Menu

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

Ang kahalagahan ng pagbubuhos ng Diyos ng lahat ng uri ng kalamidad

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ngayon, hindi lamang Ako bumababa sa bansa ng malaking pulang dragon, bumabaling din Ako upang humarap sa buong sansinukob, na nagpapayanig sa buong kaitaasan ng la...

Dapat Paghandaan ng mga Mananampalataya sa Diyos ang Kanilang Hantungan nang May Sapat na Mabubuting Gawa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang awa Ko ay inihahayag sa mga nagmamahal sa Akin at nagtatatwa ng kanilang mga sarili. Samantala, ang kaparusahang sumasapit sa masasama ay mismong patunay ng mat...

Paano malalaman ang banal na diwa ni Cristo

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Tinatawag na Cristo ang Diyos na nagkatawang-tao, at si Cristo ay ang katawang-taong isinuot ng Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ang katawa...

Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Walang sinuman ang may kakayahang mamuhay nang mag-isa maliban sa kanila na binigyan ng natatanging tagubilin at paggabay ng Banal na Espiritu, sapagkat kinakailang...

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Sinabi ng Bibliya, "Ako at ang Ama ay iisa". Ito ba ay nangangahulugan na Si Hesukristo ay ang Diyos mismo? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang misteryo ng "ang Ama at ang Anak"....

Bakit may iba’t ibang pangalan ang Diyos sa iba’t ibang kapanahunan at ano ang kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi pa ng Diyos kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni Jehova, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Ab...

Ano ang isang bulaang pinuno o bulaang pastol at paano sila makikilala

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng isang karapat-dapat na manggagawa ay maaaring dalhin ang mga tao sa tamang daan at pagkalooban sila ng mas malaking pagpasok sa katotohanan. Ang kanya...

Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos na ang Kapanahunan ng Kautusan at ang Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan ng kabuuan ng gawain ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat ...

Ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay mga pagkakatawang-tao ng iisang Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa mga tao, Ako ang Espiritung hindi nila makita, ang Espiritung hindi nila makakasalamuha kailanman. Dahil sa tatlong yugto ng Aking gawain sa lupa (paglikha ng mu...

Ang Kabuluhan ng Gawain ng mga Pagsubok at Pagpipino ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Anong panloob na kalagayan ng mga tao ang tinututukan ng mga pagsubok na ito? Ang mga ito ay nakatutok sa disposisyong mapanghimagsik sa mga tao na walang kakayahan...

Ang ugnayan sa pagitan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Mula sa gawain ni Jehova hanggang sa gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa gawain sa kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa ...

Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

(1) Ang layunin at kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawaing ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa sangkatauhan, ang panlupa...

Ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan s...

Ang likas na katangian at mga bunga ng problema sa pagkilala lamang sa Diyos nang hindi kinikilala ang katotohanan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sinumang hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao—ibig sabihin, sinumang hindi naniniwala sa nakikitang Diyos o sa gawain at mga salita Niya, bagkus ay sumasamb...