Menu

Mga Espirituwal na Laban

Hinadlangan Ako ng Aking Pastor sa Pagpasok sa Kaharian ng Diyos

Ni Ruan Wenshan, Vietnam Noong Nobyembre 2020, inimbitahan ako ng isang brother na sumali sa online na pagtitipon. Naisip ko na pare-pareho at hindi nagbibigay ng espirituwal na panustos ang mga serm...

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas

Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga samba. Ibinahagi ko ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa biyenan kong ...

Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong

Noong Nobyembre 2016 nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook sina Brother Lin, Sister Zhang at Sister Xiaoxiao ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinama nila ang ilan sa mga propesiya mula sa...

Ang Mga Kasinungalingan sa Internet ay Muntikan ng Magdulot sa Akin Upang Mapalampas ang Pagbabalik ni Jesucristo

Tala ng Editor: Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14:6). Ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay, at ang mga salita lamang ng Diyos ang ma...

Nang Ako ay Dapat Mamili sa Pagitan ng Pamilya, Pag-aaral, at Pananampalataya

Ano ang pipiliin natin sa pagitan ng pamilya, pag-aaral at pananampalataya? Kung pipiliin nating magtitiyaga sa ating pananampalataya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kung pipili...

Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (II)

Quick Navigation Ang Aking Asawa ay Inusig at Kinontrol Ako Ang mga Salita ng Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Kalakasan sa Aking Kahinaan Ang Aking Asawa ay Binantaan Ako ng Pakik...

Espiritwal na Labanan: Ang Paghilig sa Diyos ay Nagbibigay sa Akin ng Landas Nung Ako ay Sinubukang Pigilan ng Aking Asawa sa Paniniwala sa Diyos (I)

Naniniwala akong maraming mga kapatid na tinanggap ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay dumanas ng pagharang ng ating mga di-mananampalatayang kapamilya. Kapag hinaharap ang ganitong mga pangyayari, ...

Minsan Kong Sinubukang Hadlangan ang Pananampalataya sa Diyos ng Aking Asawa, Subalit Ngayon Magkasama na Kaming Sumasamba sa Kanya

—Ang Pag-gising ng Isang Nalinlang ng mga Sabi-sabi Ni Chenguang, Canada Tala ng Editor: Dahil sa paniniwala sa negatibong propaganda ng CCP tungkol sa Kaso ng Mayo 28 Shandong Zhaoyuan, ang prota...

Hindi na Ako Pumalya sa mga Pagtitipon Matapos kong Makita ang Mapanlinlang na mga Plano ni Satanas

Tala ng editor: Ang mga pagtitipon ay nagbibigay ng napakagandang oportunidad upang mapalapit sa Diyos at makamtan ang katotohanan, at gayunman tayo, bilang mga Kristiyano, ay madalas na ginugulo ng m...

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Nahantad ang Kasinungalingan ng CCP at Matatag Kong Sinunod ang Landas ng Pananampalataya sa Diyos Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ni Sister Feng, na...

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Unang Bahagi)

Tala ng Patnugot: Si Hu Yang, isang Kristiyano, ay tinanggap ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Gayunpaman, sapagkat naloko ang kanyang asawa ng mga salit-saling kwento ng CCP, ay sinubukang p...

Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (II)

Ang Kapatid na Zhang ay nagbigay ng pagbabahagi, na sinasabi, “Sa ngayon, hindi hinahangad o sinusuri ng karamihan sa mga pastor at mga nakatatanda sa relihiyosong mundo ang gawain ng Diyos sa mga hul...

Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (I)

Tala ng Patnugot: Iniidilo niya talaga dati ang kanyang pastor, sapagkat ang kanyang pastor ay mahusay sa pagpapaliwanag sa Biblia at napakarami ng kanyang kaalamang pangteolohiya. Pagkatapos niyan...

Sa Pamamagitan ng Pagkawala sa Gapos ng Usap-usapan at sa Aking mga Pagkaunawa, Masaya kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon

Ang landas papasok sa kaharian ng langit ay puno ng lahat ng iba’t ibang kahirapan at mga hadlang. Kung wala tayong pagkilala sa mga usap-usapan, madali tayong malilinlang, at maliligaw sa tunay na ...

Nagawa Kong Malaman ang mga Sabi-sabi ng CCP Dahil sa mga Katunayan at Katotohanan

Quick Navigation Mag-ina, Ngunit Estranghero sa Isa’t-isa Nalinlang ng mga Sabi-sabi, Sinubukan Kong Pigilan ang Aking Ina sa Paniniwala sa Diyos Sinalungat ng Katotohanan ang mga ...