Mag-subscribe

Menu

Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

Naunawaan Ko ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan at Natagpuan ang Daan Patungo sa Kaharian ng Langit

Ni Qingming, Estados Unidos Maraming mga kapatid sa Panginoon ay lahat iniisip na yamang pinatawad ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay naligtas na at maaari tayong direkta...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan? Ang Pagiging Naligtas Ba ay Sapat upang Makapasok sa Makalangit na Kaharian?

Ni Shen Qingqing, South Korea Quick Navigation Ang Tunay na Kahulugan ng “Kaligtasan” Paano Natin Makakamit ang Kaligtasan at Makakapasok sa Kaharian ng Langit? Maraming tao ang i...

Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?

Bakit sinabi sa wakas sa krus ng Panginoong Jesus ang "Naganap Na"? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang kahulugan sa likod nito....

Bakit Mahalaga ang Kaligtasan? Paano Makakamtan ang Walang-Hanggang Kaligtasan

Banggitin ang “kaligtasan” at halos lahat ng tao ay iisipin na ang paniniwala sa Panginoon ay nagbibigay ng kaligtasan, at ibig sabihin nito ay pagkamit ng walang-hanggang kaligtasan ng Diyos dahil sa...

Ang Panalangin ng Pagsisisi sa Kumpisal Ba ay Tunay na Pagsisisi?

Tala ng Patnugot: Sinabi ng Panginoong Jesus, "Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit" (Mateo 4:17). Tanging ang tunay na pagsisisi ang makapagdadala sa atin sa makalangit na ...

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Ni Junying Quick Navigation Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Di...

Ano ang maligtas at pagtatamo nang lubos na kaligtasan

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos 16:16). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng t...

Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pastor: “Minsang inilig...

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ano ang tunay na kahalagahan ng pagtubos ng Panginoong Jesus? Bagama’t tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus, nakararanas pa rin tayo ng pagkaalipin sa kasalanan at madalas gumagawa ng mga kasalanan. Ka...

Ano ang mensaheng ipinalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya na tanging daan lamang tungo sa pagsisisi

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). “Nang magkagayo’y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nil...

Ang mahahalagang kaibahan sa pagitan ng pagkakaligtas at ng pagtatamo nang lubos na kaligtasan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain sa mga huling araw ay ang bumigkas ng mga salita. May malalaking pagbabago na maibubunga sa tao sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga pagbabagong nan...

Tagalog Sermon: Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Quick Navigation 1. Anong Kahulugan ng Maligtas? Wala na ba Tayong Kasalanan Matapos Tayong Maligtas? 2. Ano ang Ibig Sabihin sa Pagkamit ng Buong Kaligtasan? Anong Mga Pag-uugali ang Na...