?

(1) Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ginawa para mapadalisay, mailigtas at magawang perpekto ang tao, at para makabuo ng isang grupo ng mga mananagumpay Mga Talata ng Biblia pa...

Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ni Jehova ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ...

Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono

Ni Nick Yang, Estados Unidos “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan ...

Paano dapat maranasan ng isang tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para makatamo ng pagliligtas?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Upang ibuod ang pagtahak sa landas ni Pedro sa paniniwala sa Diyos, ito ay ang pagtahak sa landas ng paghahabol sa katotohanan, na siya ring landas ng tunay na pagk...

Ano ang Paghuhukom?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya natural na ang Diyos Mismo ang dapat gumawa nito; hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya. Sapagkat a...

Bakit kailangan pa rin ng Diyos na gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, kahit na tinubos na ng Panginoong Jesus ang sangkatauhan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito’y sinoman ay di makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14). “Katot...

Paanong ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay dinadalisay at inililigtas ang sangkatauhan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sa...