Mag-subscribe

Menu

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Nang pumarito si Jesus sa mundo ng tao, pinasimulan Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at winakasan ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa mga huling araw, minsan pang naging ...

Naunawaan Ko ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan at Natagpuan ang Daan Patungo sa Kaharian ng Langit

Maraming mga kapatid sa Panginoon ay lahat iniisip na yamang pinatawad ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay naligtas na at maaari tayong direktang marapture sa kaharian ng l...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?

Quick Navigation Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang inaasam na mailigtas ng Panginoo...

Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?

Bakit sinabi sa wakas sa krus ng Panginoong Jesus ang "Naganap Na"? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang kahulugan sa likod nito....

Bakit Mahalaga ang Kaligtasan? Paano Makakamtan ang Walang-Hanggang Kaligtasan

Banggitin ang “kaligtasan” at halos lahat ng tao ay iisipin na ang paniniwala sa Panginoon ay nagbibigay ng kaligtasan, at ibig sabihin nito ay pagkamit ng walang-hanggang kaligtasan ng Diyos dahil sa...

Ang Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal Ba ay Tunay na Pagsisisi?

Tala ng Patnugot: Sinabi ng Panginoong Jesus, "Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit" (Mateo 4:17). Tanging ang tunay na pagsisisi ang makapagdadala sa atin sa makalangit na ...

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Quick Navigation Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa San...

Ano ang maligtas at pagtatamo nang lubos na kaligtasan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos 16:16). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng t...

Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pastor: “Minsang inilig...

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ano ang tunay na kahalagahan ng pagtubos ng Panginoong Jesus? Bagama’t tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus, nakararanas pa rin tayo ng pagkaalipin sa kasalanan at madalas gumagawa ng mga kasalanan. Ka...

Ano ang mensaheng ipinalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya na tanging daan lamang tungo sa pagsisisi

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). “Nang magkagayo’y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nil...

Ang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng Kapanahunan ng Biyaya at ng pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Sa panahong iyon, ang gawain ni Jesus ay ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng lahat ng naniwala sa Kanya ay pinatawad; hangga’t ikaw a...

Tagalog Sermon: Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Quick Navigation 1. Anong Kahulugan ng Maligtas? Wala na ba Tayong Kasalanan Matapos Tayong Maligtas? 2. Ano ang Ibig Sabihin sa Pagkamit ng Buong Kaligtasan? Anong Mga Pag-uugali ang Na...