Menu

Mga Talata ng Salita ng Diyos

Ang Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan

Paano ba pinamamahalaan ng Diyos ang kahihinatnan ng lahat ng tao? Paano tayo matutulungan nito na maunawaan ang awtoridad at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Matutuklasan ninyo dito....

Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao

Ang Diyos ay buhay. Paano siya nagbibigay ng di-maubos na sustento para sa ating buhay? Ano ang mga bunga ng pagtalikod sa pagsustento ng Diyos sa buhay? Hanapin ang mga sagot dito....

Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan

Ano ang buhay na walang hanggan? Paano natin ito makakamit? Dito’y matatagpuan ninyo ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan at makakamit ang daan ng buhay na walang hanggan....

Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan

Ano ang paghuhukom ng Diyos? Paano humahatol ang Diyos sa mga huling araw? Saliksikin ang mga sagot sa site na ito....

Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Dakilang Bagay sa mga Tao

Alam ba ninyo kung anong mga dakilang bagay ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng sangkatauhan sa mga huling araw? Mahalaga ito sa pagkilala sa Diyos at pagpasok sa kaharian! Saliksikin ang site na ito pa...

Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob

Nagbalik na ang ating Tagapagligtas at bumigkas ng mga salita, na naghahatid ng ebanghelyo ng kaharian. Nais ba ninyong marinig ang mga salita ng Diyos? Nais ba ninyong pumasok sa Kapanahunan ng Kahar...

Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang “Puting Ulap”

Alam mo ba kung kailan babalik si Jesus? Dadalhin sa iyo ng pahinang ito ang balita ng pagbabalik ni Jesucristo at gagabayan ka upang masalubong Siya....

Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa

Paano babalik si Jesus? Kapag bumalik Siya, anong uri ng mga tao ang maliligtas at anong uri ng mga tao ang mahahatulan? Sasabihin sa iyo ng pahinang ito ang mga sagot....

Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan

Si Jesucristo ay bumalik. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at sundan ang Kanyang mga yapak? Ang pahinang ito ay may mga sagot....