Menu

Pag-aaral ng Bibliya

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Pag-aralan ang Mateo 16:19 upang malaman kung bakit inaprubahan ng Panginoong Jesus si Pedro at ibinigay sa kanya ang susi ng langit....

Ano ang Debosyon? Alam Mo Ba Kung Paano Magdebosyon ng Mas Mabisa?

Naniwala Ako na ang Espirituwal na Debosyon ay Binubuo ng Paulit-ulit na Pagbabasa ng Biblia, Pananalangin at Pag-awit ng mga Himno Naaalala ko ang unang beses na nagsimba ako at nakinig sa pagbibiga...

Ang mga Senyales ng Pagdating ng Panginoon ay Naglitawan: Bumalik Na Ba ang Panginoon na May Bagong Pangalan?

Mga Nilalaman Magbabago Ba ang Pangalan ng Diyos? Ang Kahalagahan ng Pagkuha ng Diyos ng Ibat-ibang mga Pangalan sa Iba’t ibang Kapanahunan Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon sa Pam...

Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon

Paano maging handa sa pagdating ng Panginoon? Magbibigay ang artikulong ito ng 2 pangunahing punto para sa iyo, na tutulong sa iyong salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. ...

Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Kamakailan lamang, ang Pilipinas ay nakaranas ng patuloy na mga sakuna. Noong Hulyo, tumama ang isang 6.6 magnitude na lindol sa ilang 16 na kilometro timog-kanluran ng Calatagan, Batangas. Ang nag-aa...

Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Pinakamahusay na Paraan

Alam mo ba kung paano mapalapit sa Diyos sa isang abalang buhay? Ang 3 mga paraan ng pagsasanay na ito ay tiyak na kapaki-pakinabang. Basahin upang matuto nang higit pa ngayon....

Dumating na ang mga Araw ni Noe: Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Huling Araw?

Sa panahon ngayon, ang mga tao sa mundo ay tiwali at masama tulad ng mga tao noong panahon ni Noe, at iniiwasan nilang lahat ang Diyos. Minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “At kung paano ang mga araw ...

Mahalagang Sermon: 3 Mahahalagang Punto para sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon sa mga Huling Araw

Ngayon ang mahalagang sandali para salubungin natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa mga huling araw. Dito ay ibinabahagi namin sa inyo ang 3 daan upang tulungan kayong salubungin ang pagbab...

Paano Natin Makakamit ang Daan ng Buhay na Walang Hanggan?

Isang gabi, Si Kapatid Gao ay nagmamadali, na kapit ang Bibliya at kumakaripas papunta sa bahay ni Kapatid Gui ... Nang makarating siya doon, silang dalawa ay naupo sa sopa. Binuksan ni Kapatid Gao ...

Paliwanag sa Mateo 7:21–23: Bakit Sinasabing, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit”?

Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng Mateo 7:21–23 at mahanap ang paraan upang sundin ang kalooban ng Diyos at makapasok sa kaharian ng langit....

Bakit Hinahangad ng mga Judio ang Pagdating ng Mesiyas subalit Kinalaban Siya Noong Siya ay Tunay na Dumating?

Inihula ng Lumang Tipan na ang Mesiyas ang mamumuno sa mga buhay ng mga Israelita, kaya't masigasig na inabangan ng mga Judio ang pagdating ng Mesiyas. Gayunpaman, bakit noong dumating talaga ang Mesi...

Bakit Itinanong ng Panginoong Jesus kay Pedro nang 3 Beses “Iniibig Mo Baga Ako?”

Marami ang nalilito kung bakit tinanong nang 3 beses ng Panginoong Jesus si Pedro ng “Iniibig Mo Baga Ako?”. Ano ang dapat nating matutunan mula sa mga katanungan ng Panginoon? Basahin upang malaman a...

Taglay Mo Ba ang Pananampalataya ng Babaeng Taga-Canaan?

Naitala ng Bagong Tipan: “At narito, ang isang babaing Cananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, ‘Kahabagan Mo ako, Oh Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang aking anak na...

Paano Makisalamuha sa Iba na Alinsunod sa Mga Turo ng Panginoon

Sa totoong buhay, bakit madalas na labag tayo sa mga turo ng Panginoon at may mga salungatan sa iba? Paano tayo magkakaroon ng maayos na samahan sa iba at mahalin ang isa't isa batay sa mga turo ng Pa...

Maling Pananampalataya Ba ang Umalis sa Biblia?

Sa makapukaw na mga sakuna, ang mga pangitain na tanda sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay higit na nakikita ngayon, at maraming mga tao na naghihintay sa Diyos ay sabik na sabik sa pagba...

Ano ang Sinasabi sa Bibliya Tungkol sa 144,000 Mananagumpay?

Ano ang sinasabi sa Bibliya Tungkol sa 144,000 Mananagumpay? Paano tayo magiging mga mananagumpay at makakamit ang proteksyon ng Diyos sa panahon ng malalaking sakuna? Basahin ang artikulong ito upang...

Ang Kaharian ng Langit ay Nalalapit Na; Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna ay mga palata...

Dumating na ang Pandemya sa Atin: Paano Makakamit ang Awa at Proteksyon ng Diyos

Sunod-sunod na nagaganap ang mga sakuna. Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito? Paano tayo dapat magsisi sa Diyos upang makamit ang Kanyang proteksyon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....