Menu

Daily Bible Verse Tagalog

Talata ngayong araw: Gabayan ka nawa ng Diyos sa buong araw.

Verse ngayong araw

Martes Pebrero 27, 2024

Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.

Verse kahapon

Lunes Pebrero 26, 2024

Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.

Kawikaan 3:5-6 Paliwanag: Magtiwala sa Panginoon, at Ituturo Niya ang Ating mga Landas

Magtiwala ka kay Jehova nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo Siya sa lahat ng iyong mga lakad, at Kanyang ituturo ang iyong mga landas.
Tingnan ang iba pa

Kawikaan 16:3 Paliwanag - Ipagkakatiwala Mo ba ang Lahat sa Diyos?

Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.
Tingnan ang iba pa

1 Pedro 5:7 Paliwanag - Paano Mapagtagumpayan ang Pagkabalisa

Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit niya.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag ng Mateo 11:28 – Kaginhawaan sa Gitna ng Kahirapan

Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y Aking papagpapahingahin.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Jeremiah 29:11 Explanation Tagalog

Sapagkat nalalaman Ko ang mga pag-iisip na Aking iniisip sa inyo, sabi ni Jehova, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day in Tagalog - Proverbs 16:3 Tagalog Explanation

Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Explanation of Philippians 4:19 Tagalog

At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Isaiah 40:31 Tagalog

Nguni’t silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina.
Tingnan ang iba pa