Mag-subscribe

Menu

Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y nangakilala ...

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng mga relihiyon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, … At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang...

Ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumat...

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y nangakilala ...

Bakit may iba’t ibang pangalan ang Diyos sa iba’t ibang kapanahunan at ano ang kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pangalang Jesus ba—“Diyos kasama natin”—ay maaaring kumatawan sa buong disposisyon ng Diyos? Maaari ba nitong malinaw na maipaliwanag ang Diyos? Kung ang tao ay...

Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y ...

Ang Biblia ay isang talaan lamang ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan at sa Kapanahunan ng Biyaya; hindi ito isang talaan nang kabuuan ng gawain ng Diyos

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At mayroon ding iba’t ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga akla...

Ang kaugnayan sa pagitan ng bawat yugto ng gawain ng Diyos at ng Kanyang pangalan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni Jehova, ng Dios ng inyong mga magulang, ng Dios ni Abrah...

Ang Kabuluhan ng Gawain ng mga Pagsubok at Pagpipino ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Anong panloob na kalagayan ng mga tao ang tinututukan ng mga pagsubok na ito? Ang mga ito ay nakatutok sa disposisyong mapanghimagsik sa mga tao na walang kakayahan...

Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Mula sa gawain ni Jehovah hanggang sa iyong gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw ...

Ang layunin at kabuluhan ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos

(1) Ang layunin at kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan n...

Ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan s...

Ang likas na katangian at bunga ng problema ng pagkilala sa Diyos nang hindi kinikilala ang katotohanan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sinumang hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao—iyon ay, ang sinumang hindi naniniwala sa gawain at salita ng nakikitang Diyos at hindi naniniwala sa nakikita...