Mag-subscribe

Menu

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?

Nasaan ang kaharian ng Diyos? Gusto mo bang malaman? Ang kaharian ba ng Diyos ay nasa langit o nasa lupa? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang...

Ano ang Batayan sa Pagpasok sa Kaharian sa Langit?

Sa labas ng bintana, nakakikilabot ang lamig at malakas ang buhos ng niyebe. Alas-9 na ng gabi nang makauwi si Xuesong mula sa pangangaral ng ebanghelyo. Mabilis na ininit ng kanyang asawa ang...

Maaari Ba Tayong Tunay na “Mabago sa isang Kisap-mata” at Ma-rapture sa Makalangit na Kaharian?

Ni Feng Shun, Tsina Ang sabi sa Biblia, “Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na...

Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

T: Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? S: May ilang mga kapatid ang nag-iisip, “Ang handog sa kasalanan ng Panginoong Jesus ay mabisa magpakailanman....

Ano ang Kasalanan? Paano Ganap na Matatanggal ng mga Kristiyano ang Pagkaalipin sa Kasalanan?

Ni Liuyi, South Korea Quick Navigation 1. Ano ang Kasalanan at Anong mga Kasalanan ang Meron Tayo? 2. Bakit ang mga Tao na Napatawad Na ang mga Kasalanan ay Nagkakasala Pa Rin? ...

Ano ang Pagsisisi? Paano Makamit ang Tunay na Pagsisisi sa Gitna ng mga Sakuna

Ni Emily Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna...

Talaga bang Mababago Kaagad ang mga Tao at Mara-rapture Sa Kaharian ng Langit?

Ni Xiang Mei, Tsina Quick Navigation Dalawang Pananaw sa Mababago Kaagad at Mara-rapture Sa Kaharian ng Langit Ang Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit ay Batay Ba sa Salita...

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?

Ni Becky, U.S. Quick Navigation Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit? Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna? Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga...

Sa Wakas Naunawaan Ko Na Kung Anong Uri ng Mga Tao ang Maaaring Pumasok sa Kaharian ng Langit (II)

Ni Aixi, Malaysia Nang sumunod na nag-online ako para sa pakikipagbahagian, tinanong ko ang aking kapatid, “Totoo na nagsasagawa tayo ng maraming mga maling hangarin habang gumagawa tayo,...

Sa Wakas Naunawaan Ko Na Kung Anong Uri ng Mga Tao ang Maaaring Pumasok sa Kaharian ng Langit (I)

Ni Aixi, Malaysia Nang ako ay 12, nagsimula akong manampalataya sa Panginoong Jesus at naging isang Kristiyano. Matapos akong magsimulang manampalataya, aktibo at tuloy-tuloy ako sa paglahok sa...

Ano ang Kahulugan ng “Pagdala Bago Ang Mga Kalamidad”? Ano ang Kahulugan ng “Mga Nagawang Mananagumpay Bago Ang Mga Kalamidad”?

Kamusta mga kapatid sa Espirituwal Q&A, Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw, nakita ko sa balita na ang lahat ng mga uri ng kalamidad ay palawak ng palawak ang nasasakop, at...

Ang Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik?

Sagot: Asamin natin ang pagbalik ng Panginoon batay sa mga propesiyang Siya Mismo ang nagsabi. Iyon ang pinaka-karaniwang paraan ng paghihintay sa pagbalik ng Panginoon. Sino ba ang talagang...

Ang Mga Talinghaga ng Panginoong Jesus ay Nagpapakita sa Atin sa Misteryo ng Pagpasok sa Kaharian ng Langit

Ang mga naniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon ay maaaring nabasa na ang mga salitang ito: “Sapagka’t ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan, na lumabas...

Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Quick Navigation Bilang mga Mananampalataya sa Panginoon, Nasa Atin Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan Bakit Wala Pa rin sa Atin ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan ...

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo....

Paano Maiiwasan ang Kasalanan: Nahanap Ko ang Landas

Makapapasok ba tayo sa kaharian ng langit kapag napatawad ang ating mga kasalanan? Ang kasalanan, bilang isang Kristiyano, ay isang bagay na napaka-pamilyar na sa akin. Araw-araw iyong umaaligid sa...

Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa...

Tayo Ba ay Mai-aangat sa Hangin Upang Makipagkita sa Panginoon?

Tanong: Sabi sa Biblia, “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo...