Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Amos 8:11 Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, “na ako’y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi … Iba pa Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

12 Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Mayroong maraming mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ngunit marami sa atin ang nakatuon lamang sa mga propesiya ng Panginoon tungkol sa pagdating ng lantad sa … Iba pa 12 Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Mga Propesiya ng Bibliya, mga Pulang Buwan

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Apat na Magkakasunod na mga Pulang Buwan

Mula Abril 2014 hanggang Setyembre 2015, apat na magkakasunod na dugong buwan, isang kaganapan na bihirang makita, ay lumitaw sa kalangitan. Ang pagpapakita ng mga dugong buwan na ito ay … Iba pa Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Apat na Magkakasunod na mga Pulang Buwan

propesiya-pagbabalik-Panginoong-Jesus

Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Minamahal na mga kapatid: Kamusta sa lahat, masayang masaya akong makita kayo rito. Una, pasalamatan natin ang Diyos sa paghahanda ng pagkakataong ito para sa atin, at nawa’y gabayan tayo … Iba pa Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; … Iba pa Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ni Zheng Xun Mabilis na Pag-navigate 1. Pagsulpot ng Giyera, Taggutom at mga Lindol 2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel 3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo 4. Sasagana … Iba pa Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Mga Biblikal na Propesiya

Ang Kampana ng mga Huling Araw

Mga Biblikal na Propesiya “Sapagka’t kung magkagayo’y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo’y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan … Iba pa Ang Kampana ng mga Huling Araw

Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

Tanong: Pinatotohanan mo na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng … Iba pa Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

hands bible

Tanong 4: Kanina lamang, sinabi ninyo na ang pinakahinuhulaang bagay sa Biblia ay ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Mayroong hindi bababa sa 200 bahagi ng Biblia ang nabanggit na gagawin ng Diyos ang Kanyang paghatol. Talagang totoo ito. Nakasaad pa nga ito nang mas malinaw sa 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Parang ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling mga araw ay may kasiguraduhan. Ngunit ang inyong nasaksihan ay ang Diyos ng mga huling araw na nagkakatawang-tao para gampanan ang kanyang gawain ng paghatol. Iba ito sa aming paniniwala. Naniniwala kami na ang Panginoon sa mga huling araw ay magpapakita sa sangkatauhan at gagawa sa anyo ng espiritwal na katawan ni Jesus kasunod ng muling pagkabuhay. Ito rin ang pananaw ng karamihan sa mga relihiyosong sekta. Ang konsepto ng nagbalik na Panginoon na nagpapakita sa tao at gumagawa sa katawang-tao ay isang bagay na di pa namin nakikita, kaya maaari bang makipag-talastas ka pa sa amin.

Sagot: Magandang makita na pinagtibay ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay upang hatulan at linisin ang mga tao. Kaso nga lang hindi parin kayo malinaw sa paraan ng pagdating … Iba pa Tanong 4: Kanina lamang, sinabi ninyo na ang pinakahinuhulaang bagay sa Biblia ay ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Mayroong hindi bababa sa 200 bahagi ng Biblia ang nabanggit na gagawin ng Diyos ang Kanyang paghatol. Talagang totoo ito. Nakasaad pa nga ito nang mas malinaw sa 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Parang ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling mga araw ay may kasiguraduhan. Ngunit ang inyong nasaksihan ay ang Diyos ng mga huling araw na nagkakatawang-tao para gampanan ang kanyang gawain ng paghatol. Iba ito sa aming paniniwala. Naniniwala kami na ang Panginoon sa mga huling araw ay magpapakita sa sangkatauhan at gagawa sa anyo ng espiritwal na katawan ni Jesus kasunod ng muling pagkabuhay. Ito rin ang pananaw ng karamihan sa mga relihiyosong sekta. Ang konsepto ng nagbalik na Panginoon na nagpapakita sa tao at gumagawa sa katawang-tao ay isang bagay na di pa namin nakikita, kaya maaari bang makipag-talastas ka pa sa amin.

Katuparan ng Propesiya sa 2019: Tatlong Magkakasunod na Bihirang Supermoon

Katuparan ng Propesiya sa 2019: Tatlong Magkakasunod na Bihirang Supermoon

Tulad ng inasahan ng mga kinauukulang eksperto, dalawang supermoon ang lilitaw nang sunod-sunod sa ika-19 ng Pebrero at ika-21 ng Marso 2019, na nagiging dalawang kamangha-manghang tanawin sa astronomiya na … Iba pa Katuparan ng Propesiya sa 2019: Tatlong Magkakasunod na Bihirang Supermoon

Nakasulat sa Biblia na babalik ang Panginoon sa anyong-tao

Tanong 3: Ng sabi sa Biblia: “Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo’y nangakatayong tumitingin sa langit? itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). Pagkatapos mabuhay muli ng ang Panginoong Jesus, ang Kanyang espirituwal na katawan ang bumangon at umakyat sa langit. Sa pagbabalik ng Panginoon, dapat ang Kanyang espirituwal na katawan ang bababa sa ibabaw ng ulap. Gayunman, nagpapatotoo kayo na nagkatawang-tao ang Diyos—ang Anak ng tao—muli para gawin ang paghatol sa mga huling araw. Halatang hindi ito ayon sa Biblia. Madalas na sinasabi ng mga pastor at elder na anumang patotoo ukol sa pagdating ng Panginoon na pagkakatawang-tao ay mali. Kaya iniisip kong imposibleng bumalik ang Panginoon sa katawang-tao. Hindi ko matatanggap ang inyong patotoo. Hihintayin ko na lang na bumaba ang Panginoon sa ulap at dalhin kami sa kaharian ng langit. Tiyak na hindi ito isang pagkakamali!

Sagot: Sinasabi ninyong imposibleng bumalik ang Panginoon sa anyong-tao, tama ba? Nakasulat sa Biblia na babalik ang Panginoon sa anyong-tao. Ibig n’yo bang sabihin hindi ninyo ito matagpuan? Maraming propesiya ang … Iba pa Tanong 3: Ng sabi sa Biblia: “Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo’y nangakatayong tumitingin sa langit? itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). Pagkatapos mabuhay muli ng ang Panginoong Jesus, ang Kanyang espirituwal na katawan ang bumangon at umakyat sa langit. Sa pagbabalik ng Panginoon, dapat ang Kanyang espirituwal na katawan ang bababa sa ibabaw ng ulap. Gayunman, nagpapatotoo kayo na nagkatawang-tao ang Diyos—ang Anak ng tao—muli para gawin ang paghatol sa mga huling araw. Halatang hindi ito ayon sa Biblia. Madalas na sinasabi ng mga pastor at elder na anumang patotoo ukol sa pagdating ng Panginoon na pagkakatawang-tao ay mali. Kaya iniisip kong imposibleng bumalik ang Panginoon sa katawang-tao. Hindi ko matatanggap ang inyong patotoo. Hihintayin ko na lang na bumaba ang Panginoon sa ulap at dalhin kami sa kaharian ng langit. Tiyak na hindi ito isang pagkakamali!

biblia

Ang Diyos ay nagkatawang-tao na sa China sa mga huling araw; ano ang batayan nito sa mga propesiya sa Biblia at sa mga salita ng Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil” (Malakias 1:11). “Sapagka’t gaya ng kidlat … Iba pa Ang Diyos ay nagkatawang-tao na sa China sa mga huling araw; ano ang batayan nito sa mga propesiya sa Biblia at sa mga salita ng Diyos?

Mga Propesiya sa Biblia Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Mga Propesiya sa Biblia Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22). “At binigyan niya siya ng … Iba pa Mga Propesiya sa Biblia Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang Panginoon ay Kumakatok

Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa ng gawain.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka’t sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating” (Lucas 12:40). “Sapagka’t gaya ng kidlat, … Iba pa Ipinropesiya ng Panginoong Jesus Mismo na magkakatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at magpapakita bilang Anak ng tao para gumawa ng gawain.

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang paghatol ng malaking puting luklukan, tulad ng ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17). “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, … Iba pa Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang paghatol ng malaking puting luklukan, tulad ng ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag