Mag-subscribe

Menu

Paraan ng Pagbabalik ni Jesus

Bakit Hindi Pa Natin Nakikita ang Panginoong Jesus na Dumarating sa mga Ulap?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na...

Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?

Alam mo ba kung saan ang Panginoong Jesus magbabalik at magpapakita? Naniniwala ako na maraming tao ang maaaring magsabi na, ang Panginoong Jesus ay magbabalik at magpapakita sa Israel dahil ang mga...

Sa Muling Pagparito ni Jesus sa Mga Huling Araw, Paano Siya Babalik?

Mga Propesiyang Tumutukoy Sa Lihim na Pagparito ng Panginoon Pagdating sa kung paano si Jesus ay babalik sa muli Niyang pagparito, maraming mananampalataya, ang bumatay lamang sa ilang mga...

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok”?

“Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko”...

Ang Madalas na Pangyayari ng mga Kalamidad: Alam Mo Ba Kung Paano Magpapakita ang Panginoon at Gagawa sa Kanyang Ikalawang Pagparito?

Ni Gensui, South Korea Pansin ng Patnugot: Maraming mga kapatid ang nag-iisip na kapag bumalik ang Panginoon, magpapakita Siya sa publiko sa mga tao na nakasakay sa isang puting ulap sa anyo ng...

Pagninilay sa Mateo 24:29-30—Paano Magbabalik ang Panginoon?

Tanong: Pinatotohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Imposible! Sinasabi sa Biblia, “Datapuwa’t karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon...

Ang Tanda ng mga Huling Araw ay Naglitawan: Paano Natin Sasalubungin ang Panginoon?

Ni Anyuan, Pilipinas Ngayon ang mga sakuna ay nagiging mas malubha at nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga lindol, mga taggutom at mga giyera. Sa karagdagan, mula sa huling bahagi ng 2019 hanggang...

Kapag Bumalik ang Panginoon, Una ba Siyang Darating nang Nasa Alapaap o Darating nang Palihim?

Ni An Jing, South Korea Namumutawi sa asul na langit ang mga puting alapaap na lumulutang at dumaraang tulad ng isang obra ng umaagos na tanawin, at hindi ko mapigilang mapa-buntong-hininga habang...

Masasalubong Ba ng Isang Tao ang Panginoon sa Pamamagitan ng Pagtingin sa Langit?

Ni Yang Shuo, Tsina Matapos ang agahan, naglakad ang mag-asawang Zhong Cheng at Chen Hua sa daan sa gilid ng burol. Tumingala si Chen Hua sa mga puting ulap sa langit at pabuntong-hiningang...

Homiliya Ngayong Araw: Paano Nga Ba Darating ang Panginoon?

Matapos mabuhay muli ang Panginoong Jesus at umakyat sa langit, lahat ng mga Kristiyanong tapat na nanampalataya sa Kanya ay nag-umpisang abangan ang Kanyang ikalawang pagdating. Partikular na tayong...

Ang 2 Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon

Tanong: Ang pangako ng Panginoon ay darating Siyang muli upang dalhin tayo sa kaharian ng langit, pero nagpapatotoo ka na nagkatawang-tao na ang Panginoon para gawin ang paghatol sa mga huling araw....

Kung Paano Kakatok sa Pinto ang Panginoon sa Kanyang Pagbabalik

Tala ng Editor: Ito ay nakapropesiya sa Aklat ng Pahayag: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa...

Sinabi ng Panginoong Jesus na paparito Siyang muli, kaya pagbalik Niya sa mga huling araw, sa anong paraan Siya magpapakita sa mga tao?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Narito, ako’y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, at nagiingat ng kaniyang mga damit, na baka siya’y lumakad na hubad, at...

Pagninilay sa Mateo 24:36—Totoo Nga Bang Walang Nakakaalam Kung Kailan Darating ang Panginoon?

Ni Xia Han, China Ito ang kritikal na oras ng pagdating ng Panginoon sa mga huling araw. Maraming tao ang saksi na nagbalik na ang Panginoon, ngunit sinabi ng Pastor na walang nakakaalam kung...

Paano Natin Dapat Unawain ang Pagkakatawang-tao ng Panginoon at Pagbabalik ng Palihim?

Tanong: Pinatototohanan mo na ang Diyos ay nagkatawang-tao at naging Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subalit pinagtitibay ng karamihan sa mga pastor at elder ng...