Menu

Daily Bible Verse Tagalog

Talata ngayong araw: Gabayan ka nawa ng Diyos sa buong araw.

Verse ngayong araw

Huwebes Hunyo 20, 2024

Ang pagkatakot kay Jehova ay pasimula ng karunungan: at ang kaalaman ng Banal ay kaunawaan.

Verse kahapon

Miyerkules Hunyo 19, 2024

At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami.

Mateo 5:6 Paliwanag: Ikaw ba ay Isang Tao na Nagugutom at Nauuhaw sa Katuwiran?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka't sila'y bubusugin”.
Tingnan ang iba pa

Mateo 22:37 Kahulugan - Paano Mahalin ang Diyos nang Buong Puso

Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo.
Tingnan ang iba pa

Kawikaan 3:5-6 Paliwanag: Magtiwala sa Panginoon, at Ituturo Niya ang Ating mga Landas

Magtiwala ka kay Jehova nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo Siya sa lahat ng iyong mga lakad, at Kanyang ituturo ang iyong mga landas.
Tingnan ang iba pa

Kawikaan 16:3 Paliwanag - Ipagkakatiwala Mo ba ang Lahat sa Diyos?

Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.
Tingnan ang iba pa

1 Pedro 5:7 Paliwanag - Paano Mapagtagumpayan ang Pagkabalisa

Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit niya.
Tingnan ang iba pa

Paliwanag ng Mateo 11:28 – Kaginhawaan sa Gitna ng Kahirapan

Magsiparito sa Akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y Aking papagpapahingahin.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day Tagalog - Jeremiah 29:11 Explanation Tagalog

Sapagkat nalalaman Ko ang mga pag-iisip na Aking iniisip sa inyo, sabi ni Jehova, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas.
Tingnan ang iba pa

Bible Verse of the Day in Tagalog - Proverbs 16:3 Tagalog Explanation

Iukol mo kay Jehova ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.
Tingnan ang iba pa