Mag-subscribe

Menu

Salubungin ang Panginoong Jesus

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Ano ang Piging ng Kasal ng Cordero at Paano Makadadalo Dito

Ano ang piging ng kasal ng Cordero? Paano tayo makadadalo sa piging ng kasal ng Cordero? Sa pamamagitan ng pagbasa sa artikulong ito, makukuha mo ang mga sagot....

Paano Makilala ang Tinig ng Diyos: 4 na Pangunahing Paraan

Isinasaad ng Aklat ng Pahayag na ang sinumang magbukas ng kanilang mga pintuan matapos marinig ang tinig ng Diyos ay masasalubong ang Panginoon. Kung gayon alam mo ba kung paano makilala ang tinig ng ...

Ang Pag-alam Kung Ano Katotohanan ang Tanging Daan Upang Masalubong ang Panginoon

Alam mo ba kung ano ang katotohanan? Alam mo ba kung paano salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang katotohanan? Ang artikulong ito ay ibibigay sa iyo ang mga sagot, tutulungan...

Paano Marinig ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Panginoon

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig.” Kaya sa mga huling araw, paano natin maririnig ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Narito ang landas. ...

Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos masasalubong ang nagbalik na Panginoon

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). “Mayroo...

Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana

Ni Zhang Yiping Sa pagbasa ngayong araw, basahin natin ang kuwento ng babaeng Samaritana at alamin ang tungkol sa kanyang karunungan. Marahil marami sa atin na mga mananampalataya ay pamilyar sa kw...

Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Quick Navigation Ang Parabula ng Sampung Dalaga Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Ginagampanan ang Gawain ng Panginoon: Nakagagawa ba ito ng Matalinong Dal...

Dapat Ba Nating Hanapin ang Panginoon sa Pamamagitan ng Ating Tenga o Paningin Upang Salubungin ang Kanyang Pagbabalik?

Ang mga huling araw ay narito na, kaya paano natin masasalubong ang Panginoon? Batay sa nakasulat sa Aklat ng Pahayag, naniniwala ang ilan na ang Panginoon ay babalik sa Kanyang muling nabuhay na espi...

About Preaching Word of God in Tagalog: Ang Mga Katangian ng Salita ng Diyos

Maraming mga Kristiyano ang sabik na sabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pinananabikan ang pagdating ng Tagapagligtas. Ang matagal na nating pinakahihitay ay sa wakas natupad na,...

Paano Natin Hahanapin ang Pagpapakita ng Diyos sa Gitna ng mga Sakuna?

Ni Xinjie Quick Navigation 1. Masasaksihan Ba Natin ang Pagpapakita ng Diyos sa Pamamagitan ng Paghihintay sa Panginoon na Dumating sa Ulap? 2. Paano Natin Hahanapin ang Pagpapakita n...

Paano Makikilala ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Diyos

Tanong: Sabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Ang Panginoon ay nagbabalik para bumigkas ng mga salita upang tawagin ang Kanyang mga tupa. Ang susi sa pa...

Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Ni Anyuan, Pilipinas Ngayon ang mga sakuna ay nagiging mas malubha at nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga lindol, mga taggutom at mga giyera. Sa karagdagan, mula sa huling bahagi ng 2019 hanggang 2...

Paano Makilala ang Tinig ng Diyos

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay du...

Ang mga Matalinong Dalaga ay Naririnig ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang...

Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon

Sa ngayon, ang lahat ng uri ng mga kalamidad sa buong mundo ay nagiging lalong malala, at maraming propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ang pangunahing natutupad. Tayong mga Kristiyano ay nananabik na...

Sermon ng Ebanghelyo: Talaga Bang Matatanggap Natin ang Nagbalik na Panginoon sa Pamamagitan ng Paghihintay sa Kanya na Ilantad ang Kanyang Sarili?

Ni Tian Yuan Sa kabanata 22 ng Pahayag, ang Panginoong Jesus ay prinopesiya ng ilang beses, “Ako’y madaling pumaparito.” Ito ay tiyak na ang bawat isa sa mga kapatid na tunay na nananampalataya sa ...

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)

Ni Kemu, Taiwan Paghahanap sa Kasagutan Pinagpatuloy ko ang panood ng pelikula, lamang upang makita ang pagbabahagi ni Kapatid Wang, “Tungkol sa tinalakay nating isyu ngayong araw, magbabasa kami ...