Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan

Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?

Tanong: Nabasa namin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos at nakita na may ilang mga bagay na napakabagsik. Ito ang paghatol ng sangkatauhan, at pagkondena at sumpa. Sa palagay ko, … Iba pa Bakit Sinasabi Na Ang Paghuhukom ng Diyos ay Pagliligtas sa Sangkatauhan?

Panginoong Jesus ay kumakatok sa pinto

Ang Diyos ay Lumitaw at Gumawa sa Mga Huling Araw: Paano Nito Tinutupad ang Mga Hula sa Pahayag?

Mga Bersikulo sa Biblia para Sanggunian: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo … Iba pa Ang Diyos ay Lumitaw at Gumawa sa Mga Huling Araw: Paano Nito Tinutupad ang Mga Hula sa Pahayag?

Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at Mapadalisay

Ang paghatol ng Diyos ay paghatol sa pamamagitan ng katotohanan at mararanasan at matatamasa lamang ito sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi ito matatamo sa sanlibutan. Hindi ba ito natatanging pagtataas ng Diyos? (Oo). Pinahihintulutan … Iba pa Mga Sermon at Pagbabahagi: Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at Mapadalisay

Gawain ng Panginoong Jesus

Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Tanong: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Palagay ko ang ating pananalig sa Panginoong Jesus … Iba pa Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol … Iba pa Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Ano ang mga Konsikuwensiya at Kahihinatnan ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw

Ano ang mga Konsikuwensiya at Kahihinatnan ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao … Iba pa Ano ang mga Konsikuwensiya at Kahihinatnan ng Pagtanggi sa Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw?

Ano ang Kahalagahan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw

Ano ang Kahalagahan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin … Iba pa Ano ang Kahalagahan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw?

Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom

Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa … Iba pa Paano Gagawin ng Diyos na Nagkatawang-tao ang Kanyang Gawain ng Paghuhukom?

ang pagbabahagi ng kapatid

Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono

Ni Nick Yang, Estados Unidos “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang … Iba pa Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono

biblia

Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Ang pinakamaraming inihula sa loob ng Kasulatan ay ang gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw. Binabanggit sa Kasulatan ang paglalapat ng paghatol ng Diyos sa … Iba pa Ginaganap at Tinutupad ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw ang mga Propesiya sa Biblia

Paano dapat maranasan ng mga tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para maligtas

Paano dapat maranasan ng mga tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para maligtas?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugan ng pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos na batay sa isang paniniwala na ang Diyos ang may tangan ng … Iba pa Paano dapat maranasan ng mga tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para maligtas?

Ano ang paghuhukom

Ano ang paghatol?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya kailangang likas na magawa ito ng Diyos Mismo; hindi ito maaaring gawin ng tao bilang … Iba pa Ano ang paghatol?

Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw

Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “kayo nga’y magpakabanal, sapagka’t ako’y banal” (Levitico 11:45). “At ang pagpapakabanal na kung wala ito’y sinoman ay di makakakita sa Panginoon” (Mga Hebreo 12:14). … Iba pa Tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya kaya bakit kailangan pa rin Niyang gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw?

gawain ng paghatol ng Diyos

Paano pinadadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan … Iba pa Paano pinadadalisay at inililigtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang sangkatauhan?