Mag-subscribe

Menu

Larawan ng Kapangyarihan ng Diyos

Mga Larawan sa Biblia - Mateo 28:18

"At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin." (Mateo 28:18)   Kaugnay na Bab...

Mga Larawan sa Biblia – Juan 6:35

"Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw." (Juan 6:35)...

Mga Larawan sa Biblia - Ang Awtoridad ng Diyos

Ang Awtoridad ng Diyos "At gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon." (Marcos 4:39)...

Mga Larawan sa Biblia - Mateo 4:19

"At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." - Mateo 4:19 Mula sa mga salita, makikita natin ang palagay at pagtatalaga ng Pangin...