Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

“Jehova” ang pangalan na kinuha Ko sa panahon ng Aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita (ang piniling bayan ng Diyos) na maaring naaawa sa … Iba pa Ang Pangalan ng Diyos ay Jehova sa Kapanahunan ng Kautusan

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya

Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Kung ang Diyos ay hindi nagkatawang-tao, Siya ay nananatiling Espiritu na parehong hindi nakikita at hindi nahahawakan ng tao. Ang tao ay isang nilalang ng laman, at ang tao at ang Diyos … Iba pa Bakit Nagkatawang-tao ang Diyos para Isagawa ang Kanyang Gawain sa Kapanahunan ng Biyaya?

Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya

Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya?

Nang nagsimula si Jesus na gampanan ang Kanyang ministeryo, ang Banal na Espiritu ay nagsimulang magpatotoo sa pangalan ni Jesus, at ang pangalan ni Jehova ay hindi na pinag-uusapan, at sa halip … Iba pa Bakit Jesus ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya?

jesus sa krus

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Ni Junying Ang maligtas ng Diyos ay hindi katulad ng pagsagip. Hindi iyon tulong na ibinibigay ng mayaman sa mahirap, hindi iyon pagliligtas ng doktor sa buhay ng isang pasyente, … Iba pa Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

kalooban-ng-Diyos-likod-talinghaga

Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ni Wang Yan, China Mula noong tayo’y nabautismuhan at bumalik tayo sa Panginoon, madalas nating marinig ang ating mga pastor at nakatatanda na nagsasabing, “Sinabi ni apostol Pablo, ‘Nakipagbaka ako … Iba pa Ano ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Panginoon at Alipin?

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos

Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Tanong: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing alay para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging … Iba pa Ano ang Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos?

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw

Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Tanong: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol … Iba pa Bakit Kailangang Magkatawang-tao ng Diyos Upang Gawin Niya Mismo ang Gawain ng Paghuhukom sa mga Huling Araw?

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao

Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Tanong: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao at walang sinumang makapagkakaila rito. Ngayo’y pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, pero sinasabi ng … Iba pa Ano ba Talaga ang Pagkakatawang-tao?

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, Japan Kamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At … Iba pa Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Diskusyon sa Biblia Papalitan Ba ng Panginoong Jesus Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Mga … Iba pa Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

bibliya-krus

Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng … Iba pa Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Sa isang pagpupulong ng mga magkakatrabaho, sina Wang Wei, Ma Tao at Hu Zhi ay nakaupong tutok sa pag-aaral ng Biblia. Ngumiti si Wang Wei at kinausap ang grupo, sinasabing, … Iba pa Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ano ang tunay na kahalagahan ng pagtubos ng Panginoong Jesus? Bagama’t tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus, nakararanas pa rin tayo ng pagkaalipin sa kasalanan at madalas gumagawa ng mga kasalanan. Katulad nito, tunay nga bang diretso tayong madadala sa kaharian ng langit?

Ang Panginoong Jesus ay nangaral sa barko

Kailangang maunawaan ng isang tao na ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ang tanging daan tungo sa pagsisisi

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa … Iba pa Kailangang maunawaan ng isang tao na ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ang tanging daan tungo sa pagsisisi

Bumalik-si-Ginoong-Jesus

Ang Disposisyon ba ng Panginoong Jesus ay Maawain at Mapagmahal Lamang?

Sa tuwing pag-uusapan natin ang Panginoong Jesus, iniisip nating lahat ang Kanyang masaganang pag-ibig para sa atin; personal Siyang pumunta sa mundo upang tubusin ang sangkatauhan at isang inosenteng Tao … Iba pa Ang Disposisyon ba ng Panginoong Jesus ay Maawain at Mapagmahal Lamang?

Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo

Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo?

Naniniwala akong pamilyar tayong lahat sa salitang “Kristo”. Sa Biblia, ito ay naitala, “Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa’t, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro … Iba pa Ano si Kristo at Ano ang Diwa ni Kristo?

Patungkol sa Trinidad

Patungkol sa Trinidad

Ni Chen Siyuan, Tsina Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Ama, Anak, at sa Banal na Espiritu, maraming mga kapatid ang nagsasabi na Sila ang tatlong persona ng Diyos. Tungkol … Iba pa Patungkol sa Trinidad

Talaga bang Anak ng Diyos si Cristo o Siya Mismo ang Diyos

Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni Jesus: “Malaon … Iba pa Si Hesukristo Ba ay Anak ng Diyos o Ang Diyos Mismo?

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao

Ni Weiwei, Estados Unidos Mabilis na Pag-navigate 1. Isang Dating Kakilala Mula sa Sariling Bayan ang Nagdadala ng Kahanga-hangang Balita 2. Ang Biblia ba ay Nagpopropesiya na ang Panginoon ay … Iba pa Kaya, Ito ang Kabuluhan ng Pagbabalik ng Diyos sa Katawang-tao