Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y … Iba pa Sa relihiyosong mundo, hawak ba ng katotohanan at ng Diyos ang kapangyarihan, o ng mga anticristo at ni Satanas?

Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Kung ang isang taong nananalig sa Diyos ay nagkamit ng kadalisayan, nagbago sa kanyang disposisyon sa buhay, nakilala ang Diyos at naging kaisa ng Diyos sa isipan, ibig sabihin ay … Iba pa Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Binabasa ng mga Kristiyano ang mga salita ng Diyos

Mga Sermon at Pagbabahagi: Tanggapin ang Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw Bago ang Sakuna para Madala at Dumalo sa Piging Kasama ang Panginoon

Ngayon sa mga huling araw, nagpakita ang Diyos at nagsimulang gumawa, ibig sabihin, sinimulan na ng nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; samakatuwid yaong mga makatatanggap ng gawain … Iba pa Mga Sermon at Pagbabahagi: Tanggapin ang Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw Bago ang Sakuna para Madala at Dumalo sa Piging Kasama ang Panginoon

gawain-taong-ginagamit-ng-Diyos-at-pinuno-ng-relihiyon

Ano ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng relihiyon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita: … Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon; siya’y tapat sa aking … Iba pa Ano ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos at ng gawain ng mga pinuno ng relihiyon?

Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao

Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, … Iba pa Bakit sinasabi na kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao?

Kristiyanong pagbabasa ng Salita ng Diyos

Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan … Iba pa Kailangang maunawaan ng isang tao na lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

Sunlight and ripe wheat

Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa … Iba pa Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni Jesus: “Malaon … Iba pa Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Ano ang Pagkakatawang-tao? Ano ang Sangkap ng Pagkakatawang-tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos … Iba pa Ano ang Pagkakatawang-tao? Ano ang Sangkap ng Pagkakatawang-tao?

Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay…” (Juan 14:6) “…ang mga salitang aking sinasabi sa inyo’y hindi ko … Iba pa Paano malalaman ng isang tao ang banal na diwa ni Cristo?

Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan

Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Dios ng inyong mga … Iba pa Ano ang relasyon ng bawat yugto ng gawain ng Diyos sa Kanyang pangalan?

Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Mula sa gawain ni Jehovah hanggang sa iyong gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong kasalukuyang yugto, ang tatlong … Iba pa Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

sa pagliligtas ng pagpako sa krus

Pag-alam sa Layunin at Kahalagahan ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring … Iba pa Pag-alam sa Layunin at Kahalagahan ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Hindi lamang sa nasaksihan ang pagpapakita ng Diyos sa Tsina

Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: … Iba pa Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan.

Ang Panginoong Jesus ay nangaral

Bakit sinasabi na mas kailangan ng tiwaling sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos na naging tao?

(Mga Piling Talata ng Salita ng Diyos) Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao Nagkatawang-tao ang Diyos dahil ang pakay ng Kanyang gawain … Iba pa Bakit sinasabi na mas kailangan ng tiwaling sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos na naging tao?

Si Jesus ay Nagsasagawa ng mga Himala

Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios” (Juan 1:1-2). … Iba pa Paano uunawain na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?