Mag-subscribe

Menu

Pumasok sa Kaharian ng Diyos

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Ang mga Umuulit sa Paggawa ng Kasalanan ba ay Habambuhay na Patatawarin ng Diyos at Madadala sa Makalangit na Kaharian?

Kung palagi nating inuulit ang mga kasalanan, makakatamo ba tayo ng walang hanggang kapatawaran ng Diyos? Paano natin matitigil ang paulit-ulit na pagkakasala at makapasok sa kaharian sa langit? Basah...

Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?

Nasaan ang kaharian ng Diyos? Gusto mo bang malaman? Ang kaharian ba ng Diyos ay nasa langit o nasa lupa? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Ano ang Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit

Lahat ng mananampalataya sa Panginoon ay gustong pumasok sa kaharian ng langit, kaya ano ang pamantayan sa pagpasok dito? Ito ba ang matinding pagpapagal o paggawa ng kalooban ng Diyos? Sasabihin sa i...

Maaari Ba Tayong Tunay na “Mabago sa isang Kisap-mata” at Ma-rapture sa Makalangit na Kaharian?

Ang sabi sa Biblia, “Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y ...

Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

T: Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? S: May ilang mga kapatid ang nag-iisip, “Ang handog sa kasalanan ng Panginoong Jesus ay mabisa magpakailanman. Hindi ...

Ano ang Kasalanan? Paano Natin Ganap na Matatanggal ang Gapos ng Kasalanan?

Ano ang kasalanan? Tayong mga mananampalataya ay pinatawad ng kasalanan, ngunit bakit madalas pa rin tayong magkasala, nakagapos sa kasalanan? Paano nga ba tayo makatatakas sa kasalanan at madalisay? ...

Ano ang Pagsisisi? Paano Makamit ang Tunay na Pagsisisi sa Gitna ng mga Sakuna

Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna ay mga pa...

Talaga bang Mababago Kaagad ang mga Tao at Mara-rapture Sa Kaharian ng Langit?

Maraming mga kapatid ang sabik na sabik sa pagdating ng Panginoon upang mabago agad ang kanilang mga imahe at dalhin sila sa kaharian ng langit. Ngunit napag-isipan mo na ba kung ang mga nakagawa ng m...

Mga Senyales ng Paghuhukom ay Lumitaw: Paano Tayo Mara-rapture Bago ang Malaking Kapighatian?

Quick Navigation Talaga bang ang Rapture ay Nangangahulugan na Itataas sa Langit? Ano ang Rapture Bago ang mga Sakuna? Paano Tayo Mara-Rapture Bago ang mga Sakuna? Sa pagtatapo...

Sa Wakas Naunawaan Ko Na Kung Anong Uri ng Mga Tao ang Maaaring Pumasok sa Kaharian ng Langit (II)

Nang sumunod na nag-online ako para sa pakikipagbahagian, tinanong ko ang aking kapatid, “Totoo na nagsasagawa tayo ng maraming mga maling hangarin habang gumagawa tayo, nagtatrabaho, at masigasig n...

Sa Wakas Naunawaan Ko Na Kung Anong Uri ng Mga Tao ang Maaaring Pumasok sa Kaharian ng Langit (I)

Nang ako ay 12, nagsimula akong manampalataya sa Panginoong Jesus at naging isang Kristiyano. Matapos akong magsimulang manampalataya, aktibo at tuloy-tuloy ako sa paglahok sa Lingguhang pagsamba at...

Ano ang Kahulugan ng “Pagdala Bago Ang Mga Kalamidad”? Ano ang Kahulugan ng “Mga Nagawang Mananagumpay Bago Ang Mga Kalamidad”?

Kamusta mga kapatid sa Espirituwal Q&A, Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw, nakita ko sa balita na ang lahat ng mga uri ng kalamidad ay palawak ng palawak ang nasasakop, at k...

Ang Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik?

Sagot: Asamin natin ang pagbalik ng Panginoon batay sa mga propesiyang Siya Mismo ang nagsabi. Iyon ang pinaka-karaniwang paraan ng paghihintay sa pagbalik ng Panginoon. Sino ba ang talagang nagsab...

Ang Mga Talinghaga ng Panginoong Jesus ay Nagpapakita sa Atin sa Misteryo ng Pagpasok sa Kaharian ng Langit

Ang mga naniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon ay maaaring nabasa na ang mga salitang ito: “Sapagka’t ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan, na lumabas pagkaumaga...

Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Quick Navigation Bilang mga Mananampalataya sa Panginoon, Nasa Atin Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan Bakit Wala Pa rin sa Atin ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan ...

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Duma...

Paano Maiiwasan ang Kasalanan: Nahanap Ko ang Landas

Tala ng Patnugot: Bilang isang Kristiyano, namuhay siya nang miserable at nakakulong sa estado ng pagkakasala at pangungumpisal. At nalilito siya—kung magpapatuloy siya sa ganitong estado, magagawa...