Mag-subscribe

Menu

Mga Sermon ng Ebanghelyo

Sino ang Makapagliligtas sa Sangkatauhan at Makababago nang Lubusan sa Ating Tadhana?

Kapag binanggit ang tadhana, karamihan ng tao ay itinuturing na magkapareho ang pagkakaroon ng pera at katayuan, at ang pagiging matagumpay at may magandang tadhana, at iniisip na ang mahihirap, ang n...

Bakit ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Babae?

Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ay nagpakita para gumawa at magpahayag ng maraming katotohanan. Nalathala ito sa internet at ginimbal ang buong mundo, habang parami n...

Makatwiran ba ang ideya tungkol sa trinidad?

Simula nang ginawa ng Panginoong Jesus na nagkatawang-tao ang gawain ng Kapanahunan ng Biyaya, sa loob ng 2,000 taon, tinukoy ng buong Kristiyanismo ang nag-iisang tunay na Diyos bilang ang “Trinidad....

Pinatawad ang Ating mga Kasalanan—Dadalhin ba Tayo ng Panginoon Diretso sa Kanyang Kaharian Pagbalik Niya?

Patuloy na lumalaki ang mga sakuna at lahat ng mananampalataya ay sabik na hinihintay ang pagparito ng Tagapagligtas, nananabik na maitaas sa kalangitan habang sila’y tulog para makipagkita sa Pangino...

Ano ang Talagang Ibig Sabihin ng Panginoong Jesus Nang Sinabi Niya sa Krus na “Naganap Na”?

Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na no’ng sinabi ng Panginoong Jesus sa krus na “Naganap na,” sinasabi Niya na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay nakumpleto na. Kaya nakasisiguro an...

Sino ang Nag-iisang Tunay na Diyos?

Sa mga panahong ito, karamihan ng mga tao ay nananampalataya at naniniwalang mayroong Diyos. Naniniwala sila sa Diyos na nasa kanilang puso. Kaya sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa iba’t ibang lug...

Paano Inililigtas ng Tagapagligtas ang Sangkatauhan sa Kanyang Pagparito?

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Tagapagligtas, sumasang-ayon ang lahat ng mananampalataya na sa mga huling araw, tiyak na paparito Siya sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Maraming propeta...