Menu

Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Kapayapaan upang Patnubayan ka na Mahanap ang Paraan upang Makamit ang Kapayapaan

Lahat ng tao ay naghahanap ng kapayapaan sa panahon ng kanilang buhay. Ngunit sino ang makakakuha ng tunay na kapayapaan? Lahat tayo ay nagsusumikap at nagmamadali upang makakuha ng katayuan at prestihiyo. Gayunpaman, pagkatapos na makuha ng marami sa atin ang katanyagan at reputasyon at kasiyahan ng laman sa pamamagitan ng pagsisikap sa loob ng maraming taon, nararamdaman natin ang kahugkangan at pasakit, nang walang anumang kapayapaan. Madalas na sinasabi na ang kapayapaan ay isang pagpapala. Paano natin eksaktong makukuha ang kapayapaan? Basahin ang sumusunod na mga talata sa Bibliya upang maramdaman ang kapayapaan na ipinagkaloob ng Diyos at madama ang Kanyang mga pagpapala.

Bersikulo sa Bibliya tungkol sa Kapayapaan

Mga Bilang 6:26

Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan.

Kawikaan 3:2

Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo.

Efeso 1:2

Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.

Filipos 4:7

At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

Roma 16:20

At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo.

Levitico 26:6

At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahihiga kayo, at walang katatakutan kayo: at aking papawiin sa lupain ang mababangis na hayop, ni hindi dadaanan ang inyong lupain sa tabak.

Juan 14:27

Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.

Juan 16:33

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.

Josue 22:4

At ngayo'y binigyan ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Dios ang inyong mga kapatid, gaya ng sinalita niya sa kanila: kaya't ngayo'y pumihit kayo at yumaon kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Jordan.

Tala ng Editor:

Nakatutulong ba sa iyo ang nilalaman sa itaas? Kung mayroon kang anumang mga kaliwanagan o pang-unawa na maibabahagi, o anumang mga kalituhan at mga tanong na maaaring saliksikin, Ikaw ay malugod naming inaanyayahan na pindutin sa kanang sulok sa ibabang bahagi ng screen upang kumonekta sa amin. Nawa'y tulungan at suportahan natin ang isa't isa sa pag-ibig ng Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon