Menu

Mga Talata ng Salita ng Diyos

Alam ba ninyo kung anong mga dakilang bagay ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng sangkatauhan sa mga huling araw? Mahalaga ito sa pagkilala sa Diyos at pagpasok sa kaharian! Saliksikin ang site na ito pa... I-klik para Makita
Alam mo ba kung kailan babalik si Jesus? Dadalhin sa iyo ng pahinang ito ang balita ng pagbabalik ni Jesucristo at gagabayan ka upang masalubong Siya.... I-klik para Makita
Si Jesucristo ay bumalik. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at sundan ang Kanyang mga yapak? Ang pahinang ito ay may mga sagot.... I-klik para Makita
Paano babalik si Jesus? Kapag bumalik Siya, anong uri ng mga tao ang maliligtas at anong uri ng mga tao ang mahahatulan? Sasabihin sa iyo ng pahinang ito ang mga sagot.... I-klik para Makita
Ano ang buhay na walang hanggan? Paano natin ito makakamit? Dito’y matatagpuan ninyo ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan at makakamit ang daan ng buhay na walang hanggan.... I-klik para Makita
Paano ba pinamamahalaan ng Diyos ang kahihinatnan ng lahat ng tao? Paano tayo matutulungan nito na maunawaan ang awtoridad at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Matutuklasan ninyo dito.... I-klik para Makita

Pagtuon sa Ebanghelyo

Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na ang mga huwad na Cristo ay lilitaw sa mga huling araw upang linlangin ang mga tao, kaya paano natin kikilalanin ang mga huwad na Cristo at sasalubungin ang pagbabal... I-klik para Makita
Ang balumbon na ipinropesiya sa Pahayag ay nabuksan na. Paano natin makukumpirma ito? Saliksikin ang pahinang ito upang makita ang sagot.... I-klik para Makita
Alam mo ba kung bakit ang ating panalangin sa araw-araw ay hindi sinasagot ng Panginoon? Paano tayo dapat manalangin upang makinig ang Diyos? Saliksikin ang page na ito upang makuha ang mga sagot.... I-klik para Makita
Sa mga huling araw, magsasalita ang Panginoon ng mga salita upang hanapin ang Kanyang mga tupa sa Kanyang pagbabalik. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Ang page na ... I-klik para Makita
Ngayon, ang mga sakuna ay naganap ng mas madalas. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Narito ang sagot.... I-klik para Makita
Sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, anong mga pagkakamali ang pinakamadali nating nagagawa? Ipapakita sa iyo ng pahinang ito ang tamang paraan upang masalubong ang Panginoon.... I-klik para Makita